کد مقاله: ۹۷۰۳۰۰۱۶۷

آموزش رانندگی برای گرفتن گواهینامه

آموزش رانندگی,گواهینامه,آموزش رانندگی تصویریآموزش رانندگی

"آموزش رانندگی" برای گرفتن گواهینامه

رانندگی عبارت است از کنترل وسیله نقلیه زمینی مثل خودرو، کامیون و اتوبوس. رانندگی بیش از فقط کنترل وسیله نقلیه است و نیازمند دانستن و به‌کارگیری قوانین راهنمایی نیز می‌شود. در تمام دنیا رانندگان برای اخذ گواهینامه رانندگی باید آموزش رانندگی بگیرند و آزمون آن را با موفقیت بگذرانند. در بسیاری از کشورها حتی بعد از گذراندن آزمون، راننده در ابتدای رانندگی محدود به قوانین خاص می‌شوند. مثلاً درکانادا رانندگان تازه‌کار باید برای دوسال برچسب" N"به ماشین خود بزنند و برای یک سال بعد از برچسب "L" استفاده کنند. در ایران نیز برای مدتی طرحی اجرا شد در آن رانندگانی که تازه گواهینامه می‌گیرند می‌بایست تا یک سال بیرون شهر رانندگی نکنند و اگر جریمه می‌شدند، گواهینامشان باطل می‌شد.

مهم‌ترین نکات رانندگی

  • دور زدن یک فرمانه
  • دور زدن دو فرمانه
  • سنگ چین
  • پارک دوبل

۱- دور زدن یک فرمانه

الف- ابتدا برای دور زدن باید در منهی الیه سمت راست خیابان توقف کنیم که این کار مانند ایستادن با زدن راهنمای سمت راست شروع می‌شود – گرفتن کلاج – دنده را به دنده یک رساندن - کلاج و ترمز گرفتن انجام می‌شود.

ب-برای دور زدن در خیابانهای عریض از دور زدن یک فرمانه استفاده می‌شود. به این نحو که ابتدا راهنمای سمت چپ را زده با نگاه کردن در آینه جلو و بغل وقتی وسیله نقلیه یا عابری نزدیک نیست می‌توانیم با رعایت احتیاط و حق تقدم دور بزنیم. مقداری گاز می‌دهیم و گاز را ثابت نگه می‌داریم و آرام پا رااز روی کلاج مقداری بالا می‌آوریم. وقتی ماشین مقدار کمی به جلو رفت پا را از روی گاز برمی‌داریم و فقط با همان مقدار کم کلاج فرمان را به چپ می‌چرخانیم و دور می‌زنیم و بعد سر ماشین را صاف می‌کنیم و در سمت راست خیابان به حرکت خود ادامه می‌دهیم. در خیابانهایی که دو باند رفت‌وآمد دارند در هنگام دور زدن اگر از مسیر مخالف ماشین می‌آید حتماً باید در وسط خط توقف کنیم و بعد با احتیاط دور بزنیم.

۲- دور زدن دو فرمانه

برای دور زدن دو فرمانه نیز باید مانند دور زدن یک فرمانه یک سری از کارها را عیناً انجام دهیم و چون دور زدن دو فرمانه معمولاً در خیابانها و کوچه‌های باریک است مجبور هستیم که بعد از جلو رفتن دوباره به عقب برگردیم و دور بزنیم. الف- ابتدا برای دور زدن باید در سمت راست خیابان توقف کنیم که این کار مانند ایستادن با زدن راهنمای سمت راست شروع می‌شود – گرفتن کلاج – دنده را به دنده یک رساندن - کلاج و ترمز گرفتن انجام می‌شود.

نکات رانندگی,آموزش رانندگی,دور زدن دوفرمانهآموزش دور زدن دو فرمانه

ب-برای دور زدن در خیابانهاو کوچه‌های باریک از دور زدن دو فرمانه استفاده می‌شود. به این نحو که ابتدا راهنمای سمت چپ را زده با نگاه کردن در آینه جلو و بغل وقتی وسیله نقلیه یا عابری نزدیک نیست می‌توانیم با رعایت احتیاط و حق تقدم دور بزنیم. – مقداری گاز می‌دهیم و گاز را ثابت نگه می‌داریم و آرام پا رااز روی کلاج مقداری بالا می‌آوریم.

