پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۲
کد مقاله: ۱۴۰۱۰۹۰۰۵۷

شرایط عمومی و اختصاصی قرارداد پیمانکاری چیست؟

قرارداد پیمانکاری,قرارداد پیمانکاری چیست,قرارداد ساخت و سازقرارداد ساخت و ساز نام دیگر قرارداد پیمانکاری میباشد
هرگاه کار‌فرما قصد داشته باشد که کاری را به شخص دیگری واگذار کند و شخص دیگر، با هزینه خودش کار را پیش ببرد و مقدار پول مشخصی را در مواعد زمانی مقرر در ازای فعالیت و هزینه هایی که متحمل شده دریافت کند؛ از قرارداد پیمانکاری برخوردار می گردد. در این مطلب از سرپوش درباره شرایط قرارداد پیمانکاری توضیحاتی داده شده است.

قرارداد پیمانکاری

یکی از انواع قراردادهایی که بر اساس آن روابط اقتصادی افراد تنظیم می شود، قرارداد پیمانکاری نام دارد. کارفرما در قرارداد پیمانکاری، پروژه ای مشخص را به شخص حقیقی یا حقوقی براساس شرایط، مبلغ و زمان مشخص واگذار می کند.

بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، مفاد قراردادهای پیمانکاری، محترم شناخته شده و باید حتماً برای طرفین، اجرا شود.

درواقع قرارداد پیمانکاری، روابط میان کارفرما و پیمانکار را تنظیم میکند. کارفرما در یک قرارداد پیمانکاری در یک طرف قرارداد، قرار دارد و بر اساس اسناد و مدارک خاص، مفاد مذکور در قرارداد را به پیمانکار ارائه می دهد. در طرف دیگر قرارداد پیمانکاری، یک شخص حقیقی یا حقوقی به نام پیمانکار قرار دارد و بر اساس اسناد و مدارک، موضوع قرارداد را اجرا میکند.

شرایط عمومی و اختصاصی قرارداد پیمانکاری

در قراردادهای پیمانکاری باید بطور کامل، حقوق و تکالیف هر دو طرف در متن قرارداد گنجانده شود. علاوه بر این، شرایط عمومی و اختصاصی موجود در هر قرارداد پیمانکاری، نقش اساسی در تنظیم قرارداد دارد.

شرایط عمومی پیمان به تعهدات تبعی ای اطلاق میشود که با تحمیل به طرفین قرارداد، به تعيين حقوق و تکالیف طرفین می پردازد. شرایط عمومی پیمان و شرایط اختصاصی پیمان از این نظر با هم تفاوت دارند که شرایط عمومی پیمان به عنوان یک شرایط عام بر تمامی قراردادهای پیمانکاری حاکم، غیرقابل تغيير و غیر قابل اجتناب است در حالی که شرایط اختصاصی پیمان، به شرایطی گفته میشود که طرفین قرارداد با یکدیگر بر اساس شرایط، اوضاع و احوال و ماهیت قرارداد، توافق نموده و بر روابطشان حکم می کنند. توجه داشته باشید که هیچگاه شرایط اختصاصی پیمان، نقض کننده ی مفاد شرایط عمومی پیمان نیست.

شرایط تنظیم قرارداد پیمانکاری,قرارداد پیمانکاری چیست,قرارداد پیمانکاری دائمیقرارداد پیمانکاری یکی از قراردادهای کاری می باشد، که بین طرفین قرارداد منعقد می شود

قرارداد پیمانکاری دائمی

به قراردادی که میان کارفرما و پیمانکار به صورت مستمر و برای مدت زمانی طولانی منعقد می شود، قرارداد پیمانکاری دائمی می گویند.

کاربرد قرارداد پیمانکاری دائمی برای کارهاییست که بطور مداوم و پیوسته انجام می شود و قابل تنظیم به شکل قراردادهای با قابلیت تغيير و قراردادهای سریال و قراردادهای با مدت زمان محدود است.

