شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹
کد مقاله: ۹۹۰۵۰۰۰۳۹

احضاریه دادگاه چیست؟ + انواع احضاریه دادگاه

احضاریه دادگاه,برگه احضاریه دادگاه,انواع احضاریه دادگاهمتهم می تواند برای اطلاع از علت احضاریه دادگاه به دفتر مرجع قضایی مراجعه کند
اصولا” در برگ احضاریه دادگاه، تبعات بی توجهی به دستور مقام قضایی، قید می شود. این عواقب با توجه به جایگاه شخص احضار شده متفاوت است. درصورتی که احضار شده متهم باشد، بطور معمول نتیجه حضور نیافتن، جلب او خواهد بود. 

معنی لغت احضار

احضار از ماده «حضر» و در لغت به معنای حاضر کردن و فراخواندن می باشد. مقام قضایی جهت بازجویی، پاسخ به اتهام، ادای شهادت یا هر امر دیگری، مدعا علیه یا نماینده وی یا شاهد دعوی و مانند آن ها را به وسیله احضارنامه یا احضاریه رسماً و در زمان معین فرا می خواند.

احضاریه دادگاه چیست؟

در اصطلاح حقوقی به فراخواندن کسی برای حضور در نزد قاضی جهت پاسخگویی به پرسش های او احضاریه دادگاه گفته می شود. احضارنامه به وسیله ی برگه ی ابلاغ صورت ميگیرد. زمانی که قاضی دلایل کافی در اختیار داشته باشد، میتواند متهم را احضار کند. اشخاصی که حضور پیدا نکرده و گواهی عدم امکان حضور هم نفرستاده باشند به دستور قاضی جلب می شوند. 

پیش از این ماموران با رساندن احضاریه دادگاه به مخاطب و گزارش آن به دادسرا یا دادگاه نقش مهمی در دادرسی ها ایفا می کردند ولی تصویب ماده ۷ آیین نامه ارایه خدمات الکترونیک قضایی از طرف رئیس قوه قضاییه، ابلاغ دادخواست و ضمایم آن یا ابلاغ هرگونه قرار و دستور قضایی به مخاطبان ذی ربط را به صورت الکترونیکی امکانپذیر کرده است و بر این مبنا در صورت عدم دسترسی به آدرس الکترونیک و شماره تلفن همراه، ابلاغ و احضار به صورت فیزیکی انجام خواهد شد.

معنی لغت احضار,احضاریه دادگاه,احضاریه اگر متهم بی سواد باشد مأمور ابلاغ مفاد احضاریه دادگاه را به وی تفهیم می کند

احضار مدعا علیه

به کسی که علیه او از سوی شخص دیگری در دادگاه طرحِ دعوا شود مدّعاعلیه گفته می شود. در صورتیکه مدّعی احضار مدّعا علیه را از قاضی بخواهد و حکم بین آن دو متوقف بر احضار مدّعا علیه باشد یا آنکه عدم احضار، باعث تضییع حقوق دو طرف گردد، قاضی باید مدّعا علیه را احضار کند؛ اگرچه او در شهری که اقامه دعوا شده، حضور نداشته باشد یا از بزرگان و افراد آبرودار باشد یا مدّعی تحریرِ نزاع (مشخص کردن مورد دعوا) نکرده باشد; ولی بعضی، احضار او را مشروط به حضور او در شهر، جزء بزرگان نبودن و تحریر نزاع از جانب مدّعی دانسته اند.

آداب و اصول احضار کردن 

هر چیزی آداب خاص خودش را دارد و نمی شود بازپرس بخواهد در یک چشم به هم زدن متهم را ببیند؛ البته استثنائاتی هم وجود دارد. ولی اصل این است که فاصله زمانی بین ابلاغ اوراق احضاریه دادگاه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کم تر از پنج روز باشد.

احتمالا یکی از دغدغه های متهم این باشد که دیگران متوجه احضارش به دادسرا نشوند. باید بدانیم در این مورد جای نگرانی نیست چون ابلاغ احضاریه دادگاه به وسیله ماموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می شود.

تفاوت احضاریه دادگاه و جلب

برگ احضاریه دادگاه را کارکنان دفتری امضاء می کنند ولی برگ جلب را صرفا مقام قضایی میتواند امضاء نماید.

نتیجه حضور نیافتن متهم در پی احضاریه دادگاه، جلب اوست. جلب به معنای دستگیری است و در واقع، جلب مشتکی عنه مستلزم سلب آزادی رفت و آمد او و انتقال او به محلی دیگر به عنوان مثال نزد مرجع صادر کننده دستور جلب است.

