صوت و فیلم گزارش تصویری کاریکاتور
چهارشنبه ۰۳ مرداد ۱۴۰۳
sarpoosh
نبض اقتصاد > سازمان امور مالیاتی

سازمان امور مالیاتی

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. از جمله وظایف این سازمان اصلاح و دگرگونی نظام مالیاتی و مکانیزه نمودن سیستم مالیاتی کشور و اجرای مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد. در راستای اجرای ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور افزایش کارایی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات دریک سازمان واحد، سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۳۸۱ به صورت یک مؤسسه دولتی و زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجاد گردید. با ایجاد این سازمان کلیه اختیارات، وظایف، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی در معاونت امور مالیاتی و بخش و حوزه‌های مالیاتی به این سازمان منتقل گردید. اولین رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور آقای عیسی شهسوار خجسته بود که تا سال ۱۳۸۳ این مسئولیت را به عهده داشت. پس از ایشان آقای غلامرضا حیدری کرد زنگنه از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴ و آقای علی اکبر عرب مازار از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ و آقای علی عسکری از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴ و از آذرماه ۱۳۹۴ آقای سید کامل تقوی نژاد ریاست سازمان را بر عهده داشته‌اند.

 

در اجرای ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی ، و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، به منظور افزایش کارایی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات دریک سازمان واحد ، سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۳۸۱ به صورت یک موسسه دولتی و زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجاد گردید .با ایجاد این سازمان کلیه اختیارات ، وظایف ، نیروی انسانی ، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی در معاونت امور مالیاتی و بخش و حوزه های مالیاتی به این سازمان منتقل گردید
اولین رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور آقای عیسی شهسوار خجسته بود که تا سال ۱۳۸۳ این مسئولیت را به عهده داشت .پس از ایشان آقای غلامرضا حیدری کردزنگنه از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴ وآقای علی اکبر عرب مازار از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ و آقای علی عسکری از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴ و از آذرماه ۱۳۹۴ آقای سید کامل تقوی نژاد ریاست سازمان را بر عهده داشته اند 

 

وظایف و اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور 

الف - تصدی کلیه امور راجع به اجرای مقررات انواع مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم و سایر مالیاتها و تمام مراحل مربوط اعم از شناسایی مودیان، تشکیل پرونده و تنظیم شناسنامه های مالیاتی، تشخیص و مطالبه مالیات و حل اختلاف مالیاتی و وصول مالیات به طرق معمول یا ازطریق عملیات اجرایی و سایر موارد مربوط به مالیات ها در چارچوب قوانین مالیاتی و سایر قوانین جاری کشور

 

ب - مطالعه، بررسی و شناخت موانع نظام مالیاتی و برنامه ریزی جهت رفع آنها

 

پ – اظهارنظر و ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه کلیه امور راجع به اجرای مقررات انواع مالیات های مستقیم و غیرمستقیم و سایر مالیات ها

 

ت – اظهار نظر و ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه تدوین سیاست ها و خط مشی های مالیاتی در اجرای وظایف قانونی مربوط

 

ج – تنظیم سیاست های اجرایی برای اخذ مالیات در کشور و نظارت برحسن اجرای برنامه های مصوب

 

چ- اتخاذ تدابیر لازم درخصوص چگونگی اجرای قوانین و مقررات مالیاتی از طریق تهیه و تنظیم آیین نامه ها و دستور العمل های لازم و طراحی نظام ها و روشهای اجرایی برای تشخیص و وصول مالیات

 

ح – اجرای دقیق و کامل و ارائه پیشنهادهای اصلاحی مورد نیاز درخصوص قوانین و مقررات مالیاتی کشور و نظارت برحسن اجرای آنها

 

خ – طراحی، تدوین و اجرای پروژه های پژوهشی و اجرایی جهت بهبود وضع نظام مالیاتی کشور در زمینه هایی از قبیل اصلاح ساختار مالیاتی، ثبت نام و راهنمایی مودیان، گسترش خوداظهاری، انجام ممیزی های موثر، حسابداری مالیاتی، وصول و اجرا برای تسریع و تدقیق عملیات مالیاتی

