صوت و فیلم گزارش تصویری کاریکاتور
سه شنبه ۰۴ آبان ۱۴۰۰
آخرین به روز رسانی در تاریخ
دوشنبه ، ۰۳ آبان ۱۴۰۰
،
۱۸:۱۰:۳۸
Motorola
مدل گوشیقیمت (تومان)
Aura 32MB دو سیم کارت۵۶۰,۰۰۰
Aura 32MB دو سیم کارت۵۶۰,۰۰۰
Moto G8 Power Lite 64GB دو سیم کارت۳,۶۴۰,۰۰۰
Moto G8 Power Lite 64GB دو سیم کارت۳,۶۴۰,۰۰۰
Aura 32MB دو سیم کارت۵۶۰,۰۰۰
Aura 32MB دو سیم کارت۵۶۰,۰۰۰
Aura 32MB دو سیم کارت۵۶۰,۰۰۰
Moto G8 Power Lite 64GB دو سیم کارت۳,۶۴۰,۰۰۰
Moto G8 Power Lite 64GB دو سیم کارت۳,۶۴۰,۰۰۰
Aura 32MB دو سیم کارت۵۶۰,۰۰۰
Moto G8 Power Lite 64GB دو سیم کارت۳,۶۴۰,۰۰۰
Aura 32MB دو سیم کارت۵۶۰,۰۰۰
Moto G8 Power Lite 64GB دو سیم کارت۳,۶۴۰,۰۰۰
Moto G8 Power Lite 64GB دو سیم کارت۳,۵۶۰,۰۰۰
Aura 32MB دو سیم کارت۵۶۰,۰۰۰
Moto G8 Power Lite 64GB دو سیم کارت۳,۶۴۰,۰۰۰
Aura 32MB دو سیم کارت۵۶۰,۰۰۰
Moto G8 Power Lite 64GB دو سیم کارت۳,۵۶۰,۰۰۰
Moto G8 Power Lite 64GB دو سیم کارت۳,۵۶۰,۰۰۰
Aura 32MB دو سیم کارت۵۶۰,۰۰۰
Aura 32MB دو سیم کارت۵۶۰,۰۰۰
Aura 32MB دو سیم کارت۵۶۰,۰۰۰
Aura 32MB دو سیم کارت۵۶۰,۰۰۰
Aura 32MB دو سیم کارت۵۶۰,۰۰۰
Aura 32MB دو سیم کارت۵۶۰,۰۰۰
Aura 32MB دو سیم کارت۵۶۰,۰۰۰
Aura 32MB دو سیم کارت۵۶۰,۰۰۰
Moto G8 Power Lite 64GB دو سیم کارت۳,۶۴۰,۰۰۰
Moto G8 Power Lite 64GB دو سیم کارت۳,۶۴۰,۰۰۰
Moto G8 Power Lite 64GB دو سیم کارت۳,۶۴۰,۰۰۰
Aura 32MB دو سیم کارت۵۶۰,۰۰۰
Moto G8 Power Lite 64GB دو سیم کارت۳,۶۴۰,۰۰۰
Moto G8 Power Lite 64GB دو سیم کارت۳,۶۴۰,۰۰۰
Moto G8 Power Lite 64GB دو سیم کارت۳,۵۶۰,۰۰۰
Aura 32MB دو سیم کارت۵۶۰,۰۰۰
Moto G8 Power Lite 64GB دو سیم کارت۳,۵۶۰,۰۰۰
Aura 32MB دو سیم کارت۵۶۰,۰۰۰
Moto G8 Power Lite 64GB دو سیم کارت۳,۵۶۰,۰۰۰
Moto G8 Power Lite 64GB دو سیم کارت۳,۵۶۰,۰۰۰
Aura 32MB دو سیم کارت۵۶۰,۰۰۰
Moto G8 Power Lite 64GB دو سیم کارت۳,۵۶۰,۰۰۰
Aura 32MB دو سیم کارت۵۶۰,۰۰۰
Aura 32MB دو سیم کارت۵۶۰,۰۰۰