برای دستور جلب شخص، چند شرط لازم است. این شرط ها عبارتند از: ابلاغ احضاریه دادگاه، حاضر نشدن مشتکی عنه و اعلام نشدن عذر موجهی از جانب او. بدین ترتیب بازپرس یا دادیار بعد از احضار مشتکی عنه و حاضر نشدن او در وقت مقرر، باید اول از ابلاغ شدن احضارنامه اطمینان حاصل و آنگاه توجه کند که او عذر موجهی برای غیبت نداشته باشد.

در احضاریه دادگاه برای احضارشونده فرصت کافی داده می شود تا در مهلت مقرر شخصاً نزد مرجع احضارکننده حاضر شود ولی در برگه جلب چنین فرصتی داده نمی شود.

تفاوت احضاریه دادگاه و اخطار

تفاوت احضاریه دادگاه و اخطار آن است که اخطار اغلب در امور مدنی صادر و ابلاغ می شود و اخطار در موضوع به معنای تداعی امری به فرد یا افرادی در پرونده های حقوقی است؛ برعکس احضار جنبه امری، اطلاعی و اعلامی دارد و ضمانت اجرایش صادر کردن «دستور جلب» می باشد.

انواع احضاریه دادگاه

انواع احضاریه دادگاه عبارتند از:

۱. احضار متهم:

به شخصی که انجام دهنده جرم تلقی شده ولی هنوز انتصاب جرم به او محرز نشده، متهم گفته می شود. بعد از آنکه دلایل و مدارک جرم جمع آوری شد نوبت به تعقیب متهم میرسد که با احضار او آغاز می شود.

احضارنامه,معنی لغت احضار,احضاریه دادگاهاحضاریه دادگاه صرفا نشان دهنده وقوع جرم نیست

۲. احضار شاهد:

با اطلاع مقتضی و به درخواست یکی از اصحاب دعوا، دادگاه میتواند شاهدان را احضار نماید. احضاریه دادگاه می بایست دست کم یک هفته پیش از تشکیل به گواه یا گواهان ابلاغ شده باشد. در صورتی که گواه احضار شده، در زمان مقرر در جلسه حاضر نشود برابر قانون مجدداً احضار خواهد شد. بدین ترتیب در صورتیکه رسیدگی بر مبنای شکایت شاکی صورت بگیرد و شاهدی را معرفی نماید که دادگاه علم به شاهد گرفتن در زمان وقوع جرم داشته باشد و یا احقاق حق متوقف بر شهادت شاهدی باشد که دادگاه علم به شاهد بودن او دارد و یا تحقیق به جهت ارتباط جرم با امنیت و نظم عمومی باشد، دادگاه دستور به احضار شاهد خواهد داد.

۳. احضار برای سازش:

هر کس میتواند در خصوص هر ادعایی از دادگاه نخستین بار به طور کتبی در خواست کند که طرف او را برای سازش دعوت کند. ترتیب دعوت برای سازش همان است که برای احضار خوانده مقرر است ولی در احضاریه دادگاه باید قید شود که طرف برای سازش به دادگاه دعوت می شود.

۴. احضار برای اتیان سوگند:

در مواردی که صدور حکم دادگاه مشروط به سوگند شرعی میباشد، دادگاه به درخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن، موضوع سوگند و شخصی را که باید سوگند یاد کند تعیین می نماید. در صورتیکه دو طرف حاضر نباشند، دادگاه محل ادای سوگند تعیین وقت کرده و طرفین را احضار می نماید، در احضاریه دادگاه دلیل حضور قید می گردد. اتیان سوگند باید در جلسه دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام شود. در صورتی که اداکننده سوگند به واسطه عذر موجه نتواند در دادگاه حضور یابد، دادگاه حسب اقتضای مورد، وقت دیگری برای سوگند معین می نماید یا دادرس دادگاه نزد او حاضر می شود یا به قاضی دیگر نیابت می دهد تا او را سوگند داده و صورت مجلس را برای دادگاه ارسال کند و طبق آن رأی صادر می نماید.

۵. احضار کارشناس:

دادگاه میتواند رأساً به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع به کارشناس را صادر کند. در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می شود. در صورت لزوم تکمیل تحقیقات با اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت مجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می کند. در صورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد.