 

د- مطالعه، بررسی و پژوهش مداوم در زمینه قوانین و مقررات مالیاتی و ارائه پیشنهاد یا انجام اقدامات لازم برای اصلاح و تکمیل آنها از طریق مراجع قانونی ذیربط

 

ذ – مطالعه تطبیقی، بررسی و پژوهش مستمر در نظام های پیشرو مالیاتی کشورهای منتخب برای بهبود سیستم مالیاتی کشور

 

ر- مطالعه و بررسی به منظور یافتن راه کارهای مناسب شناسایی منابع مالیاتی و افزایش و توسعه ظرفیت های مالیاتی کشور و پیشنهاد آن به وزیر امور اقتصادی و دارایی

 

ز – گرد آوری و پردازش اطلاعات و به کارگیری شماره های اقتصادی و ملی و کدپستی برای شناسایی واحدها و منابع مالیاتی و مشمولان قوانین و مقررات مالیاتی به منظور دستیابی به اهداف پیش بینی شده در قانون و اجرای عدالت مالیاتی

 

ژ- انجام مطالعات، بررسی، بهسازی و اصلاح ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی شاغل در امور مالیاتی برای اجرای وظایف محول شده و تامین نیروی انسانی مورد نیاز

 

س – طراحی، برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی لازم برای ارتقای کیفیت نیروی انسانی سازمان براساس نیازهای تعیین شده

 

ش – طراحی، اجرا و بهسازی نظام جامع مالیاتی کشور و ایجاد شبکه اطلاعاتی فراگیرمکانیزه و استفاده از روش های نوین و ابزارهای پیشرفته برای تحقق درآمدهای مالیاتی

 

ص – برنامه ریزی و تهیه طرح های لازم برای افزایش بهره وری و کیفیت فعالیت های مالیاتی و کاهش هرچه بیشتر هزینه های مودیان در پرداخت مالیات

 

ض – انجام مطالعات و بررسی های لازم و ارزشیابی مداوم عملکرد واحدهای مالیاتی و نیروی انسانی مربوط و هدایت و ارشاد آنها

 

ط – آموزش و ارائه انواع خدمات به مودیان مالیاتی برای آشنایی آنان با تکالیف مربوط، انجام وظایف قانونی و پرداخت مالیات

 

ظ – نظارت و بازرسی در جهات اخلاقی، اعمال و رفتار ماموران مالیاتی، کشف تخلفات و تقصیرات اداری آنان، تعقیب متخلفان و حصول اطمینان از عدالت مالیاتی، سلامت و شفافیت در انجام این امور با رعایت قوانین و مقررات مربوط

 

ع – اظهار نظر در خصوص پیش نویس طرح ها، لوایح و تصویب نامه های طرح شده مربوط به امور مالیاتی برای وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع قانونی ذیربط

 

غ – مطالعه و بررسی در جهت یافتن روش های مناسب هدایت و سیاستگذاری در امور دعاوی حقوقی، قضایی و کیفری مربوط به امور مالیاتی

 

ف – انجام مطالعات اقتصادی مرتبط با مالیات و ارائه گزارش های تحلیلی و آماری مربوط به درآمدهای مالیاتی برای وزیراموراقتصادی و دارایی و سایرمراجع قانونی ذیربط و همچنین استفاده از تحلیل های انجام شده در جهت بهبود

 

وضع نظام مالیاتی در کشور:

ق – همکاری با موسسات داخلی و بین المللی در جهت تحقق ماموریت ها در چهارچوب مقررات موضوعه

 

ک- برنامه ریزی به منظور برقررای روابط مطلوب و مناسب بین عوامل وصول مالیات و مودیان و تعیین موازین خاص اخلاقی و رفتاری برای ماموران مالیاتی

 

گ- تهیه آیین نامه های مورد نیاز پیش بینی شده در قوانین و مقررات موضوعه برای تصویب در مراجع ذیصلاح

 

ل – برآورد درآمدهای مالیاتی مربوط به هر سال و ارائه آن به وزیر اموراقتصادی و دارایی برای درج در لایحه بودجه