وقتی ماشین مقدار کمی به جلو رفت پا را از روی گاز برمی‌داریم و فقط با همان مقدار کم کلاج فرمان را سریع به چپ می‌چرخانیم نرسیده به انتهای خیابان یا کوچه سریع سه دور فرمان را به راست می‌چرخانیم تا چرخها ی عقب به سمت چپ تمایل پیدا کند وسریع کلاج را تا آخر می‌گیریم و ترمز می‌کنیم. دنده را در حالت دنده عقب قرار می‌دهیم و مقداری عقب عقب می‌رویم نرسیده به انتهای خیابان یا کوچه یارسیدن تا نیمه خیابان سریع سه دور فرمان را به چپ می‌چرخانیم و کلاج و ترمز را می‌گیریم و متوقف می‌شویم و بعد هم دنده را در حالت دنده یک قرار می‌دهیم و مانند شروع حرکت کلاج را آرام ول می‌کنیم و فرمان را سریع می‌پیچیم و سریع فرمان را راست می‌کنیم تا کاملاً در سمت راست خیابان و در مسیر حرکت قرار گیریم؛ و دور می‌زنیم و بعد سر ماشین را صاف می‌کنیم و در سمت راست خیابان به حرکت خود ادامه می‌دهیم.

۳- سنگ چین L(رفتن داخل کوچه با دنده عقب)

توقف در بالاتر از کوچه مورد نظر با زدن راهنمای راست و گذاشتن در دنده یک.

رد شدن از کوچه مورد نظر - گذاشتن دنده در حالت دنده عقب. باکمی بالا آوردن کلاج به عقب می‌رویم در صورت لزوم می‌توان گاز هم داد وقتی به تقاطع کوچه و خیابان رسیدیم از یک زاویه قائمهفرضی یا از تیر چراغ برق سر کوچه یا از درخت موجود یا خیالی تقاطع به عنوان نماد فرضی استفاده می‌شود و قتی به این نقطه فرضی رسیدیم سریع فرمان را تا آخربه سمت راست می‌پیچانیم کلاج و ترمز را می‌گیریم تا از سرعت خود بکاهیم.

بعد دوباره آرام کلاج رامقداری بالا می‌آوریم یعنی پای خود را مقدار کمی از روی کلاج برمی‌داریم و وماشین شروع به حرکت و داخل کوچه شدن می‌کند وقتی سر ماشین کاملاً راست شد بادو دور (۳۶۰ درجه) چرخش فرمان به سمت چپ (بیشتر یا کمتر نه) داخل کوچه می‌شویم و کلاج و ترمز را می‌گیریم و ماشین را در حالتی که کاملاً صاف است آرام وارد کوچه می‌کنیم و مستقیم به داخل کوچه می‌رویم.

۴- پارک دوبل

پارک دوبل در شهرهای بزرگ و نواحی شلوغ و پرترافیک انجام می‌شود. زمانی که مجبور به پارک کردن اتومبیل خود در پشت اتومبیل دیگر یا در بین دو اتومبیل هستیم، به پارک دوبل معروف است؛ که برای این کار ابتدا باید توقف کنیم یعنی چنانچه قبلاً نیز گفته شده‌است: توقف با زدن راهنمای راست نزدیک اتومبیل پارک شده به اندازه ای که یک دست با اتومبیل از پهلو فاصله داشته باشیم یا به اندازه فاصله بین دو تا آینه این ماشین و آن ماشین. یک مقدار از ماشین پارک شده جلوتر می‌رویم اگر ماشین کوچک باشد جلوتر می‌رویم اگر ماشین بزرگ است مثل کامیون مقداری بعد از چرخ عقب آن توقف می‌کنیم؛ و با رعایت حق تقدم و احتیاط شروع به پارک دوبل می‌کنیم.