Aura 32MB دو سیم کارت۵۶۰,۰۰۰
Moto G8 Power Lite 64GB دو سیم کارت۳,۶۴۰,۰۰۰
Aura 32MB دو سیم کارت۵۶۰,۰۰۰
Aura 32MB دو سیم کارت۵۶۰,۰۰۰
Moto G8 Power Lite 64GB دو سیم کارت۳,۶۴۰,۰۰۰
Aura 32MB دو سیم کارت۵۶۰,۰۰۰
Moto G8 Power Lite 64GB دو سیم کارت۳,۶۴۰,۰۰۰
Aura 32MB دو سیم کارت۵۶۰,۰۰۰
Moto G8 Power Lite 64GB دو سیم کارت۳,۶۴۰,۰۰۰
Aura 32MB دو سیم کارت۵۶۰,۰۰۰
Moto G8 Power Lite 64GB دو سیم کارت۳,۶۴۰,۰۰۰
Aura 32MB دو سیم کارت۵۶۰,۰۰۰
Aura 32MB دو سیم کارت۵۶۰,۰۰۰
Aura 32MB دو سیم کارت۵۶۰,۰۰۰
Moto G8 Power Lite 64GB دو سیم کارت۳,۶۴۰,۰۰۰
Aura 32MB دو سیم کارت۵۶۰,۰۰۰
Moto G8 Power Lite 64GB دو سیم کارت۳,۶۴۰,۰۰۰
Aura 32MB دو سیم کارت۵۶۰,۰۰۰
Aura 32MB دو سیم کارت۵۶۰,۰۰۰
Aura 32MB دو سیم کارت۵۶۰,۰۰۰
Aura 32MB دو سیم کارت۵۶۰,۰۰۰
Aura 32MB دو سیم کارت۵۶۰,۰۰۰
Moto G8 Power Lite 64GB دو سیم کارت۳,۶۴۰,۰۰۰
Aura 32MB دو سیم کارت۵۶۰,۰۰۰
Aura 32MB دو سیم کارت۵۶۰,۰۰۰
Aura 32MB دو سیم کارت۵۶۰,۰۰۰
Samsung
مدل گوشیقیمت (تومان)
Galaxy J6 Plus 4GB دو سیم کارت۱,۴۹۰,۰۰۰
Galaxy A40 4GB دو سیم کارت۱,۵۰۲,۰۰۰
A50s 4GB دو سیم کارت۱,۵۵۶,۰۰۰
Galaxy A90 4GB دو سیم کارت۱,۵۵۹,۰۰۰
A30 8GB دو سیم کارت۱,۵۶۵,۰۰۰
Note 20 16GB دو سیم کارت۱,۵۹۰,۰۰۰
A91s 16GB دو سیم کارت۱,۵۹۹,۰۰۰
J3 2016 16GB Dual SIM۱,۶۰۰,۰۰۰
S12 Pro 8GB دو سیم کارت۱,۶۱۰,۰۰۰
A70s 4GB دو سیم کارت۱,۶۴۹,۰۰۰
A62 16GB دو سیم کارت۱,۶۹۰,۰۰۰
A93 Ultra 16GB دو سیم کارت۱,۷۰۰,۰۰۰
A53 16GB دو سیم کارت۱,۷۲۰,۰۰۰
A40s 16GB دو سیم کارت۱,۷۶۰,۰۰۰
A82 16GB دو سیم کارت۱,۷۷۹,۰۰۰
A90s 4GB دو سیم کارت۱,۷۸۰,۰۰۰
J1 Ace 4GB 4G Dual SIM۱,۸۰۰,۰۰۰
A50 8GB دو سیم کارت۱,۸۲۰,۰۰۰
J7 Core 16GB Dual SIM۲,۱۰۰,۰۰۰
A01 Core 32GB دو سیم کارت۲,۱۹۰,۰۰۰
A01 16GB دو سیم کارت۲,۸۰۰,۰۰۰
A01 Core 16GB دو سیم کارت۲,۸۲۰,۰۰۰
A02s 32GB دو سیم کارت۲,۹۵۰,۰۰۰
A02 32GB 3GB دو سیم کارت۳,۰۹۹,۰۰۰
A10s 32GB 2GB دو سیم کارت۳,۳۰۰,۰۰۰