 

م – انجام سایر اقدامات ضروری و مورد نیاز برای تحقق اهداف سازمان

 

ی- برنامه ریزی و تدوین دستورالعملها در زمینه قانون مبارزه با پولشوئی و اصلاح آنها و همکاری با شورایعالی مبارزه با پولشوئی

 

 

سایر مطالب درباره سازمان امور مالیاتی

 • تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی,اظهارنامه مالیاتی

  امروز آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی

  مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی تا ۳۱ تیر امسال بوده و این مهلت تمدید نخواهد شد. به گزارش تسنیم، جهانگیر رحیمی، مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه اشخاص حقوقی ۳۱ تیرماه...

 • سیگار,مالیات سیگار

  با مالیات ۵۷ تومانی هر نخ سیگار، می‌توان ورزشگاه ساخت

  معاونت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، میزان مالیات سیگار و تنباکو را اعلام کرد. به گزارش ایسنا، در سال جاری مالیات هر نخ سیگار تولید داخل با افزایش ۱۵ درصدی نسبت به سال گذشته ۵۷ تومان و ۵ ریال، سیگار تولید داخل با نشان خارجی...

 • اظهارنامه مالیاتی,عدم تمدید مهلت اظهارنامه شرکت‌ها

  مهلت اظهارنامه شرکت‌ها تمدید نمی‌شود

  سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که مهلت اظهارنامه شرکت‌ها تمدید نمی‌شود. به گزارش برنا، با توجه به پیامکی که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور برای مودیان مالیاتی ارسال شده است، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به عملکرد سال گذشته(۱۴۰۲)، ۳۱ تیر ماه سال جاری اعلام شده...

 • مالیات,تمدید مهلت ارائه اظهارنامه اصناف

  مهلت ارائه اظهارنامه اصناف تمدید شد

  بر اساس ابلاغیه سازمان امور مالیاتی کشور، مهلت ارائه اظهارنامه اصناف تا نیمه مردادماه امسال تمدید شد. به گزارش خبرآنلاین، با توجه به اختیارات اخذ شده از مراجع قانونی ذی‌ربط، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و سایر تکالیف مودیان اعلام شد. ایرنا در خبری نوشت:مهلت تسلیم...

 • جهیزیه و مهریه,مالیات جهیزیه و مهریه

  جهیزیه و مهریه معاف از مالیات است

  سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: براساس حکم قانون ۱۴۴ مالیات مستقیم، هیچ آستانه‌ای برای معافیت مهریه لحاظ نشده است و تا زمانی که قانون تغییر نکند این معافیت پابرجاست. به گزارش مهر، مهدی موحدی سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در مصاحبه با صدا و سیما در خصوص مالیات مهریه...

 • مهریه,معافیت مهریه از مالیات

  مهریه معاف از مالیات است

  سازمان امور مالیاتی کشور در واکنش به شایعات درباره مهریه اعلام کرد: مهریه طبق قانون، معاف از مالیات است. به گزارش انتخاب، داوود خدابنده مدیرکل روابط عمومی سازمان امور مالیاتی در حساب شخصی خود نوشت: «مهریه به موجب ماده ۱۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم معاف از مالیات است...

 • مالیات بر ارزش افزوده,افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده

  افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹ به ۱۰ درصد

  سازمان امور مالیاتی در خصوص افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به ۱۰ درصد اطلاعیه صادر کرد. به گزارش ایرنا از سازمان امور مالیاتی، به ‌موجب قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و به منظور تامین منابع لازم برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد، نرخ...

 • هشدار سازمان مالیات به صاحبان دستگاه‌های پُز + فیلم

  اقتصاد آنلاین | هشدار سازمان مالیات به صاحبان دستگاه‌های پز: هر تراکنش یک صورت حساب الکترونیکی تلقی می‌شود. ویدیو درباره مالیات برای صاحبان دستگاه‌های پُز,ویدیو درباره مالیات دستگاه پز,فیلم هشدار سازمان مالیات به صاحبان دستگاه‌های پُز,ویدی وصحبت های مسئول سازمان مالیات...