قرارداد پیمانکاری موقت

به قراردادی که برای انجام پروژه یا کاری مشخص در دوره زمانی محدود، تنظیم می شود؛ قرارداد پیمانکاری موقت میگویند.

این کار بطور کامل در قرارداد، تعيين گردیده و برای انجام آن هزینه معینی در نظر گرفته می شود.

انواع قراردادهای پیمانكاری ساختمان

انواع قرارداد پیمانکاری به شرح زیر میباشد :

- قراردادهای پرداخت کلی:

مبلغ انجام پروژه در قراردادهای پرداخت کلی، مشخص می شود و پیمانکار، پروژه یا کار را بر اساس آن مبلغ پرداخت شده از سوی کارفرما انجام داده و تحویلش می دهد.

- قراردادهای سنجشی:

مبلغ لازم و کلی در قراردادهای سنجشی برای انجام عملیات، تخمین زده می شود و قیمت و مبلغ واقعی آن در پایان پروژه تعيين می شود.

- قراردادهای بازپرداخت هزینه:

کارفرما در قراردادهای باز پرداخت هزینه، برای پرداخت هزینه های اولیه پیمانکار بهمراه مبلغ توافق شده برای پوشش دادن هزینه ها و سود پیمانکار متعهد می شود. درواقع این هزینه های اولیه همان هزینه های واقعی کارگران، کارگاه و مواد مصرفی می باشد.

- قراردادهای مدیریتی:

کارفرما در قرارداد مدیریتی برای انجام پروژه و فعالیت های تخصصی و ویژه شرکت، متخصص را برای فعالیت موردنظر استخدام می کند تا فعالیت خود را همراه با فعالیت های پیمانکار انجام دهد. این قرارداد زمانی بین طرفین تنظیم می شود.

- قراردادهای مدیریتی پروژه:

کارفرما در قرارداد مدیریتی پروژه، با تعيين پیمانکار حرفه ای، اموری را به وی واگذار می کند که از آن ها می توان به مشخص کردن سایت، سرمایه گذاری، تجهیزات کارگاه، طراحی، اجراء، امور بازرگانی و تاییدات پروژه اشاره کرد. پیمانکار باتوجه به درصد پیشرفت پروژه بعنوان مدیر پروژه، مبلغ مشخصی را از قیمت پیمان دریافت می کند.

- قراردادهای مهندسی، اجرا و تجهیزات:

برطبق متن این نوع قرارداد، تمامی مسئولیت طراحی و اجرا و تأمین تجهیزات و مواد اولیه برعهده پیمانکار میباشد و پیمانکار، نیز مسئول کنترل کیفی و عملیات است.

- قراردادهای طراحی و ساخت:

پیمانکار در قراردادهای طراحی و ساخت، به عنوان مسئول طراحی و ساخت پروژه شناخته میشود و کارفرما به صورت شفاف، نیازهایش را تعيين می کند و پیمانکار منتخب، با بررسی و شناسایی این نیازها به انجام موضوع پیمانکاری با رعایت استانداردهای کیفی می پردازد. به عنوان مثال قرارداد با کابینت ساز و نجار، یکی از این نوع قراردادها به شمار می رود.

- قراردادهای ساخت و توسعه:

هزینه های پرداختی در قراردادهای ساخت و توسعه، از سوی کارفرما به صورت درصدی است؛ به این معنی که مبلغ مشخصی پس از درصدی از پیشرفت ساخت و تکمیل پروژه، به پیمانکار می پردازند.

مثلاً مبلغ مشخصی بعد از بیست درصد تکمیل پروژه به پیمانکار پرداخت می شود و مبلغی دیگر را با بیست درصد دیگر از تکمیل پروژه برای پیمانکار درنظر میگیرند و این روند تا پایان کار ادامه دارد.

درخواست تنظیم قرارداد پیمانکاری

> شرایط تنظیم قرارداد پیمانکاری:

شرایط دیگری به شرح زیر در تنظیم قرارداد پیمانکاری وجود دارد ، که رعایت آن ها از اهمیت به سزایی برخوردار است.

