پنجشنبه ۰۵ خرداد ۱۴۰۱
۰۸:۲۷ - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ کد خبر: ۱۴۰۰۰۶۲۲۳۹
سیاست خارجی

چک لیست رفع تحریم‏ها/ جزئیات و مشخصات فرآیند راستی آزمایی

رفع تحریم ها,چک لیست رفع تحریم ها
درگزارش مرکز پژوهش های مجلس مؤلفه های راستی آزمایی حقیقی رفع تحریم ها مشخص شده است. این مؤلفه ها شامل چک لیستی است که مهم ترین آن حاوی صادرات حداقل ۲ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی در روز به صورت معمول و آزادانه و با دسترسی آزادانه ایران به عواید حاصل از آن، تراکنش حداقل ۳میلیارد دلاری ماهانه به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در بانک EIH آلمان و نیز تراکنش حداقل یک میلیارد دلاری ماهانه به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در بانک تجارت پاریس است.

علاوه بر این بررسی گزارش های رسمی این را نشان میدهد که اجرای فرآیند راستی آزمایی واقعی نیازمند الزاماتی است. مورد نخست، تدوین یک دستورالعمل جامع، عملیاتی و سنجش پذیر است. مورد دیگر اینکه در این خصوص باید یک مرجع برای پایش و ارزیابی میزان انتفاع اقتصاد ایران از رفع تحریم ها و نیز تدوین آیین نامه اقدام متقابل متناسب با نقض تعهدات اطراف مقابل تعیین شود. علاوه بر این اجرای فرآیند راستی آزمایی باید در دو مرحله صورت گیرد؛ به نحویکه در مرحله اول راستی آزمایی رفع تحریم ها و مشخصا قبل از صدور مجوز برای از سرگیری اجرای اقدامات هسته ای ایران باید تحقق دو رویداد مورد سنجش قرار گیرد:نخست، رفع واقعی تحریم و دوم، کاهش ریسک تعامل با اقتصاد ایران است. نکته آخر اینکه راستی آزمایی باید به گونه مستمر انجام شود و گزارش های آن به صورت دوره ای منتشر شود. ازاین رو بازوی پژوهشی مجلس پیشنهاد کرده که هر سه ماه یک بار، گزارشی از روند انتفاع اقتصاد ایران از محل رفع تحریم ها منتشر شود.

ضرورت اجرای راستی آزمایی

بررسی های رسمی نشان می دهد به علت نبود مرجع و شاخص های راستی آزمایی در توافق برجام، ایران نتوانست در قبال نقض تعهد اطراف مقابل اقدام موثری داشته باشد و از منافع خود صیانت کند. ولی اکنون براساس مفاد ماده( ۷) قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران، راستی آزمایی رفع تحریم ها و انتفاع اقتصادی ایران از این محل، باید یکی از مطالبات اصلی و اجتناب ناپذیر دستگاه سیاست خارجی کشور در هر دوره مذاکراتی باشد. به این معنا که رفع تحریم های ایران، غیر از ابعاد حقوقی( رفع تحریم روی کاغذ) باید منجر به انتفاع واقعی اقتصاد ایران از ناحیه رفع تحریم ها شود.

الزامات راستی آزمایی

بررسی های رسمی نشان می دهد راستی آزمایی دارای دو رکن اصلی« دستورالعمل نظارت» و« ناظر» است. درواقع، راستی آزمایی فعالیت مستمری است که در آن یک نهاد ناظر بر اساس شاخص ها و ملاک های عینی معطوف به نوع تعهدات، نسبت به ارزیابی پایبندی طرف مقابل به مفاد توافق اقدام می کند. از همین رو باید در تدوین فرآیند راستی آزمایی سه الزام مهم در نظر گرفته شود:اول، تدوین یک دستورالعمل جامع، عملیاتی و سنجش پذیر. دوم، تعیین مختصات مرحله اول راستی آزمایی. سوم، تعیین کیفیت و ابعاد راستی آزمایی های ادواری.