 • سازمان امور مالیاتی,توضیح سازمان مالیاتی درباره فرصت ۷ روزه مودیان

  توضیح سازمان مالیاتی درباره فرصت ۷ روزه مودیان

  سازمان مالیاتی کشور اعلام کرد: مؤدی پس از پایان هر دوره یک ماه فرصت دارد تا با ثبت خریدها و فروش‌هایی که صورتحساب‌های آنها در سامانه مؤدیان صادر نشده است، اظهارنامه ارسال شده توسط سازمان مالیاتی را تکمیل و از طریق سامانه مؤدیان به این سازمان مسترد کند. به گزارش ایسنا از...

 • مالیات کارتخوان,خبر مهم سازمان امور مالیاتی برای دارندگان دستگاه کارتخوان

  خبر مهم سازمان امور مالیاتی برای دارندگان دستگاه کارتخوان

  سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در راستای پیاده سازی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان حداکثر هزینه احتمالی تعویض کارتخوان‌های قدیمی با اندرویدی تا ۶ میلیون تومان برای مودیان خواهد داشت. به گزارش تسنیم، موحدی بکنظر در مورد مودیانی که قادر به صدور صورتحساب...

 • درآمد مالیاتی,دست دولت در جیب مردم

  درآمد مالیاتی کجا می رود؟/ تبعات تبعیض مالیاتی چیست؟

  رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اخیرا گفته که بهتر است به جای اتکا به درامد‌های نفتی به درآمد‌ مالیاتی اتکا کرد، گرچه او در بخشی از سخنان خود تاکید کرده که باید از افرادی که ثروتمند محسوب می‌شوند بیشتر مالیات گرفت، اما سخنان وی با منتقدانی رو به رو است که می‌گویند وقتی نفت...

 • شهربانو منصوریان,دریافت مالیات از شهربانو منصوریان

  سازمان امور مالیاتی: از «شهربانو منصوریان» فقط توضیح خواستیم؛ نه مالیات!

  شهربانو منصوریان، ووشوکار و بلاگر فضای مجازی از تماسی که اداره مالیات استان تهران با او گرفته و درخواست کرده نسبت به مبلغ قابل توجهی که به حسابش واریز شده توضیح دهد، دلخور شده است؛ درحالیکه طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، «هنوز رقمی به عنوان مالیات از او مطالبه نشده و فقط از...

 • مالیات, بخشودگی مالیاتی

  شرایط بخشودگی مالیاتی اعلام شد

  سازمان امور مالیاتی بخشودگی جرایم مالیاتی تا سقف ۵ میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی و ۲۰ میلیارد ریال برای اشخاص حقوقی اعلام کرد. به گزارش تسنیم، سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌های اعلام کرد: اعتبار بخشودگی جرایم مالیات و عوارض قابل بخشش هر سال/دوره برای مودیانی که نسبت...

 • مالیات,نحوه دریافت مالیات از حساب‌های بانکی

  نحوه دریافت مالیات از حساب‌های بانکی اعلام شد

  سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: فعالان اقتصادی مطلع باشند که وجوه غیردرآمدی به حساب‌های تجاری واریز نشود؛ چراکه درآمد تلقی می‌شود. به گزارش خبرآنلاین، مهدی موحدی بکنظر در یک برنامه تلویزیونی گفت: هر واریزی به حساب تجاری، درآمد تلقی می‌شود و لزوما به این معنی نیست که از...

 • مالیات,مسدود کردن حساب بدهکاران مالیاتی

  مسدود کردن حساب بدهکاران مالیاتی تصویب شد

  نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را مکلف کردند تا حسب درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به مسدود کردن حساب یا حساب‌های بدهکاران مالیاتی به میزان بدهی قطعی اقدام کند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز چهارشنبه چهارم بهمن ۱۴۰۲...