قرارداد پیمانکاری موقت,بیمه در قرارداد پیمانکاری,قرارداد ساخت و سازدر قرارداد پیمانکاری برای طرفین قرارداد، تعهداتی ایجاد می شود

> درج مشخصات کامل طرفین:

ذکر مشخصات کارفرما و کارپذیر در این قرارداد، امری الزامیست؛ به این دلیل که درصورت مشخص نبودن یکی از طرفین قرارداد، چگونه قرارداد، منعقد شود؛ لذا باید در قرارداد پیمانکاری، مشخصات کامل طرفین ذکر شود.

> موضوع قرارداد:

درصورت تمایل به تنظیم قرارداد پیمانکاری، حتماً موضع قرارداد را مشخص کنید درغیر این صورت، قرارداد، فاقد اعتبار است و وظایف پیمانکار به تبع آن مشخص نمی باشد.

> محل انجام کار:

چنانچه قرارداد پیمانکاری شما مربوط به ساخت و ساز یک ساختمان باشد باید حتماً نسبت به مشخص کردن پیمانکار و محل انجام کار، اقدام کنید که اگر به تخلفی مرتکب شد، بتوانید او را بواسطه ی قرارداد خود محکوم کنید.

> تعهدات طرفین:

مشخص بودن تعهدات طرفین، از مهم ترین رکن در تنظیم قرارداد پیمانکاری به شمار می رود؛ درصورت مشخص نبودن تعهدات طرفین، نمی توان او را مجبور کرد که کاری را انجام دهد. لذا حتماً تعهدات طرفین را در قراردادهای خود، مشخص نمایید.

بیمه در قرارداد پیمانکاری

بر طبق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، کارفرمایان و پیمانکاران در قرارداد پیمانکاری وظیفه دارند که کارگران خود را بیمه کنند، از این رو بیمه در قراردادهای پیمانکاری اجباری می باشد.

البته رعایت حال کارفرما در این ماده قانون تامین اجتماعی لحاظ شده است، بگونه ای که کارفرما برطبق این ماده وظیفه دارد پنج درصد کل مبلغ قرارداد پیمانکاری را نزد خود نگهدارد تا پیمانکار از تامین اجتماعی، مفاصاحساب( تسویه حساب) را دریافت کند و سپس آن پنج درصد را بپردازد.

اگر پیمانکار، مفاصاحساب را دریافت نکند و وظیفه اش( بیمه کردن کارگران) را انجام ندهد یا به تامین اجتماعی بدهی داشته باشد، کارفرما مسئول این پرداخت بدهی به سازمان تامین اجتماعی است و باید نظارت های لازم را در این مورد بر پیمانکارش داشته باشد تا چنین مشکلی برای شما بروز ندهد.

قرارداد پیمانکاری ساختمان,قرارداد پیمانکاری بنایی,انواع قرارداد پیمانکاریدر قرارداد پیمانکاری، طرفین کارفرما و پیمانکار خطاب می شوند

گردآوری: بخش جامعه سرپوش

  • 18
  • 6
۵۰%
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
مهران احمدی بیوگرافی مهران احمدی؛ بازیگر حرفه سینما تلویزیون و تئاتر

تاریخ تولد: ۹ اسفند ۱۳۵۲

محل تولد: تهران

حرفه: بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر، کارگردان، مدیر تولید، برنامه ریز

آغاز فعالیت: ۱۳۷۰ تاکنون

تحصیلات: کارشناسی بازیگری از دانشگاه هنر و معماری تهران

ادامه
سراج قمری زندگینامه سراج قمری، شاعر هجو گوی سده شش و هفت

شهرت: سراج قمری، قمری آملی

دوران زندگی: سده ششم و هفتم قمری

محل تولد: خوارزم یا گلستان

حرفه: شاعر پارسی گو

آثار: دیوان اشعار سراج قمری

وفات: ۶۲۵ قمری

ادامه
زندگینامه کیان ایرانی زندگینامه دلیر ایرانی؛ کیان و نقش او در قیام مختار

از فعالیت ها و سوابق کیان ایرانی قبل از قیام مختار اطلاعاتی در دسترس نیست البته بعد از اضافه شدن به لشکر مختار از جمله افراد تاثیرگذار و بسیار مهم وقایع قیام شناخته شد. 