A02 64GB دو سیم کارت۳,۳۳۹,۰۰۰
A02s 64GB دو سیم کارت۳,۴۰۰,۰۰۰
A11 32GB 2GB دو سیم کارت۳,۴۵۰,۰۰۰
M11 32GB دو سیم کارت۳,۵۷۹,۰۰۰
A10s 32GB 3GB۳,۶۵۰,۰۰۰
A11 32GB 3GB دو سیم کارت۳,۸۱۹,۰۰۰
A12 64GB دو سیم کارت۳,۸۱۹,۰۰۰
A12 Nacho 64GB دو سیم کارت۳,۹۳۸,۰۰۰
A12 128GB 4GB دو سیم کارت۴,۱۹۹,۰۰۰
A20s 32GB 3GB Dual SIM۴,۲۰۰,۰۰۰
M21 64GB 4GB دو سیم کارت۴,۵۷۹,۰۰۰
Galaxy A21s 64GB 4GB دو سیم کارت۴,۶۰۰,۰۰۰
A21s 64GB 6GB دو سیم کارت۴,۷۰۰,۰۰۰
A22 64GB دو سیم کارت۴,۹۳۵,۰۰۰
A21s 128GB 4GB دو سیم کارت۴,۹۷۰,۰۰۰
M31 128GB 6GB دو سیم کارت۵,۶۹۰,۰۰۰
A31 128GB 4GB۵,۸۸۰,۰۰۰
A31 128GB 6GB دو سیم کارت۶,۱۹۵,۰۰۰
A32 128GB 6GB دو سیم کارت۶,۶۴۹,۰۰۰
Galaxy A50 128GB Dual SIM۶,۷۰۰,۰۰۰
A30s 128GB Dual SIM۷,۰۰۰,۰۰۰
A51 128GB 6GB Dual SIM۷,۷۰۰,۰۰۰
A32 5G 128GB 6GB دو سیم کارت۷,۱۳۵,۰۰۰
A51 256GB دو سیم کارت۸,۳۰۰,۰۰۰
M51 128GB 8GB دو سیم کارت۸,۷۹۵,۰۰۰
A52 128GB 8GB دو سیم کارت۸,۸۹۹,۰۰۰
M51 128GB 6GB دو سیم کارت۹,۱۵۵,۰۰۰
A71 128GB 6GB Dual SIM۹,۲۴۹,۰۰۰
A52 5G 128GB دو سیم کارت۹,۲۷۰,۰۰۰
A71 128GB 8GB Dual SIM۹,۶۲۹,۰۰۰
Galaxy A80 128GB۹,۷۰۰,۰۰۰
A72 128GB 8GB دو سیم کارت۹,۹۸۰,۰۰۰
A51 128GB 8GB Dual SIM۱۰,۲۰۰,۰۰۰
A52 256GB 8GB دو سیم کارت۹,۹۹۸,۰۰۰
A72 128GB 6GB دو سیم کارت۱۰,۲۵۰,۰۰۰
S20 FE 128GB 8GB Dual SIM۱۱,۰۹۹,۰۰۰
A72 256GB 8GB دو سیم کارت۱۱,۲۳۳,۰۰۰
Note9 128GB Dual SIM۱۴,۹۰۰,۰۰۰
S10 Lite 128GB دو سیم کارت۱۵,۱۵۰,۰۰۰
Note10 Lite 128GB 6GB دو سیم کارت۱۶,۰۰۰,۰۰۰
Note10 256GB۱۸,۰۰۰,۰۰۰
S10 Plus 128GB دو سیم کارت۲۱,۰۰۰,۰۰۰
S10 Plus 512GB Dual SIM۱۹,۲۰۰,۰۰۰
S21 5G 128GB دو سیم کارت۱۸,۹۱۵,۰۰۰
S10 Plus 1TB Dual SIM۱۸,۸۰۰,۰۰۰
Galaxy S20+ 5G 128GB دو سیم کارت۱۸,۲۴۰,۰۰۰
S21+ 5G 128GB دو سیم کارت۲۱,۵۱۵,۰۰۰
S20 Ultra 5G 128GB دو سیم کارت۲۱,۷۰۰,۰۰۰
S20+ 128GB Dual SIM۲۳,۷۵۰,۰۰۰
Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB۲۴,۱۵۰,۰۰۰