 • کارت به کارت,مالیات برای کارت به کارت

  کارت به کارت هم مالیات دارد

  کلیه وجوه واریزی به حساب‌های بانکی تجاری از کلیه طرق از جمله درگاه‌های الکترونیکی پرداخت، دستگاه‌های کارتخوان، کارت به کارت، ساتنا، پایا و ... به عنوان فروش تلقی شده و مبنای محاسبات مالیات قرار می‌گیرد. به گزارش خبرآنلاین، سازمان مالیاتی درباره واریزی کارت به کارت اعلام...

 • مدیرعامل بانک,ممنوع الخروجی مدیرعامل یکی از بانک‌ها به دلیل استنکاف از ارائه اطلاعات مالیاتی

  ممنوع الخروجی مدیرعامل یکی از بانک‌ها به دلیل استنکاف از ارائه اطلاعات مالیاتی

  مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره یکی از بانک های عامل کشور که از پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنش‌های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی خودداری کرده بود، ممنوع الخروج شدند. به گزراش ایسنا، وحید عزیزی - مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور...

 • طلا,مالیات طلا

  «مالیات طلا» مربوط به خریداران کوچک نیست/ مالیات طلا مانند گذشته

  رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفت: در قانون پایانه‌های فروشگاهی سامانه مودیان مقرر شد تا طلافروشان فاکتور الکترونیک ارائه کنند تا مالیات‌شان بر اساس اجرت و حق‌العمل محاسبه شود. به گزارش مهر، مهدی موحدی سخنگو و رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی درباره...

 • مالیات طلا,درج کد ملی خریدار نهایی طلا در سامانه مؤدیان

  درج کد ملی خریدار نهایی طلا در سامانه مؤدیان الزامی نیست

  سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: مطابق قوانین جاری هیچ الزامی برای درج مشخصات و کدملی خریداران نهایی طلا در سامانه مؤدیان مالیاتی نیست. مهدی موحدی‌بک‌نظر در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به جلسه امروز سازمان امور مالیاتی با رئیس و اعضای اتحادیه طلافروشان اظهار داشت: یکی از...

 • مالیات طلا,اطلاعیه مهم سازمان مالیاتی درباره مالیات جدید طلا

  اطلاعیه مهم سازمان مالیاتی درباره مالیات جدید طلا

  سازمان امور مالیاتی کشور در واکنش به برخی شایعات و ابهامات مطرح شده در خصوص مالیات طلا توضیحاتی ارایه کرد. به گزارش خبرآنلاین، توضیحات سازمان امور مالیاتی کشور پیرامون مالیات طلا به شرح زیر است: ۱- هیچ مالیات جدید یا افزایش نرخی در حوزه مالیات ستانی از صنف طلا وضع...

 • مشاغل چهارگانه,مشاغل چهارگانه ملزم به ثبت اطلاعات در سامانه مودیان

  مشاغل چهارگانه ملزم به ثبت اطلاعات در سامانه مودیان شدند

  قرار نیست هیچ مالیات جدیدی از فروشندگان و خریداران طلا اخذ شود و اطلاعیه سازمان امور مالیاتی صرفا مربوط به تکمیل فرآیند جمع‌آوری اطلاعات از اصناف و مشاغل چهارگانه در سامانه مودیان است. به گزارش ایسنا، صاحبان مشاغل با میزان فروش بیش از ۱۸ میلیارد تومان در شش ماهه اول سال،...

 • سازمان امور مالیاتی,افشای همایش دو روزه میلیاردی معاونان ادارات کل مالیات

  افشای همایش دو روزه میلیاردی معاونان ادارات کل مالیات/ برکناری معاون مالی امور مالیاتی استان فارس

  در حالی که از روز گذشته اسنادی مبنی بر هزینه‌کردهای غیرمنطقی در همایش مدیران مالیاتی در استان فارس منتشر شده است، سخنگوی سازمان امور مالیاتی امروز از برکناری معاون امور مالی اداره کل مالیاتی استان فارس خبر داد. به گزارش فارس، اسنادی از روز گذشته در فضای مجازی منتشر شد که...

