دوشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۱
کد مقاله: ۱۴۰۰۱۲۰۰۱۵

نحوه ی انجام وضوی ارتماسی به چه صورت است؟

وضوی ارتماسی,وضوی ارتماسی چیست,وضوی ارتماسی و کیفیت آندر وضوی ارتماسی باید صورت و دستها از بالا به پایین‏‎ ‎‏شسته شود
یکی از اقسام طهارت، وضو نام دارد که مؤمنان برای انجام هر عملی به خصوص اعمال دینی و معنوی و حتی نماز خواندن، آن را انجام می دهند.

وضوی ارتماسی

وُضوی اِرتِماسی به اینصورتست که باید در ابتدا نیت کرد و سپس صورت و دست ها را در داخل آب به قصد وضو، وارد کرد. همچنین جایز است که وضوگیرنده، نیت وضو را بعد از فرو بردن اعضای وضو در آب، به جا آورد و پس از نیت کردن ، اعضای وضو را از آب بیرون آورد. در وضوی ارتماسی، مسح سر و پا زمانی انجام می شود که صورت و دست هایتان را در آب، فرو کرده باشید.

نحوه ی انجام وضوی ارتماسی

‏‏وضوی ارتماسی دارای چهار چیز واجب، مثل وضوی ترتیبی میباشد و تفاوتشان صرفا در شستن صورت و دستها می باشد؛ به این صورت كه صورت و دستها در وضوی ترتیبی به نیّت وضو شسته می شود درحالیکه این اعضا در وضوی ارتماسی باید از بالا به پائین به نیّت وضو در آب فرو برده شود و یا از بالا به پائین به نیّت وضو از آب بیرون آورده شود.

> در وضوی ارتماسی باید مثل وضوی غیرارتماسی، ترتیب را رعایت کرد؛ به این روش که ابتدا صورت، شسته شود و پس از آن می توان اقدام به شستن دست راست و بعد دست چپ کرد. انسان در وضوی ارتماسی باید به قصد‏‎ ‎‏وضو صورت و دستها را در آب فرو ببرد، یا آن ها را به قصد وضو از آب بیرون بیاورد و برای‏‎ ‎‏انجام مسح سر و پاها با آب وضو، باید دست چپش را در آب فرو کند و‏‎ ‎‏درحین بیرون آوردن دستش از آب، نیت وضو را انجام دهد و در دست راست هم برای انجام مسح با‏‎ ‎‏آب وضو باید نیت وضو را موقع بیرون آوردن دستش از آب به جا آورد؛ مگر آنکه قصد شستن تمام دست را در موقع‏‎ ‎‏بیرون آوردن دست چپ از آب نداشته باشد که باید با استفاده از آب‏‎ ‎‏دست راست، بقیه را بشوید.‏

> ‏‏ صورت و دستها در وضوی ارتماسی باید از بالا به پایین‏‎ ‎‏شسته شود، پس اگر شخص در زمان فرو بردن صورت و دستها در آب، قصد وضو‏‎ ‎‏کند؛ باید صورتش را از طرف پیشانی و دستهایش را از طرف آرنج در آب فرو برد ولی ‎‏اگر قصد وضو در زمان بیرون آوردن صورت و دستها از آب داشته باشد، باید صورت را از طرف پیشانی و‏‎ ‎‏دستها را از طرف آرنج بیرون آورد.‏

> برای این كه مسح سر و پاهای شخص در وضوی ارتماسی با آب خارج نباشد، باید قصد وضو را در زمانی كه دست راست و چپش را وضوی ارتماسی می دهد؛ به جا آورد و باید بداند پس از این که دست چپ و راستش را از آب خارج کرد تا وقتی كه آب بر روی دست ها جریان دارد جزء وضو محسوب میشود وگرنه مسح سر و پاها اشكال دارد.

> انسان میتواند به قصد وضو صورت و دست هایش را در آب فرو ببرد و پس از آن به قصد وضو از آب بیرون بیاورد. به چنین وضویی،« وضوی ارتماسی» گفته میشود.

