صوت و فیلم گزارش تصویری کاریکاتور
آخرین به روز رسانی در تاریخ
پنجشنبه ، ۲۴ آبان ۱۳۹۷
،
۰۶:۳۰:۰۱
Lenovo
مدل لپ تاپسایز صفحه گرافیک هارد رم پردازنده قیمت (تومان)
  Lenovo ip 310۱۵.۶۲g۵۰۰۴i5۲,۰۰۰,۰۰۰
  Lenovo ip 300۱۵.۶intel۵۰۰۲۳۰۶۰۹۳۰,۰۰۰
  Lenovo ip 500۱۵.۶ FHD-3D۴g۱T۸i5۲,۶۹۰,۰۰۰
  Lenovo ip 300۱۵.۶intel۵۰۰۴quad۱,۲۵۰,۰۰۰
  Lenovo ip 310۱۵.۶۲g۱T۸i7۲,۷۷۰,۰۰۰
  Lenovo ip 110۱۵.۶۲g۵۰۰۴۷۰۱۰۱,۳۲۰,۰۰۰
  Lenovo ip 510۱۵.۶۴g۱T۸i7۳,۲۶۰,۰۰۰
  Lenovo v 310۱۵.۶۲g۵۰۰۴i5۱,۸۹۰,۰۰۰
  Lenovo ip 110۱۵.۶intel۵۰۰۲۷۰۱۰۸۹۰,۰۰۰
  Lenovo ip 300۱۴۲g۱T۸i5۲,۲۲۰,۰۰۰
  Lenovo ip 300۱۵.۶۱g۵۰۰۴۳۰۶۰۱,۲۲۰,۰۰۰
  Lenovo v310۱۵.۶۲g۵۰۰۴gI3۱,۷۳۰,۰۰۰
  Lenovo ip 510۱۵.۶ FHD۴g۱T۸i5۲,۷۷۰,۰۰۰
  Lenovo b 5130۱۵.۶۱g۵۰۰۴quad۱,۳۴۰,۰۰۰
  Lenovo ip 310۱۵.۶۲g۱T۱۲i7۲,۹۰۰,۰۰۰
  Lenovo b 5080۱۵.۶۲g۵۰۰۴i3۱,۷۰۰,۰۰۰
Asus
مدل لپ تاپسایز صفحه گرافیک هارد رم پردازنده قیمت (تومان)
  Asus x 541 uv۱۵.۶۲g۵۰۰۴i5۲,۲۹۰,۰۰۰
  Asus k550 vx۱۵.۶ FHD۴g۱T۸i7۳,۷۳۰,۰۰۰
  Asus x 540 la۱۵.۶۲g۵۰۰۴i3۱,۹۲۰,۰۰۰
  Asus k 556 uq۱۵.۶ HD۲g۱T۸i7۲,۸۸۰,۰۰۰
  Asus p 2430 uj۱۴ FHD۲g۱T۸i5۲,۵۹۰,۰۰۰
  Asus GL 552 vw۱۵.۵ ۴K۴g۱T + 128۱۶i7۵,۳۴۰,۰۰۰
  Asus k 556 ur۱۵.۶ FHD۲g۱T۶i5۲,۵۳۰,۰۰۰
  Asus n552 vw۱۵.۶ ۴K۴g۲T۸i7۴,۵۲۰,۰۰۰
  Asus x 550 ze۱۵.۶۲g۵۰۰۴fx 7500۱,۹۵۰,۰۰۰
  Asus v 502 ux۱۵.۶ FHD۴g۱T۸i7۳,۴۰۰,۰۰۰
  Asus x 540 la۱۵.۶intel۵۰۰۴i3۱,۶۴۰,۰۰۰
  Asus p 2430 uj۱۴ FHD۲g۱T۸i7۲,۹۴۰,۰۰۰
  Asus x 456 uv۱۴۲g۵۰۰۴i5۲,۱۶۰,۰۰۰
  Asus n552۱۵.۶ touch۴g۲T۸i7۴,۶۴۰,۰۰۰
Acer
مدل لپ تاپسایز صفحه گرافیک هارد رم پردازنده قیمت (تومان)