 • مالیات خانه خالی,اجرایی شدن مالیات‌گیری از خانه‌های خالی

  اجرایی شدن مالیات‌گیری از خانه‌های خالی

  مالیات‌گیری از خانه‌های خالی به مرحلۀ اجرا رسید. به گزارش فارس، سازمان امور مالاتی اعلام کرد: تعداد خانه‌های خالی شناسایی‌شدۀ سال ۱۴۰۰، ۶۶ هزار واحد بوده که برای آن‌ها در مجموع ۱۴۰۰ میلیارد تومان مالیات محاسبه شده و تا اواسط ماه آینده به مالکان آن‌ها ابلاغ می‌شود....

 • بودجه 1403,جزئیات تغییر معافیت مالیاتی حقوق در بودجه 1403

  جزئیات تغییر معافیت مالیاتی حقوق در بودجه ۱۴۰۳

  در حالی دولت در بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ سقف معافیت مالیاتی حقوق را ۱۰ میلیون تومان در ماه پیشنهاد داده بود که در ویرایش نهایی این عدد به ۱۲ میلیون تومان در ماه و ۱۴۴ میلیون تومان در سال افزایش یافت. به گزارش تسنیم، با افزایش ۲ میلیون تومانی سقف معافیت مالیاتی حقوق، سقف‌...

 • معافیت مالیاتی در بودجه 1403,معافیت مالیاتی

  سقف معافیت مالیاتی در بودجه ۱۴۰۳ افزایش می یابد

  رئیس سازمان امور مالیاتی از افزایش سقف معافیت مالیاتی در بودجه سال آینده خبر داد. به گزارش مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی؛ سید محمدهادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی گفت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی و تأیید رئیس‌جمهور در بودجه سال ۱۴۰۳ سقف معافیت مالیاتی کارکنان...

 • واردات شمش طلا,معافیت مالیاتی واردات شمش طلا

  واردات شمش طلا از مالیات معاف شد

  طبق دستور رئیس سازمان امور مالیاتی از ابتدای آبان امسال، واردات شمش طلا از پرداخت مالیات علی الحساب معاف می شود. ب️ه گزارش ایسنا، محمد هادی سبحانیان طی نامه‌ای به رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که " باتوجه به درخواست های مکرر واردکنندگان شمش طلا و با توجه به...

 • مالیات,ماجرای تخفیف‌های مالیاتی شرکت‌های دولتی

  ماجرای تخفیف‌های مالیاتی شرکت‌های دولتی؛ دولت از این جیب به آن جیب می‌کند

  باید نقش سیاسی‌بازی را در اقتصاد ایران جدی گرفت؛ همان‌گونه که عمده معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی شامل قرارگاه‌ها و آستان‌ها و بنیادهاست. روزنامه توسعه ایرانی نوشت: مالیات یکی از روش‌های عمده کسب درآمد برای دولت‌هاست. هرچند در ایران این درآمد بیشتر از طبقه متوسط و فقرا...

 • مالیات,آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

  آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مشخص شد

  معاون درآمد‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: شنبه، پایان مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده است. به گزارش تجارت‌نیوز، محمدتقی پاکدامن با بیان اینکه مهلت ارائه اظهارنامه دوره دوم (فصل تابستان) امسال پانزدهم مهرماه است، گفت: براساس قانون مالیات بر ارزش...

 • مالیات,درآمدهای مالیاتی به بیش از دو برابر درآمدهای نفتی

  درآمدهای مالیاتی به بیش از دو برابر درآمدهای نفتی رسید

  رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: در شش ماه اول سال جاری درآمدهای مالیاتی به بیش از دو برابر درآمدهای نفتی رسیده است. به گزارش ایرنا از سازمان امور مالیاتی کشور، سید محمدهادی سبحانیان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: این دستاورد بزرگ دولت سیزدهم در راستای...

 • مالیات,تمدید مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی

  مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی تمدید شد

  رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تمدید مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی حداکثر تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲ خبر داده است. به گزارش ایسنا، محمدهادی سبحانیان در بخشنامه‌ای خطاب به مدیران کل امور مالیاتی کشور اعلام کرده است که مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی حداکثر تا پایان مهر ماه...