S21+ 5G 256GB دو سیم کارت۲۳,۷۷۵,۰۰۰
Galaxy Note 20 Ultra 256GB۲۵,۲۵۰,۰۰۰
S21 Ultra 5G 256GB دو سیم کارت۲۸,۰۰۰,۰۰۰
S21 Ultra 5G 512GB دو سیم کارت۳۳,۰۷۹,۰۰۰
Z Fold2 LTE 256GB۳۹,۱۳۵,۰۰۰
LG
مدل گوشیقیمت (تومان)
K41S 32GB 3GB دو سیم کارت۳,۴۵۰,۰۰۰
K51S 64GB 3GB دو سیم کارت۴,۱۴۹,۰۰۰
Xiaomi
مدل گوشیقیمت (تومان)
Redmi Note 8 64GB Dual SIM۴,۲۰۰,۰۰۰
Redmi 9 64GB دو سیم کارت۴,۲۴۰,۰۰۰
Poco M3 64GB دو سیم کارت۴,۴۵۹,۰۰۰
Redmi 9T 64GB دو سیم کارت۴,۴۶۰,۰۰۰
Redmi Note 9 64GB 4GB Dual SIM۴,۵۵۰,۰۰۰
Redmi Note 9 128GB دو سیم کارت۴,۶۰۰,۰۰۰
Poco M3 128GB دو سیم کارت۴,۷۲۹,۰۰۰
Redmi Note 9T 5G 128GB دو سیم کارت۴,۸۲۲,۰۰۰
Poco M3 PRO 5G 64GB دو سیم‌ کارت۴,۸۹۰,۰۰۰
Poco M3 128GB 6GB 5G دو سیم کارت۴,۹۶۸,۰۰۰
Redmi Note 9S 64GB دو سیم کارت۵,۰۵۰,۰۰۰
Mi A3 128GB Dual SIM۵,۰۷۰,۰۰۰
Redmi 9T 128GB 4GB دو سیم کارت۵,۱۰۰,۰۰۰
POCO X3 NFC 64GB 6GB دو سیم کارت۵,۱۹۰,۰۰۰
Redmi Note 10 64GB دو سیم کارت۵,۵۰۰,۰۰۰
Redmi 9T 128GB دو سیم کارت۵,۶۴۰,۰۰۰
POCO X3 NFC 64GB دو سیم کارت۵,۶۹۹,۰۰۰
Note 8 Pro 64GB دو سیم کارت۵,۷۰۰,۰۰۰
Poco X3 Pro 128GB 6GB دو سیم کارت۵,۸۷۹,۰۰۰
Redmi Note 8 Pro 128GB 6GB Dual SIM۵,۸۸۰,۰۰۰
Redmi Note 9S 128GB دو سیم کارت۶,۰۱۰,۰۰۰
Redmi Note 10 128GB 4GB دو سیم کارت۶,۰۴۹,۰۰۰
Redmi Note 9 Pro 64GB Dual SIM۶,۱۵۵,۰۰۰
Redmi Note 10s 128GB 8GB دو سیم‌ کارت۶,۵۰۰,۰۰۰
POCO X3 NFC 128GB 6GBدو سیم کارت۶,۶۰۰,۰۰۰
Mi 10T Lite 5G 128GB دو سیم کارت۶,۶۴۰,۰۰۰
Mi Note 10 128GB Dual SIM۶,۶۴۹,۰۰۰
Poco X3 Pro 256GB دو سیم کارت۶,۶۵۸,۰۰۰
Mi 10 Lite 5G 128GB دو سیم کارت۷,۰۰۰,۰۰۰
Redmi Note 9 Pro 128GB Dual SIM۷,۴۸۰,۰۰۰
Redmi Note 10 Pro 128GB 6GB دو سیم کارت۷,۵۰۰,۰۰۰
Poco F3 128GB 5G دو سیم کارت۸,۱۳۹,۰۰۰
Mi 10T 5G 128GB 6GB دو سیم کارت۸,۵۵۵,۰۰۰
Poco F3 256GB 8GB 5G دو سیم کارت۹,۷۵۰,۰۰۰
Mi 10T 5G 128GB 8GB دو سیم کارت۱۱,۳۱۵,۰۰۰