مورد دیگر اینکه درباره مرجع راستی آزمایی هم باید برخی ملاحظات رعایت شود. مرجع راستی آزمایی که میتواند یک نهاد فراقوه ای نظیر شورای عالی امنیت ملی یا هیات عالی نظارت بر برجا یا حتی یک نهاد جدید با بدنه کارشناسی قوی و دبیرخانه ثابت باشد. این نهاد باید عهده دار مسئولیت تدوین گزارش های دورهای درباره راستی آزمایی رفع تحریم ها برای تصمیم گیری درباره استمرار پایبندی ایران به توافق یا اقدامات متقابل ایران در قالب کاهش یا توقف اقدامات خود باشد. افزون بر این، این مرجع سه وظیفه مهم دارد. مورد اول، رصد و تحلیل میزان انتفاع اقتصاد ایران از ناحیه رفع تحریم ها، مورد دوم، ایجاد امکان دریافت شکایت از سوی هر شهروند یا نهاد ایرانی( به ویژه آن دسته از افراد و نهادهایی که از فهرست تحریم ها خارج شده اند) درباره نقض برجا یا عدم امکان انتفاع از رفع تحریم ها و در نهایت مورد سوم، تدوین آیین نامه کاهش اقدامات هسته ای و پیاده سازی مفاد آن به تناسب عدم پایبندی های اطراف مقابل از طریق تدوین یک آیین نامه تعلیق، توقف یا تقلیل اقدامات هسته ای.

جزئیات و مشخصات فرآیند راستی آزمایی

در این گزارش دستورالعملی جامع برای پیشبرد موضوع راستی آزمایی ارائه شده است. بر این اساس راستی آزمایی واقعی نیازمند تدوین یک دستورالعمل جامع، عملیاتی و سنجش پذیر است؛ به نحوی که برای انجام فرآیند مذکور زمان تعیین شود. مورد دیگر اینکه در این خصوص باید یک مرجع با وظیفه پایش و ارزیابی میزان انتفاع اقتصاد ایران از رفع تحریم ها و تدوین آیین نامه تقلیل، تعلیق یا توقف اقدامات هسته ای و پیاده سازی مفاد آن به تناسب نقض تعهدات اطراف مقابل از طریق تدوین یک آیین نامه کاهش اقدامات هسته ای تعیین شود. بررسی گزارش های رسمی حاکی از آن است که انجام فرآیند راستی آزمایی باید در دو مرحله صورت گیرد؛ به نحوی که در مرحله اول راستی آزمایی رفع تحریم ها و مشخصا قبل از صدور مجوز برای از سرگیری اجرای اقدامات هسته ای ایران باید تحقق دو رویداد مورد سنجش قرار گیرد:اول، رفع واقعی تحریم و دوم، کاهش ریسک تعامل با اقتصاد ایران است. نکته مهم دیگر آنکه راستی آزمایی باید به صورت مستمر انجام شود و گزارش های آن به صورت دوره ای منتشر شود. از این رو پیشنهاد شد هر سه ماه یک بار، گزارشی از روند انتفاع اقتصاد ایران از محل رفع تحریم ها منتشر شود که نتیجه راستی آزمایی مستمر است. استمرار این فرآیند با مطالبه تحقق حدود استان های فروش نفت و انجام تراکنش های خارجی به علاوه عادی شدن روابط تجاری و بین المللی بخش های تحریم شده اقتصاد ایران انجام می شود. به صورت کلی برای تحقق مولفه های راستی آزمایی هر بخش باید دسترسی به تمامی نیازمندی های مخصوص هر بخش، تمام امکانات متعارف برای فعالیت، نیازمندی های لجستیک و پشتیبانی، سرمایه گذاری، خدمات حمل ونقل، خدمات بانکی و به صورت کلی همه خدمات زنجیره فعالیت آنها به صورت آزادانه فراهم شود. علاوه بر آن هیچ نوع تهدید تحریمی نباید متوجه طرف خارجی تعامل با اقتصاد ایران باشد. درنهایت اینکه بازوی پژوهشی مجلس سازوکار پیشنهادی خود را برای بررسی مصادیق عادی شدن روابط ذیل هر بخش اقتصادی به این صورت معرفی کرده که مرجع راستی آزمایی، نظر کنش گران عمده دولتی و غیردولتی هر حوزه را طبق محورهای معرفی شده دریافت کرده و گزارش های آنرا به گونه دوره ای و هر سه ماه یک بار منتشر می کند. سرانجام براساس این گزارش ها ، پیشنهاد ادامه پایبندی به اقدامات یا تقلیل، تعلیق یا توقف اقدامات هسته ای ایران را مطرح می کند.

چک لیست پیشنهادی راستی آزمایی

در بخش دیگری از این گزارش، مفاد چک لیست پیشنهادی راستی آزمایی رفع تحریم ها پیشنهاد شده است. این بخش شامل مولفه های رفع واقعی تحریم ها است. این موضوع مشتمل بر تحقق حدود استان های حداقلی فروش نفت و انجام تراکنش با بانک های EIH آلمان و تجارت پاریس، لغو دستورات اجرایی رئیس جمهور آمریکا، بازنگری بخش پرسش و پاسخ های سایت اوفک، عدم انتشار اعلامیه های هشدارآمیز و همچنین صدور معافیت های عام و خاص به نفع افراد حقیقی و حقوقی خارجی است که خواهان تعامل با اقتصاد ایران هستند. براساس این چک لیست، صادرات حداقل ۲ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی در روز به صورت معمول و آزادانه و با دسترسی آزادانه ایران به عواید حاصل از آن، تراکنش حداقل ۳ میلیارد دلاری ماهانه به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در بانک EIH آلمان و نیز تراکنش حداقل یک میلیارد دلاری ماهانه به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در بانک تجارت پاریس از جمله مهم ترین مؤلفه های این چک لیست است.