  Acer e5 575۱۵.۶۲g۵۰۰۴i5۲,۱۳۰,۰۰۰
  Acer f5 573۱۵.۶ FHD۴g۱T۸i7۳,۲۸۰,۰۰۰
  Acer es1۱۵.۶intel۱T۴i3۱,۵۷۰,۰۰۰
  Acer f5 573۱۵.۶ FHD۴g۱T۸i5۲,۶۹۰,۰۰۰
  Acer v5 591 g۱۵.۶ FHD۴g۱T۸i7۳,۵۲۰,۰۰۰
  Acer mini es1۱۱.۶intel۵۰۰۴۳۷۱۰۱,۲۴۰,۰۰۰
Apple
مدل لپ تاپسایز صفحه گرافیک هارد رم پردازنده قیمت (تومان)
  Apple MacBook Air MJVM2۱۳intel۱۲۸۴i5۳,۸۹۰,۰۰۰
  Apple MacBook Pro MJLU2رتینا ۱۵.۶۲g۱tra۱۶i7۱۰,۵۲۰,۰۰۰
  Apple MacBook MLHF2۱۲ رتیناintel۵۱۲۸intel m5۶,۰۶۰,۰۰۰
  Apple MacBook Pro MJLT2۱۵.۴۲g۵۱۲۸i7۸,۹۹۰,۰۰۰
  Apple MacBook Air MMGF2۱۳intel۱۲۸ssd۸i5۳,۸۰۰,۰۰۰
  Apple MacBook Air MMGG2۱۳intel۲۵۶۸i5۴,۱۳۰,۰۰۰
HP
مدل لپ تاپسایز صفحه گرافیک هارد رم پردازنده قیمت (تومان)
  HP ay 116۱۵.۶ fhd۴g۱T۱۲i7۳,۰۵۰,۰۰۰
  HP 450 G3۱۵.۶ HD۲g۱T۸i7۲,۵۶۰,۰۰۰
  HP ay 014۱۵.۶ fhd۴g۱T۶i7۲,۶۳۰,۰۰۰
  HP ay 113۱۵.۶ FHD۴g۱T۸i5۲,۵۲۰,۰۰۰
Sony
مدل لپ تاپسایز صفحه گرافیک هارد رم پردازنده قیمت (تومان)
  SONY Fit 15E SVF 1521۱۵.۶۲g۷۵۰۸i5۳,۷۹۰,۰۰۰
  SONY VAIO Pro 11۱۱.۶ Touchintel۱۲۸ssd۸i7۵,۱۹۰,۰۰۰
  SONY FIT-SVF15213۱۵.۶intel۱T۸i3۲,۶۴۰,۰۰۰
  SONY Fit 15E SVF۱۵.۶۱g۱T۸A10-5745M۳,۲۵۰,۰۰۰
  SONY Pro 13 SVP۱۳.۳intel۱۲۸ssd۴i5۴,۱۶۰,۰۰۰
  SONY FIT-SVF15213۱۵.۶intel۵۰۰۴i3۲,۶۰۰,۰۰۰
Dell
مدل لپ تاپسایز صفحه گرافیک هارد رم پردازنده قیمت (تومان)
  Dell inspiron 3558۱۵.۶intel۵۰۰۴i3۱,۴۷۰,۰۰۰
  Dell inspiron 5559۱۵.۶ FHD۴g۲T۱۶i7۳,۹۰۰,۰۰۰
  Dell inspiron 5559 h۱۵.۶۲g۵۰۰۴i5۲,۳۹۰,۰۰۰
  Dell inspiron 5559۱۵.۶ FHD۴g۱T۸i7۳,۴۶۰,۰۰۰
ویژه سرپوش
شاید از دست داده باشید