Mi 11 Lite 128GB دو سیم کارت۷,۱۹۰,۰۰۰
Mi 10T Pro 5G 128GB دو سیم کارت۱۴,۰۱۰,۰۰۰
Mi Note 10 Lite 128GB دو سیم کارت۱۱,۹۸۰,۰۰۰
Mi 10T PRO 5G 256GB دو سیم کارت۱۵,۰۷۰,۰۰۰
Mi 11i 256GB دو سیم کارت۱۵,۰۰۰,۰۰۰
Huawei
مدل گوشیقیمت (تومان)
Y9s 16GB دو سیم کارت۱,۳۳۰,۰۰۰
Y3 2017 4GB دو سیم کارت۱,۷۸۰,۰۰۰
Honor 7S 16GB Dual SIM۱,۹۹۰,۰۰۰
Honor 8X 64GB Dual SIM۳,۰۰۰,۰۰۰
Honor 8S 32GB۳,۲۴۰,۰۰۰
Y6p 64GB دو سیم کارت۳,۳۰۰,۰۰۰
Y6 Prime 2019 32GB Dual SIM۳,۶۵۰,۰۰۰
Y9 2019 64GB Dual SIM۳,۹۰۰,۰۰۰
Y7p 64GB دو سیم کارت۳,۹۸۹,۰۰۰
Y7A 128GB 4GB دو سیم کارت۴,۲۶۰,۰۰۰
Y8p 128GB دو سیم کارت۴,۵۷۵,۰۰۰
Y8s 64GB دو سیم کارت۴,۶۴۰,۰۰۰
Y9 Prime 2019 128GB Dual SIM۵,۵۳۵,۰۰۰
Y9a 128GB دو سیم کارت۶,۲۵۰,۰۰۰
nova 7i 128GB دو سیم کارت۵,۷۹۵,۰۰۰
Honor 9X 128GB 6GB Dual SIM۶,۲۷۰,۰۰۰
Y9s 128GB دو سیم کارت۶,۴۰۰,۰۰۰
nova 5T 128GB 8GB Dual SIM۹,۶۹۵,۰۰۰
Apple
مدل گوشیقیمت (تومان)
آیفون SE 2020 128GB White۱۲,۹۹۰,۰۰۰
آیفون SE 2020 64GB Black۱۳,۰۰۰,۰۰۰
آیفون ۸ ۶۴GB Silver۱۳,۸۰۰,۰۰۰
آیفون SE 2020 128GB Black۱۳,۱۹۹,۰۰۰
آیفون ۸ پلاس ۲۵۶GB Space Gray۱۳,۸۰۰,۰۰۰
آیفون SE 2020 128GB Red۱۵,۱۰۰,۰۰۰
آیفون X 256GB Space Gray۱۵,۵۰۰,۰۰۰
آیفون X 256GB Silver۱۶,۹۵۰,۰۰۰
آیفون ۱۲ مینی ۱۲۸GB دو سیم کارت آبی۲۰,۶۹۹,۰۰۰
آیفون ۱۲ مینی ۱۲۸GB دو سیم کارت سبز۲۰,۶۹۹,۰۰۰
آیفون ۱۲ ۱۲۸GB دو سیم کارت سبز۲۵,۳۵۰,۰۰۰
آیفون ۱۱ ۱۲۸GB۲۲,۵۰۰,۰۰۰
آیفون ۱۱ پرو ۲۵۶GB۲۶,۹۰۰,۰۰۰
آیفون ۱۱ پرو مکس ۲۵۶GB Midnight Green۲۹,۵۰۰,۰۰۰
آیفون iPhone 12 Pro 128GB۳۱,۲۵۰,۰۰۰
آیفون ۱۲ پرو ۲۵۶GB دو سیم کارت طلایی۳۲,۸۰۰,۰۰۰
آیفون ۱۳ ۵۱۲GB دو سیم کارت آبی۶۳,۳۰۰,۰۰۰
آیفون ۱۲ پرو مکس ۵۱۲GB دو سیم کارت آبی۴۲,۸۵۰,۰۰۰
آیفون iPhone 12 Pro Max 128GB۳۳,۸۰۰,۰۰۰
آیفون ۱۲ پرو مکس ۲۵۶GB دو سیم کارت طلایی۳۴,۰۰۰,۰۰۰
آیفون ۱۱ پرو مکس ۲۵۶GB Space Gray۳۶,۲۰۰,۰۰۰
آیفون ۱۳ پرو ۱TB دو سیم کارت مشکی۹۰,۰۰۰,۰۰۰
ویژه سرپوش