آموزش رانندگی,آموزش رانندگی تصویری,پارک دوبلآموزش پارک دوبل

مرحله اول

به پشت سر و بغل سمت چپ نگاه می‌کنیم اگر وسیله نقلیه یا عابر پیاده ای نبود، کلاج و ترمز را می‌گیریم دنده را در حالت دنده عقب قرار می‌دهیم. باماشین‌هایی مثل پراید می‌توان بدون گاز دادن به عقب رفت، پا را از روی ترمز برمی‌داریم و آرام پا را از روی کلاج مقداری خیلی کم بالا می‌آوریم یعنی مقداری کلاج را رها می‌کنیم تا ماشین شروع به حرکت به سمت عقب نماید وقتی که چراغ ترمز ماشین پارک شده را در شیشه مثلثی در عقب پشت اتومبیل خود (شیشه دوم پشت سر مسافر جلو) دیدیم سریع فرمان را تا انتها به سمت راست باید بچرخانیم تا جایی که وقتی که آینه بغل سمت راست ماشین ما به نقطه ای رسید که با چراغ ترمز ماشین پارک شده در یک راستا و امتداد قرار گرفت باید فرمان اتومبیل ما تا آخر به سمت راست پیچانده شده باشد (باید دقت کنیم که در این مرحله عقب ماشین به طرف جدول و پشت ماشین پارک شده می‌رود اما سر ماشین به طرف خیابان کشیده می‌شود و باید مراقب ماشینهای عبوری باشیم) بعد کلاج و ترمز گرفته می‌شود؛ ولی فرمان تا آخر هست به همان صورت باید فرمان را که تا آخر به سمت راست برده‌ایم در دست نگه داریم.

مرحله دوم

با نگاه کردن به سمت چپ خود و پشت ماشین بابرگرداندن سر خود به سمت چپ، اگر ماشینی نمی‌آمد:

آرام کلاج را رها می‌کنیم و فرمان را تا آخر به سمت چپ و با سرعت می‌پیچیم در این موقع باید نصف ماشین ما به پشت ماشین پارک شده رسیده باشد (یعنی فضای بین دو برف پاک کن). کلاج و ترمز رامی گیریم.

سپس پا ر از روی ترمز برداشته و آرام کلاج را رها می‌کنیم و فرمان را محکم نگه می‌داریم و به عقب می‌رویم وقتی سر ماشین صاف شد (نباید زمین بین دو ماشین دیده شود) کلاج و ترمز را می‌گیریم و بعد با رها کردن ترمز و کلاج مقداری به عقب می‌رویم و سپس کلاج و ترمز را می‌گیریم و ماشین راپارک می‌کنیم. در این مرحله ماشین باید طوری پارک شود که با جدول حدود ۴۰سانتی‌متر فاصله داشته باشد. ماشین را خاموش کرده و در حالت دنده یک قرار می‌دهیم.

(البته در جاهایی که از سمت راست می‌خواهیم دوبله پارک کنیم. اگر در سمت چپ بخواهیم دوبله پارک کنیم باید بر عکس عمل کنیم. فرمان را در جهت عکس بالا بپیچانیم. با توجه به این که در دنده عقب وقتی فرمان را به راست می‌بریم سر ماشین به سمت چپ و عقب ماشین به سمت راست یعنی بر عکس می‌رود) بیرون آمدن از پارک: مرحله اول: زدن راهنمای سمت چپ و نگاه در اینه‌ها و گذاشتن در دنده یک با رعایت حق تقدم واحتیاط اگر ماشینی نمی‌آمد فرمان را در همان حالت نگه می‌داریم و سر ماشین راصاف می‌کنیم و کلاج و ترمز را می‌گیریم.

مرحله دوم: اگر ماشینی نمی‌آمد ترمز و کلاج را آرام رها کرده و سر ماشین را سریع به سمت راست جاده صاف می‌کنیم تا وارد وسط خیابان نشود؛ و به حرکت خود ادامه می‌دهیم. عبور از سرعت گیرها: بهتر است در تمامی سرعت گیرها سرعت را کاهش داده و وقتی دو چرخ جلو از سرعت گیر گذشتند دنده را یک کرده و به حرکت ادامه دهیم؛ که این کار حتماً در مورد سرعت گیرهای بزرگ و سنگی لازم است. اما گاهی بعضی برای عبور از سرعت گیرهای کوتاه و معمولی با برداشتن پا از روی گاز و نیش ترمز عبور می‌کنند.