برگه احضاریه دادگاه,احضاریه دادگاه,انواع احضاریه دادگاهدر فرم احضاریه دادگاه باید نام و شهرت احضارشونده و تاریخ و ساعت احضار قید شود

گردآوری: بخش جامعه سرپوش  

  • 9
  • 3
۵۰%
sarpoosh
با این خبر موافقم با این خبر مخالفم
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
مهدی شیری,بیوگرافی مهدی شیری,مهدی شیری بازیکن بیوگرافی مهدی شیری بازیکن فوتبال ایرانی (+ تصاویر)

رادگاه: تهران

زاده: ۱۱ بهمن ۱۳۶۹

ملیت: ایرانی

پست: دفاع راست، وینگر راست

قد: ۱.۷۱ متر

ادامه
امام زین العابدین (ع),زندگی نامه امام سجاد (ع),زندگینامه امام سجاد علیه السلام زندگینامه امام سجاد (ع)، چهارمین امام شیعیان

زادگاه: مدینه

زاده: ۵ شعبان ۳۸ هجری قمری

درگذشته: ۱۲ محرم ۹۵ هجری قمری.

محل دفن: قبرستان بقیع،  مدینه

علت شهادت: مسمومیت

ادامه
امبر هرد,طلاق امبر هرد,آثار امبر هرد بیوگرافی امبر هرد (+ تصاویر)

زادگاه: ۲۲ ماه آوریل ۱۹۸۶

زاده: آستین، تگزاس

ملیت: آمریکایی

والدین: دیوید کلینتون هرد- پاتریشیا پیج

محل تحصیل: آکادمی کاتولیک سنت مایکل

سال های فعالیت: ۲۰۰۳

ادامه
آنگلا مرکل,زندگینامه آنگلا مرکل,زندگی نامه آنگلا مرکل زندگینامه آنگلا مرکل (+ تصاویر)

زاده:۱۷ ژوئیهٔ ۱۹۵۴

زادگاه:هامبورگ، آلمان غربی

شغل:صدراعظم آلمان 

اقامتگاه:برلین،  آلمان

محل تحصیل:دانشگاه لایپزیگ ( لیسانس علوم)

ادامه
باباطاهر,اشعار باباطاهر,شعرهای باباطاهر زندگی نامه باباطاهر شاعر و دوبیتی سرای اواخر سده چهارم و پنجم

زادگاه: لرستان یا همدان

زاده: ۳۲۶ خورشیدی

پیشه: شاعر، دوبیتی سرا

ملیت: ایرانی

زمینه کاری: شعر، موسیقی

ادامه
لویی پاستور,نظریات لویی پاستور,لوئی پاستور زندگی نامه لویی پاستور دانشمند فرانسوی مشهور (+ تصاویر)

زاده: ۲۷ دسامبر ۱۸۲۲

زادگاه: ایالت دول، ژورا

ملیت: فرانسه

محل تحصیل: اکول نرمال سوپریور، دانشگاه پاریس

فوت: ۲۸ سپتامبر ۱۸۹۵

ادامه
دراگان اسکوچیچ,زندگی نامه دراگان اسکوچیچ,دراگان اسکوچیچ اهل کشور بیوگرافی دراگان اسکوچیچ (+ تصاویر)

زادگاه: رییکا، یوگسلاوی سابق

قد: ۱٫۸۱ متر

زاده: ۳ سپتامبر ۱۹۶۸

پست: هافبک

مدرک تحصیلی: لیسانس حرکت شناسی

پیشه: مربی فوتبال

ادامه
ایلان ماسک,بیوگرافی ایلان ماسک,زندگی نامه ایلان ماسک زندگی نامه ایلان ماسک و کارآفرینی های او (+ تصاویر)

زادگاه: پرتوریا، آفریقای جنوبی

زاده: ۲۸ ژوئن ۱۹۷۱

محل زندگی: لس آنجلس

ملیت: آمریکایی، کانادایی، آفریقای جنوبی

پیشه: مهندس، مخترع، بنیانگذار و کارآفرین

ادامه
محمدحسین کنعانی زادگان,علاقه محمدحسین کنعانی زادگان به پرسپولیس,افتخارات  محمدحسین کنعانی‌زادگان بیوگرافی محمدحسین کنعانی زادگان + تصاویر اینستاگرامی

زادروز: ۳ فروردین ماه ۱۳۷۳

زادگاه: آبادان، ایران

قد: ۱٫۸۸ متر

پست: دفاع وسط / دفاع راست

ملیت: ایرانی

ادامه
ویژه سرپوش