جمعه ۱۴ بهمن ۱۴۰۱
کد مقاله: ۱۴۰۱۱۰۰۱۰۲

قانون موجر و مستاجر چیست؟

قانون موجر و مستاجر,قانون موجر و مستاجر چیست,قانون موجر و مستاجر درباره تخلیهدر قانون موجر و مستاجر، شخصی بجای مالک نمی‌تواند، ملک را اجاره دهد
برخی از مردم با توجه به تغییرات سبک زندگی افراد جامعه، هم چنان مستاجر هستند و ترجیح می دهند که از لحاظ اقتصادی، سرمایه خود را برای خرید ملک، اختصاص ندهند. بنابراین قانون موجر و مستاجر می تواند مانع بروز مشکلات مختلف تا حدود زیادی شود. در این مطلب از سرپوش با قوانین موجر و مستاجر آشنا خواهید شد.

قانون موجر و مستاجر

از دو قانون حاکم بر قرارداد های اجاره می توان به قوانین روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ اشاره کرد. قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، تنها بر قراردادهای تجاری حاکم است که قبل از سال ۱۳۷۶ منعقد شده اند درحالیکه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶، بر کلیه قرارداد اجاره حاکم میباشد که از آن ها می توان به مسکونی، اداری و تجاری اشاره کرد.

زمانی که قراردادی با عنوان اجاره، بین دو نفر، بسته میشود؛ فردی در ازای دریافت مبلغی، مال خود را به منظور بهره گیری از منافع آن به شخص دیگری می دهد. موجر و مستاجر، از طرفین عقد اجاره محسوب میشوند. به موجر، اجاره دهنده و به مستاجر، اجاره کننده می گویند. همچنین مورد اجاره را عین مستاجره می گویند.

عقد اجاره

معنای کلمه ی اجاره، واگذاری چیزی به فرد دیگر می باشد. از عقد اجاره تحت عنوان یک عقد موقت یاد میشود که اجاره علی الاصول به رایگان و به قصد تبرع صورت نمی گیرد. در حقیقت معوض بوده و بر هم خوردن عوضین گاه منجر به باطل شدن عقد اجاره می شود. درخصوص عقد اجاره در فقه امامیه و فقه عامه، تعریف های مشابهی آورده شده است که نظر مشهور آنرا تملیک منافع به عوض معلوم دانسته اند. درواقع اجاره، نوعی عقد تملیکی، معوض و موقت به شمار می رود.

آشنایی با انواع اجاره نامه

از اجاره نامه های تائید شده در قانون می توان به اجاره نامه های مسکونی، تجاری، مؤسسه های خیریه یا درمانگاه ها اشاره کرد. درصورت توافق موجر و مستاجر، قرارداد امضاء میشود که مستاجر باید بر طبق آن مبلغی را به موجر بدهد تا ملک را برای مدت مشخصی در اختیار داشته باشد. در حقیقت ، مستاجر با پرداخت اجاره بها به عنوان مالک منافع عین مورد اجاره محسوب میشود.

وظایف موجر

موجر باید عین مستاجره را برطبق قانون مالک و مستاجر، در وضعیتی قرار دهد که مستاجر، توانایی استفاده مقرر از عین مستاجر را داشته باشد. همچنین صاحبخانه مجوز ایجاد تغییرات در حین قرارداد را ندارد که مانع استفاده مستاجر شود؛ حتی مجوز دشوار کردن شرایط مستاجر را ندارد. در حقیقت باید قبل از قرارداد، تمام تعمیرات و مخارج را به نفع مستاجر انجام داد.

وظایف مستاجر

مستاجر باید باتوجه به موعد سررسید مشخص شده در قرارداد و اجاره نامه، مبلغ اجاره مشخص شده در قرارداد را بپردازد. همچنین مستاجر، موظف به رعایت متعارف در استفاده عین مستاجره می باشد و حق ندارد به ملک، آسیب برساند وگرنه متحمل پرداخت هزینه های انجام شده است.

اگر مستاجر، مشغول به انجام تعمیراتی بدون اجازه موجر در عین مستاجره شود تنها به شرطی میتواند از موجر، این هزینه ها را درخواست کند که این موضوع، ضمن عقد اجاره مورد توافق قرار گرفته باشد.