ایست خروج از پارک

نحوه ی خروج از پارک و رعایت حق تقدم:

ابتدا راهنمای سمت چپ را می زنیم و در آینه ی وسط و چپ نگاه میکنیم و کمی سر خود را به سمت چپ برمی گردانیم تا نقاط کور آینه را پوشش دهیم و در صورت نبودن خطر، اتومبیل را به حالت ۳۰ درجه کج کرده و می ایستیم (وقتی سر گلگیر سمت راست اتومبیل ما به چراغ سمت چپ اتومبیل جلویی برسد ۳۰ درجه شده است). دوباره سر را به طرف چپ می چرخانیم، نگاه می کنیم و اگر وسیله ی نقلیه ای در لاین حرکت نبود شروع به حرکت کرده با احتیاط کامل و بصورت لاک پشتی و آرام وارد لاین حرکت می شویم وقتی اتومبیل و فرمان ما در لاین حرکت صاف شد، حرکت بصورت عادی را انجام می دهیم.

دنده عقب

ابتدا در منتهی الیه سمت راست راه پارک سی سانت می نماییم سپس دسته دنده رادر حالت دنده عقب قرار می دهیم وهمزمان راهنمای سمت راست را روشن می کنیم با کنترل کامل پشت اتومبیل واطمینان از عدم وجود خطرومجاز بودن محل مورد نظر برای دنده عقب ،نیم تنه بالایی روی کمر چرخیده ودست راست را پشت صندلی سمت راست قرار میدهیم واز یک نقطه ثابت درعقب خودرو (طرفین چراغ خطر)به لب آسفالت یا جدول کناری خیابان نگاه می کنیم ودر یک مسیر مستقیم شروع به حرکت می کنیم.

نکات رانندگی,آموزش رانندگی,دنده عقب,آموزش تصویری دنده عقب

خروج از پارکینگ باحالت دنده عقب

با حرکت لاک پشتی وکنترل اطراف شروع به حرکت می نماییم ودر ابتدای پیاده روتوقف می کنیم با کنترل کامل پیاده رو ومطمئن شدن از عدم وجود خطر (عبور عابر پیاده)آهسته به حرکت خود ادامه می دهیم تا انتهای خودرو به خیابان برسددوباره توقف کرده وسطح سواره رو را کنترل می کنیم (چپ وراست خیابان) دراین لحظه مجاز هستیم فرمان را در جهت مورد نظر بچرخانیم.

بیشتر بخوانید:

توجه:

رانندگان محترم توجه داشته باشند تا در زمان چرخاندن فرمان سر اتومبیل که در جهت مخالف اهتای آن حرکت می کند به مانعی برخورد نداشته باشد

موارد غیر مجاز دنده عقب:

حریم تقاطع(۱۵متر قبل وبعدازتقاطع)

آزادراه وبزرگراه

مسیر های طولانی

هر جایی که دید کافی نباشد

صکادرات

صکادرات در رانندگی مراحلی است که قبل از رانندگی باید طی کنید : حرف ص معنای صندلی, حرف ک به معنی کمربند, حرف آ به معنی آینه, حرف د به معنی دنده, حرف ر به معنی روشن کردن و راهنما, حرف ا به معنی آمادگی و حرف ت به معنی ت ترمز دست می باشد.

صندلی:

صندلی از ۳ قسمت قابل تنظیم بوده و باید نسبت به قد و قامت راننده تنظیم شود.۱-کفی صندلی ۲- پشتی صندلی ۳- پشت سری صندلی.

۱- قسمت کفی صندلی که برای تنظیم آن با دست راست بالای فرمان را می گیریم و با دست چپ ضامن کفی صندلی را مس کشیم تا کفی صندلی آزاد شود (ضامن کفی در کنار پایه ی سمت چپ صندلی قرار دارد) و سپس خود را به سمت جلو یا عقب می کشیم. بهترین حالت به این شکل است که پاهای ما بایستی با زاویه ی ۹۰ درجه یا قائمه روی ترمز و کلاج قرار بگیرد.