  • 13
  • 5
۵۰%
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۹
غیر قابل انتشار: ۱۲
جدیدترین
قدیمی ترین
بااین اوضاع لجبازی که بین ایران وامریکاست نمیتوان امیدواربود که مشکلی حل شود
مشاهده کامنت های بیشتر
سمیرا سیاح,بیوگرافی سمیرا سیاح,زندگینامه سمیرا سیاح بیوگرافی سمیرا سیاح بازیگر سینما و تلویزیون ایران (+ تصاویر)

متولد : ۲۴ آذر ۱۳۵۲

زادگاه: تهران

زمینه فعالیت : سینما ، تئاتر و تلویزیون

پیشه : بازیگر

مدرک تحصیلی : کارشناسی بازیگری سینما

قد : ۱۶۵ سانتیمتر

ادامه
وفات یعقوب لیث,یعقوب لیث صفار,جنبش یعقوب لیث زندگی نامه یعقوب لیث؛پادشاهی که از زبان فارسی حمایت کرد

وی توانست کشورهایی از قبیل؛ افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان و غرب پاکستان را فتح کند. برای حفظ حاکمیت خود به بغداد؛ پایتخت خلافت عباسی، هجوم برد. بعد از یعقوب برادرش عمرو لیث به حکومت رسید.

یعقوب از جوانی همراه با برادرانش؛ علی و عمرو در عیاری ها شرکت می کرد. کودکی یعقوب با شنیدن داستان های مربوط به پهلوانی زال و سام نریمان در سیستان گذشت که همین موضوع می تواند علت شکل دادن شخصیت او به عنوان یک عیار و پهلوان باشد. او در جوانی چکش رویگری را کنار گذاشت و شمشیر جنگاوری را به دست گرفت زیرا علاقه زیادی به جنگ و نظامی گری داشت.

خانواده یعقوب لیث صفاری,آرامگاه یعقوب لیث,مقبره یعقوب لیث صفاریزندگینامه یعقوب لیث

یعقوب لیث یک شخصیت محبوب و رشید در بین مردم داشت و این موضوع به علت خصلت پهلوانی اش بود. یعقوب لیث به ایرانی بودن خود مفتخر بود و تلاش می کرد در حق فقرا تعدی نکند. وی به شکل داوطلبانه به جنگ می رفت و بعد از آن هم به درهم بن ناصر که زرنگ را از دست عمال طاهریان درآورده بود پیوست. یعقوب توانست از طریق کشتن عمار فرمانده خوارج که در جنگ درهم با خوارج بود، به شهرت بیشتری دست یابد.

ادامه
زندگی نامه حجت الله عبدالملکی,بیوگرافی حجت الله عبدالملکی,حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون زندگی نامه حجت الله عبدالملکی؛وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت ابراهیم رئیسی

حجت‌ الله عبدالملکی در سال ۱۳۷۸ موفق به کسب مقام اول المپیاد معارف اسلامی شد همچنین در دوره کارشناس ارشد معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق علیه السالم در سال ۱۳۸۴ مقام اول را کسب کرد.

ایشان ساکن تهران است و دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه اصفهان دریافت کرد و توانست در آن سال (۱۳۸۸) مقام اول دوره را کسب کند. اقتصاددان و جوانترین دانشیار اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۵ است که از طرف مقام معظم رهبری به عنوان عضو هیئت امنای کمیته امداد امام خمینی منصوب شد.

حجت‌ الله عبدالملکی به دو زبان انگلیسی و عربی مسلط است و دیپلم ریاضی و فیزیک خود را از دبیرستان سپاه کردستان در سال ۱۳۷۸ اخذ کرد. او توانست گواهی شرکت در دوره بین المللی اقتصاد مالی اسلامی از بانک Finance Islamic in Issues Current کسب کند.

ادامه
عکسهای مریلا زارعی,همسر مریلا زارعی,مریلا زارعی بازیگر بیورگرافی و عکس های مریلا زارعی بازیگر موفق سینمای ایران

مریلا زارعی برنده سه جایزه جشنواره فیلم فجر و یک جایزه حافظ شد. خانم زارعی برای اولین بار با فیلم ساخته (۱۳۷۳) در سینما حضور پیدا کرد.