نحوه ی اعلام پایان قرارداد اجاره

مستاجر تا زمان تمام نشدن مدت قرارداد میتواند با پرداخت مبلغ اجاره در آن ملک، زندگی کند. پایان قرارداد در موارد زیر اعلام خواهد شد.

>> باطل شدن اجاره:

اگر اجاره نامه مشابه سایر قرارداد های قانونی، شرایط صحت مندرج شده را نداشته باشد، باطل است و همچنین در صورت بهره بردن مستاجر از منافع، باید اجرت المثل آنرا بپردازد.

قانون موجر و مستاجر سال 1376,قانون موجر و مستاجر درباره اجاره بها,نحوه ی اعلام پایان قرارداد اجارهدر قانون موجر و مستاجر بیمه کردن خانه، جزو وظایف مالک است

>> فسخ اجاره:

اگر موجر یا مستاجر، شرایطی را برای فسخ قرارداد در زمان نوشتن اجاره نامه در نظر بگیرد و این شرایط را در اجاره نامه قید کند و طرف دیگر قرارداد، علاوه بر پذیرفتنش آن را امضاء کند؛ طرف شرط گذار میتواند اجاره نامه را با رجوع به قرارداد، فسخ کند.

فسخ قرارداد برطبق قانون و ماده ۴۶۹ با تحقق هر نوع تخلف از شروط طرف مقابل، امکانپذیر است.

>> پایان اجاره نامه:

این نکته را در نظر داشته باشید که باید مدت زمان مشخصی برای هر اجاره نامه ای تعیین شود. مستاجر باید پس از پایان مدت اجاره، عین مستاجره را تخلیه کند. اگر مستاجر با وجود اتمام قراردادش به تصرفات خود ادامه دهد و موجر، اعتراضی نکند مستاجر امین محسوب شده و مجوز پرداخت اجرت المثل به مالک را دارد.

متن قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶

متن قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ به شرح زیر میباشد :

>> فصل ‏اول، روابط موجر و مستأجر:

- ماده ۱:

از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، اجاره ‏ی کلیه ‏ی اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل‏ کسب و پیشه، اماکن اموزشی، خوابگاه‏های دانشجویی و ساختمان‏های دولتی و نظایر آن که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می‏شود، تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود.

- ماده ۲:

قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستأجر برسد و به‏ وسیله‏ دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین بعنوان شهود گواهی گردد.

- ماده ۳:

پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قایم‏ مقام قانونی وی تخلیه‏ عین‏ مستأجره‏ دراجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای‏ ثبت ظرف یک ‏هفته و دراجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی توسط ضابطین قوه‏ قضائیه انجام خواهد گرفت.

- ماده ۴:

در صورتی که موجر مبلغی بعنوان ودیعه یا تضمین قرض‏ الحسنه و یا سند تعهدآور مشابه آن از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر و یا سپرده‏ آن به دایره‏ اجراست. چنان‏چه موجر مدعی ورود خسارت به عین‏ مستأجره از ناحیه‏ مستأجر و یا عدم پرداخت مال‏ الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده و یا پرداخت بدهی‏ های فوق از محل وجوه یاد شده باشد موظف است هم‏زمان با تودیع وجه یا سند، گواه دفتر شعبه‏ دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم دادخواستِ مطالبه‏ ضرر وزیان به میزان مورد ادعا به دایره‏ اجرا تحویل نماید. در این‏ صورت دایره‏ اجرا از تسلیم وجه یا سند به مستأجر به همان میزان خودداری و پس از صدور رأی دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر خواهد کرد.

متن قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376,قانون موجر و مستاجر درباره فسق اجاره,قانون موجر و مستاجر چیستقانون موجر و مستاجر در سال ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ جزو مهم‌ترین قوانین در زمینه اجاره است

- ماده ۵:

چنان‏چه مستأجر در مورد مفاد قرارداد ارایه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم وپس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادر می شود.

>> فصل ‏دوم، سرقفلی

* ماده ۶:

هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می‏ تواند مبلغی را تحت‏ عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نماید. همچنین مستأجر می‏ تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستأجر دیگر بعنوان سرقفلی دریافت نماید، مگر آن‏که در ضمن عقد اجاره حق‏ انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.