۲- پشتی صندلی را به وسیله اهرم با دست چپ بالا می آوریم و اندازه ی دلخواه را تنظیم می کنیمک بهترین حالت برای پشتی صندلی مکی بیش از ۹۰ درجه است.

۳- پشت سر صندلی: باید طوری تنظیم شود که مرکز (وسط) پشت سر صندلی درست روبروی گوشهای ما قرار گیرد پشت سر صندلی برای تکیه دادن سر و استراحت سر طراحی نشده است.پشت سری صندلی جهت جلوگیری از صدمات گردن هنگام بروز تصادف طراحی گردیده است چنانچه پشت سری صندلی درست تنظیم نگردد هنگام بروز تصادف احتمال شکستگی گردن بسیار زیاد است.

کمربند ایمنی :(طریقه ی بستن کمربند ایمنی)

آموزش رانندگی,دور زدن یک فرمانه,کمربند ایمنیآموزش بستن کمربند ایمنی

ابتدا به کمربند ایمنی که در کنار شانه ی چپ قرار دارد نگاه می کنیم سپس با دست راست سگگ یا قلاب کمربند ایمنی را گرفته می کشیم تا هراه آن تسمه ی کمربند نیز کشیده شود دست چپ را از داخل تسمه یا کمربند ایمنی رد کرده طوری که تسمه ی کمربند از بالای شانه ی چپ ما رد شود. در این حالت با دست چپ، تسمه ی کمربند را باید به آرامی بکشیم تا مانند شوک پرت شدن تصادف قفل نشود ور در صورت قفل شدن قدری تسمه را آزاد می کنیم و سپس مجددا آن را به آرامی می کشیم و با دست راست قلاب کمربند ایمنی را به سمت قفل کمربند هدایت می کنیم. قلاب را درون قفل قرار داده و فشار می دهیم تا قفل شود.

طریقه ی باز کردن کمربند ایمنی:

با دست راست ضامن قرمز رنگقفل کمربند ایمنی رافشار می دهیم تا قلاب آزاد شود سپس قلاب را به سمت چپ هدایت می کنیم تا خوب جم شود.

آ:حرف الف اول در صکادرات به معنای آینه ها می باشد.

طریقه ی تنظیم صحیح آینه ی وسط:

برای تنظیم صحیح آینه سر رو به جلو و استیل بدن ثابت و حالت رانندگی باشد. با گوشه چشم به آینه ی وسط نگاه می کنیم. شصت دست راست گوشه ی سمت راست و زیر آینه قرار می گیرد۲ یا ۳ انگشت (بسته به میزان قدرت دست) قسمت روی سمت راست آینه ی وسط قرار می گیرد، طوری که فضای دید آینه را اشغال نکند.

آینه ی وسط را به سمت چشمان خود بر می گردانیم طوری که قالب دور آینه با قالب نوار دور شیشه ی بزرگ عقب با هم یکی شود و هیچ قسمت اضافی از سقف یا اتاق دیده نشود و تنها در این صورت می توان شعاع دید واقعی نسبت به عقب داشت.

طریقه ی تنظیم صحیح آینه ی بغل:

آینه ی بغل بایستی دستگیره ی درب عقب را نشان بدهد و یا اینکه ۱۰% آینه از قسمتی که به اتاق متصل است بایستی رنگ بدنه ی اتومبیل ما را نشان بدهد البته بصورت کج.

د: دنده را خلاص می کنیم

حرف (د) در صکادرات حرف اول کلمه دنده می باشد پس از تنظیم آینه ها بایستی از خلاص بودن دنده مطمئن شویم کلاج را با پای چپ تا آخر فشار می دهیم و دسته ی دنده را به سمت وسط هدایت می کنیم تا در محوطه ی خلاص قرار گیرد.در محوطه ی خلاص دسته ی دنده را به راحتی به سمت چپ و راست حرکت می کند.