مریلا زارعی با سلام سینما که توسط محسن مخملباف در سال ۱۳۷۳ ساخته شد برای اولین بار در سینما حضور پیدا کرد. نخستین سریالی که مریلا زارعی در آن نقش آفرینی کرد؛ مجموعه تلویزیونی کارآگاه بود و با مجموعه تلویزیونی هوای تازه به کارگردانی محمد رحمانیان بیشتر شناخته شد. فیلم های دو زن و واکنش پنجم دو نمونه از شانس های بازیگری مریلا زارعی محسوب می شوند که در آنها استعداد خود را به رخ کشید. مریلا زارعی مجرد است اما شایعه ازدواج او با مهدی رجبی در سال ۱۳۸۱ به گوش رسیده است.

مریلا زارعی بازیگر,عکس مریلا زارعی,عکسهای جدید مریلا زارعیمریلا زارعی در کنار خواهرش ملیکا زارعی

ادامه
امیر جعفری,بیوگرافی امیر جعفری,تصاویر امیر جعفری بیوگرافی امیر جعفری بازیگر خانواده دوست و پرتلاش ( + تصاویر همسر و فرزندش)

امیر جعفری,بیوگرافی امیر جعفری,همسر امیر جعفریهمسر امیر جعفری؛ ریما رامینفر

خانواده امیر جعفری:

همسر امیر جعفری ریما رامین فر؛ یکی از بازیگران موفق در سینما و تلویزیون ایران است. این زوج در سال ۱۳۷۳ در طی کلاس های بازیگری زنده یاد حمید سمندریان و در نمایش دوجلاد با هم آشنا شدند و بعد از گذراندن دوره طولانی آشنایی ازدواج کردند. امیر جعفری هنگام آشنایی ۱۹ سال سن داشت و ریما رامین فر ۴ سال از امیر جعفری بزرگ تر است، به دلیل کم سن و سال بودن امیر جعفری و مشکلات اقتصادی که داشتند دوران آشنایی بسیار طولانی شد و حدود ۱۱ سال طول کشید.

امیر جعفری,بیوگرافی امیر جعفری,همسر امیر جعفریبوسه روی پیشانی امیر جعفری برای همسرش

این زوج یکی از وفادارترین زوج های هنرمند هستند و زندگی و عشق آنها بین سایرین زبانزد است، یکی از دلایل این معروفیت تمجید و تعریف های مثبتی است که در برنامه ها و مراسمات مختلف از یکدیگر می کنند، آنها از خصوصیات، مهربانی و اخلاق خوب همدیگر صحبت می کنند. عشق او به خانواده و همسرش بسیار زیاد است و اعلام کرده سیمرغ من همسرم است که در خانه دارم، در یکی از مراسمات امیر جعفری پیشانی همسرش را در جمع حضار به نشانه احترام بوسید.

ادامه
وینیسیوس جونیور,بیوگرافی وینیسیوس جونیور,زندگینامه وینیسیوس جونیور بیوگرافی وینیسیوس جونیور، جوان‌ترین گلزن ال‌کلاسیکو در سال ۲۰۲۱ (+ تصاویر)

زاده:۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۰۰

زادگاه:برزیل

سمت:فوتبالیست

قد:۱۷۷ سانتی متر

ملیت:برزیلی

ادامه
کریم بنزما,بیوگرافی کریم بنزما,زندگینامه کریم بنزما بیوگرافی کریم بنزما مهاجم فوتبال فرانسوی (+ تصاویر خانوادگی)

متولد:۲۸ آذر ۱۳۶۶

زادگاه:فرانسه

زمینه فعالیت: ورزش فوتبال

پیشه:بازیکن فوتبال

مدرک تحصیلی:دیپلم

قد:۱۸۵ سانتیمتر

ادامه
سید رضا فاطمی امین,بیوگرافی سید رضا فاطمی امین,زندگینامه سید رضا فاطمی امین بیوگرافی سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت در دولت سیزدهم (+ تصاویر)

زاده:۱۳۵۳

زادگاه:شاهرود، ایران

ملیت:ایرانی

سمت:وزیر صنعت، معدن و تجارت

شروع به فعالیت:۳ شهریور ۱۴۰۰

دین:اسلام

ادامه
همسر یوسف صیادی,تصاویر یوسف صیادی,یوسف صیادی بیوگرافی یوسف صیادی بازیگر سینما و تلویزیون کشور (+ تصاویر)

زاده:۵ اسفند ۱۳۴۸

زادگاه:نازی آباد تهران

ملیت:ایرانی

پیشه:بازیگر

وضعیت تاهل:متاهل

ادامه

مجلس

دولت

ویژه سرپوش