در سال ۶۶ قمری مختار با هدف گرفتن انقام از عاملان واقعه کربلا و شکست قاتلان امام حسین در کوفه، کیان ایرانی را به عنوان حرس به عبارتی رئیس نگهبانان خود انتخاب کرد. 

اعتماد و اطمینان مختار به کیان به قدری بود که ریاست انتظامات کوفه و فرماندهی شرطه های کوفه به وی سپرده شد. اموال بسیاری از افراد حین برخورد با جنایتکاران کربلا با فرمان مختار مصادره شد. کیان این موال را بین ایرانیان مسلمانی که عملیات را به عهده داشتند، تقسیم کرد. این موضوع از جمله خدمات بسیار مهمی بود که کیان نسبت به حکومت مختار انجام داد.

کیان ایرانی در جریان دستگیری و هلاکت جنایتکاران کربلا، همچنین اشراف جائن کوفه نقش اصلی را برعهده داشت به طوریکه جنایتکاران اصلی کربلا بعد از شنیدن نام ایشان به وحشت می افتادند. 

ادامه
رسول خطیبی بیوگرافی رسول خطیبی + تصاویر

تاریخ تولد: ۳۱ شهریور ۱۳۵۷

نام مستعار: رسول پاشا

محل تولد: تبریز، ایران

حرفه: فوتبالیست سابق، مربی فوتبال

باشگاه کنونی: سرمربی باشگاه پیکان

آغاز فعالیت: ۱۳۷۱ تاکنون

ادامه
گیتی قاسمی بیوگرافی گیتی قاسمی بازیگر خوش سابقه ایرانی

تاریخ تولد: ۱۶ آذر ۱۳۵۵

محل تولد: ملایر، همدان، ایران

حرفه: بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر، کارگردان تئاتر

آغاز فعالیت: ۱۳۷۵ تاکنون

تحصیلات: کارشناسی کارگردانی از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران

ادامه
امیرحسین صدیق امیرحسین صدیق بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر

تاریخ تولد: ۸ آبان ۱۳۵۱

محل تولد: نیشابور

حرفه: بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر

شروع فعالیت: ۱۳۷۰ تاکنون

تحصیلات: دیپلم بازیگری از مدرسه هنر و ادبیات صدا و سیما

ادامه
باران خوش اندام باران خوش اندام و ماجرای جدایی تا ازدواج مجدد

نام کنونی: نها خوش اندام

تاریخ تولد: ۳۰ شهریور ۱۳۵۲

محل تولد: تهران

اصالت: کورد کورمانج خراسان

حرفه: شاعر، نویسنده، تصنیف سرا

آغاز فعالیت: ۱۳۹۲ تا کنون

ادامه
ویلهلم رونتگن بیوگرافی ویلهلم رونتگن دانشمند تاثیرگذار صنعت پزشکی

تاریخ تولد: ۲۷ مارس ۱۸۴۵

محل تولد: رمشاید، پادشاهی پروس، کنفدراسیون آلمان

ملیت: آلمانی

حرفه: دانشمند

محل تحصیل: مؤسسه فناوری فدرال زوریخدانشگاه زوریخ

درگذشت: ۱۰ فوریه ۱۹۲۳

ادامه
ساناز سعیدی بیوگرافی ساناز سعیدی بازیگر سینما و تلویزیون و تئاتر

تاریخ تولد: ۲۴ فروردین ۱۳۶۸

محل تولد: تهران

حرفه: بازیگر سینما تلویزیون و تئاتر

آغاز فعالیت: ۱۳۹۵ تاکنون

تحصیلات: لیسانس معماری 

ادامه
ویژه سرپوش