ر: حرف (ر) در صکادرات حرف اول کلمه ی روشن کردن و راهنما زدن می باشد

آموزش رانندگی تصویری,گواهینامه,نکات رانندگیروشن کردن موتور اتومبیل

برای روشن کردن موتور اتومبیل باید مراحل آن را در سوئیچ بدانیم.

سوئیچ ۴ مرحله دارد که به کل چهار مرحله روشن کردن می گوییم:

۱- قفل فرمان: طریقه ی باز کردن قفل فرمان که با علامت lock روی سوئیچ مشخص شده به این ترتیب است که با دست چپ فرمان را کمی به سمت خلاصی فرمان می چرخانیم و در وسط خلاصی نگه می داریم در همان حالت با دست راست کلید را به سمت راست کمی می چرخانیم قفل فرمان باز می شود.

۲- برق اولیه: برق اولیه با علامت ACC روی سوئیچ مشخص شده است. با چرخاندن کلید روی برق اولیه بدون روشن کردن اتومبیل می توان از نیروی باطری اتومبیل استفاده کرد. مانند روشن کردن رادیو پخش و ...

۳- برق ثانویه: با علامت ON روی سوئیچ مشخص شده است. با چرخاندن کلید در این حالت برق در قسمت پشت آمپر آمده و موتور اتومبیل آماده روشن کردن می باشد و مشخصه ی آن این است که علامت قرمز رنگ باطری و روغن پشت آمپر روشن می شود و در صورت مرتب بودن این قسمت ها پس از روشن نمودن اتومبیل در مرحله ی چهارم پس از یک الی دو بار گاز دادن بایستی هر دو علامت خطر خاموش شود سپس اقدام به حرکت دادن اتومبیل نمود.سوئیچ را در برق ثانویه نباید زیاد نگه داشت چون باعث خال زدن دهانه ی پلاتین می گردد.

۴- مرحله ی چهارم استارت: با علامت START روی سوئیچ مشخص شده است در این قسمت یک حالت فنری قرار دارد کلید را به سمت راست می چرخانیم تا استارت شروع به کار کند پس از درگیر شدن استارت همزمان کمی گاز می دهیم و اتومبیل روشن می شود در این زمان بایستی کلید را رها کنیم تا به سمت برق ثانویه برگردد به کل این چهار مرحله روشن کردن می گوییم.

راهنمای مورد نظر را روشن کرده و آماده ی حرکت هستیم.

آ: آینه ها را نگاه می کنیم

پس از روشن کردن نوبت به (آ) دوم در صکادرات می رسد در این حالت آماده ی حرکت هستیم بنابراین با آماده کردن دنده جهت حرکت بایستی آینه هایی را که قبلا تنظیم کردیم را نگاه کنیم، چون در آستانه ی حرکت کردن هستیم بایستی کاملا راه را چک کنیم تا خطری نباشد در ضمن جهت پوشش دادن به نقاط کور آینه سر را به سمت مورد نظر یک یا دو بار بر می گردانیم.

ت: ترمز دستی

حرف (ت) در صکادرات به معنای ترمز دستی می باشد: در این حالت انتقال ترمز انجام می دهیم یعنی ترمز پایی یا پدال ترمز را با پای راست فشار می دهیم و بعد از آن ترمز دستی را می خوابانیم (که به این کار انتقال ترمز می گوییم) برای پایین کشیدن ترمز دستی ابتدا دسته ی ترمز دستی را به سمت بالا می کشیم همزمان ضامن نوک ترمز دستی را فشار داده و به پایین می بریم طوری که چراغ ترمز دستی که با علامت (p) روی پشت آمپر مشخص شده خاموش شود حال ما آماده ی حرکت هستیم

گردآوری: بخش خودرو سرپوش

parsn​o.blogfa.‎​com
  • 13
  • 4
۵۰%
sarpoosh
با این خبر موافقم با این خبر مخالفم
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
وب گردی
گری هوپر,بیوگرافی گری هوپر,زندگینامه گری هوپر بیوگرافی گری هوپر، مهاجم انگلیسی