تبصره ۱ – چنان‏چه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستأجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستأجر اخیر حق‏ مطالبه‏‏ سرقفلی از مالک را ندارد.

تبصره ۲ – در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله‏ روز را دارد.

* ماده ۷:

هرگاه ضمن عقداجاره شرط شود، تا زمانی که عین مستأجره در تصرف مستأجر باشد مالک حق افزایش اجاره‏ بها و تخلیه‏ عین ‏مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود که هرساله عین‏ مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید در اینصورت مستأجر می ‏تواند از موجر و یا مستأجر دیگر مبلغی بعنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید.

* ماده ۸:

هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستأجره را به غیر مستأجر اجاره ندهد و هرساله آنرا به اجاره‏ متعارف به مستأجر متصرف واگذار نماید، مستأجر می‏ تواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را بعنوان سرقفلی مطالبه و دریافت نماید.

* ماده ۹:

چنان‏چه مدت اجاره به پایان برسد یا مستأجر سرقفلی را به مالک نپرداخته باشد و یا اینکه مستأجر کلیه‏ حقوق ضمن عقد را استیفاء کرده باشد هنگام تخلیه‏ عین‏ مستأجره حق دریافت سرقفلی را نخواهد داشت.

* ماده ۱۰:

در مواردی که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجاز می‏باشد هرگاه بین طرفین نسبت به میزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعيين خواهد شد.

تبصره – مطالبه ‏ی هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استیجاری ممنوع می‏باشد.

* ماده ۱۱:

اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی و حسب‏ مورد مشمول مقررات حاکم برآن خواهند بود.

* ماده ۱۲:

آیین ‏نامه ‏ی اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت‏ خانه‏ های دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت‏ وزیران خواهد رسید.

* ماده ۱۳:

کلیه‏ ی قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‏ شود.

قانون فوق مشتمل بر دو فصل و ۱۳ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۲۹/۵/۷۶ به تائید شورای نگهبان رسید.

قانون موجر و مستاجر چیست,قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1376,انواع اجاره نامهقانون روابط مالک و مستأجر در ۲۶ مرداد ۱۳۷۶ به تصویب رسید

گردآوری: بخش جامعه سرپوش

  • 14
  • 2
۵۰%
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
الناز ملک,بیوگرافی الناز ملک,زندگینامه الناز ملک پور بیوگرافی الناز ملک، بازیگر سریال سقوط (+ تصاویر)

متولد:۱۹ آذر ۱۳۷۴ تهران

زمینه فعالیت:سینما، تئاتر و تلویزیون

پیشه:بازیگر

مدرک تحصیلی:دانش آموخته موسسه آزاد بازیگری

سالهای فعالیت:۱۴۰۱ تاکنون

قد:۱۷۴ سانتیمتر

ادامه
روبرتو تورس,بیوگرافی روبروتو تورس,روبرتو تورس بازیکن فولاد خوزستان بیوگرافی روبروتو تورس، بازیکن فوتبال اسپانیایی (+ تصاویر)

زاده:۱۶ اسفند ۱۳۶۷

زادگاه:پامپلونا

ملیت:اسپانیایی

پست:هافبک هجومی

پیشه:بازیکن فوتبال

ادامه
سپیده معافی,بیوگرافی سپیده معافی,عکس سپیده معافی بیوگرافی سپیده معافی بازیگر ایرانی- آمریکایی (+ تصاویر)

تاریخ تولد:۱۸ سپتامبر ۱۹۸۵

محل تولد:رگنسبورگ، بایرن، آلمان غربی

ملیت:ایرانی- آمریکایی

شهروندی:ایالات متحده آمریکا

حرفه:بازیگر سینما و تلویزیون

ادامه
محمد دلاوری,بیوگرافی محمد دلاوری,عکس های محمد دلاوری بیوگرافی محمد دلاوری + تصاویر و حواشی زندگی اش