نام کامل:گری هوپر

زادروز:۲۶ ژانویهٔ ۱۹۸۸

زادگاه:هارلو، انگلستان

قد:۱٫۷۷ متر

پست:مهاجم

ادامه
مهران مدیری,بیوگرافی مهران مدیری,عکس مهران مدیری بیوگرافی مهران مدیری بازیگر توانمند ایرانی (+ عکس فرزندان)

نام اصلی: مهران مدیری

تولد: ۱۸ فروردین ۱۳۴۶

تهران، ایران

زمینه فعالیت: هنرپیشه، کارگردان، تهیه‌کننده

طراح صحنه و مجری

محل زندگی: تهران

ادامه
هانده ارچل,بیوگرافی هانده ارچل,عکس هانده ارچل بیوگرافی هانده ارچل و علت مشهور شدنش (+عکس)

چکیده ای از بیوگرافی هانده ارچل:

تولد : ۲۴ نوامبر ۱۹۹۳

محل تولد: استانبول (ترکیه)

محل زندگی: استانبول، ترکیه

ملیت: پدر (ترکیه) مادر (آلمان)

پیشه: بازیگر و مجری و مدل (ستاره سینمای ترکیه و بهترین مدل ترکیه)

ادامه
گروه سون,بیوگرافی گروه سون,عکس گروه سون بیوگرافی گروه سون (+ نحوه تشکیل گروه سون)

گزیده ای از بیوگرافی گروه سون:

نام مستعار: سون

سبک‌: پاپ

ساز: گیتار و پیانو

اعضای کنونی:

ادامه
هرویه میلیچ,هروویه میلیچ,بیوگرافی هرویه میلیچ بیوگرافی هروویه میلیچ، مدافع جدید استقلال

نام اصلی:   هروویه میلیچ

زادروز:   ۱۰ مهٔ ۱۹۸۹ ‏

زادگاه:  اوسییک، کرواسی

قد:  ۱٫۸۳ متر (۶ فوت ۰ اینچ)

 وزن:  ۷۴ کیلو

پست:  مدافع چپ / وینگر

ادامه
مانوئل پوکیارلی,بیوگرافی مانوئل پوکیارلی,عکس های مانوئل پوکیارلی بیوگرافی مانوئل پوکیارلی + تصاویر مراسم ازدواجش

بیوگرافی مانوئل پوکیارلی

نام کامل: مانوئل پوکیارلی (manuel pucciarelli)

تاریخ تولد: ۱۷ ژوئن ۱۹۹۱ ‏

زادگاه: پراتو

قد: ۱٫۷۴ متر (۵ فوت ۸ ۱⁄۲ اینچ)

پست : مهاجم دوم/هافبک هجومی

ادامه
مودیبو مایگا,بیوگرافی مودیبو مایگا بیوگرافی مودیبو مایگا، بازیکن جدید پرسپولیس

نام کامل:مودیبو مایگا

تولد:۳ سپتامبر ۱۹۸۷ ‏

زادگاه:باماکو، مالی

قد:۱٫۸۵ متر( ۶ فوت ۱ اینچ)

پست:مهاجم، هافبک

ادامه
فرناندو کانسین,بیوگرافی فرناندو کانسین,عکس های فرناندو کانسین بیوگرافی فرناندو کانسین + عکس همسرش

نام کامل: فرناندو کانسین ماتوس

نام  به انگلیسی: Fernando Canesin Matos

زادروز: ۲۷ فوریهٔ ۱۹۹۲ ‏

زادگاه: ریبرآ پرتو، برزیل

قد: ۱٫۷۶ متر

پست: هافبک

ادامه
شیخ دیاباته,بیوگرافی شیخ دیاباته,بازیکن جدید استقلال بیوگرافی شیخ دیاباته مهاجم جدید استقلال

نام کامل: شیخ تیدیانه دیاباته( فرانسوی:Cheick Tidiane Diabaté)

تاریخ تولد: ۱۹۸۸

محل تولد: باماکو، مالی

قد: ۱٫۹۴ متر

پست: مهاجم

باشگاه سابق: الامارات

ادامه
ویژه سرپوش
شاید از دست داده باشید