تاریخ تولد: ۱۳۵۲

محل تولد: تهران

حرفه: روزنامه‌نگار، خبرنگار، مجری، نویسنده و مستندساز

تحصیلات: فوق لیسانس علوم سیاسی

شناخته شده برای: خبرنگاری واحد مرکزی خبر صدا و سیمای ایران

ادامه
سلطان محمود غزنوی,زندگینامه سلطان محمود غزنوی,بیوگرافی سلطان محمود غزنوی سلطان محمود غزنوی پادشاه قدرتمند غزنوی

تاریخ تولد: دهم محرم ۳۶۱ هجری قمری

محل تولد: شهر غزنی در منطقه زابلستان

پدر: سبکتگین

همسر: کوثر جهان

فرزندان: جلال داوود محمد ،سلطان مسعود غزنوی، عبدالرشید غزنوی، سلیمان ،شجاع

دین و مذهب: اسلام، سنی

ادامه
ذوالقرنین,زندگینامه ذوالقرنین,ذوالقرنین چه کسی است ذوالقرنین در حقیقت چه کسی بوده است؟

معنای اسم: صاحب دو شاخ

تکرار نام در قرآن: در سوره کهف

بیوگرافی ذوالقرنین:

ذوالقرنین یکی از شخصیت های قرآن و کتاب های مقدس می باشد که صاحب قدرت می شود تا دیواری را بین نوع بشر و قوم یاجوج و ماجوج ایجاد کند. این قوم تجسمی از آشوب بوده اند و رهاسازی آنها از پشت دیوار نشانه ای برای پایان دنیا خواهد بود. این قوم توسط خداوند در یک شب از روزهای قیامت نابود خواهند شد. این داستان از طریق رمانس اسکندر که نسخه ای افسانه ای از پیشه و زندگی اسکندر است در قرآن وارد شده است. 

براساس داستان قرآنی ذوالقرنین دارای سه لشکرکشی مهم بوده است که ابتدا به غرب، سپس به شرق و در نهایت به یک تنگه کوهستانی بوده است. وی انسانی یکتاپرست و البته مهربان بوده است که در راه عدالت به بیراهه کشیده نمی شده، به همین دلیل لطف خداوند مشمول حالش می شود. وی یار نیکوکاران و دشمن ستمگران محسوب می شده و به مال و ثروت دنیا علاقه نداشته، همچنین به سبب ایمانی که به خداوند و روز قیامت داشته خداوند او را مامور ساخت سدی می کند که از جنس آجر و سنگ از آهن و مس است و هدف از ساختن آن کمک به گروهی مستضعف در مقابل ظلم و ستم قوم یاجوج و ماجوج بوده‌ است. 

ادامه
ساتوشی ناکاموتو,بیوگرافی ساتوشی ناکاموتو هویت ناشناس ساتوشی ناکاموتو؛ خالق اصلی بیت کویین کیست؟

تاریخ تولد: اطلاعی در دست نیست

محل تولد: اطلاعی در دست نیست

حرفه: خالق بیت کوین

تاریخ شروع فعالیت: از دسامبر ۲۰۱۰

ساتوشی ناکاموتو,خالق اصلی بیت کویینبیوگرافی ساتوشی ناکاموتو

ادامه
آلفرد نوبل,زندگینامه آلفرد نوبل,آلفرد برنهادر نوبل زندگینامه آلفرد برنهادر نوبل؛ مخترع دینامیت و پایه گذار جایزه نوبل

تاریخ تولد: ۲۱ اکتبر ۱۸۳۳

محل تولد: استکهلم، سوئد

حرفه: شیمی ‌شناس، مهندس، مخترع، بازرگان و نیکو کار

شناخته شده برای: اختراع دینامیت، بنیانگذار جایزه نوبل

دین: بی دین، خداناباور

درگذشت: ۱۰ دسامبر ۱۸۹۶

ادامه
علی فتح الله زاده,بیوگرافی علی فتح الله زاده,عکس های علی فتح الله زاده علی فتح الله زاده؛ محبوب ترین مدیر باشگاه استقلال

تاریخ تولد: ۱۹ دی ۱۳۳۷

محل تولد: خوی، ایران

حرفه: مدیرعامل باشگاه فوتبال استقلال تهران

شروع فعالیت: ۲۳ مهر ۱۴۰۱

تحصیلات: دکتری اقتصاد از آکادمی ملی علوم آذربایجان

ادامه
ویژه سرپوش
X