نظرات فقیهان درباره وضو ارتماسی

شروطی که برخی از فقیهان درخصوص وضوی ارتماسی برای انجام مسح سر و پاها با آب وضو قید کرده اند؛ به شرح زیر میباشد :

* عقیده ی امام خمینی درمورد وضوی ارتماسی این بود که برای انجام مسح سر و پاها با آب وضو، باید در ابتدا دست ها را در آب فرو برد و نیت وضو را بعد از بیرون آورن دست ها از آب به جا اورد.

* از نظر سید علی سیستانی، مسح کشیدن با خیسی دستی که به صورت ارتماسی شسته شده بلامانع است، ولی آنرا خلاف احتیاط تلقی کرده است.

* باور سید ابوالقاسم خوئی و میرزا جواد تبریزی درخصوص انجام مسح سر و پاها با آب وضو در وضوی ارتماسی این بود که شستن دست چپ به صورت ارتماسی، جایز نیست.

وضوی ارتماسی امام خمینی,وضوی ارتماسی و کیفیت آن,وضوی ارتماسی چیستوضوی ارتماسی از شیوه‌های وضوست که پس از نیت، باید صورت و دست‌ها داخل آب شود

* ناصر مکارم شیرازی درباره ی وضوی ارتماسی می گوید که وضوگیرنده باید نیتش را در هنگامِ وضوی ارتماسیِ دست راست و چپ، به جا آورد و پس از این که دست هایش را از آب خارج کرد تا وقتی که آب روی دست ها جریان داشته باشد، جزء وضو به شمار می رود.

شرایط وضو

‏‏‏‏ وضو صرفا با رعایت بعضی از شرایط، صحیح است و اگر هر یک از‏‎ ‎‏این شرایط نباشد؛ وضو باطل است. در ادامه با این شرایط اشنا شوید:‏

- پاک بودن آب و مطلق بودن آن:

‏‏‏‏وضویی باطل است که با آب نجس و آب مضاف باشد، اگر انسان نسبت به نجس‏‎ ‎یا مضاف بودن، بی اطلاع باشد یا چنین شرایطی را فراموش کرده باشد و نمازش را با چنین وضویی ‎‏خوانده باشد؛ بنابر احتیاط واجب باید با وضوی صحیح، مجددا آن نماز را به جا آورد.‏

- آب وضو مباح باشد:‏

درصورت وجود دو ظرف آب یا بیشتر، که شخص وضوگیرنده نسبت به غصبی بودن یکی از آنها‏‎ ‎‏واقف باشد ولی نداند که کدام یک از آن ها غصبیست، به هیچ وجه نباید با هیچ یک از آن ها وضو بگیرد؛ چون وضویش باطل است و درصورت نبود آب مباح دیگر باید برای به جا آوردن نمازش، تیمم کند.‏

- اعضاء وضو و مسح موقع شستن و مسح کردن پاک‏‎ ‎‏باشد:‏

‏‏درصورت نجس بودن یکی از اعضاء وضو و تردید داشتن پس از وضو که‏‎ ‎‏آیا آن جا را پیش از وضو آب کشیده یا نه، چنانچه موقع وضو آگاه باشد که ملتفت پاک بودن‏‎ ‎‏و نجس بودن آن نبوده وضویش باطل است، ولی اگر آگاه نباشد که ملتفت بوده است یا نه، وضویش‏‎ ‎‏صحیح می باشد و در هر صورت باید برای انجام اعمال دیگر، جایی که نجس بوده را آب‏‎ ‎‏بکشد.‏

- در اعضاء وضو مانعی از رسیدن آب نباشد:

‏‏اگرانسان نسبت به این که به اعضای وضویش چیزی چسبیده یا نه در تردید باشد، ‏‎ ‎‏چنانچه پیش از وضو به بودنش مطمئن باشد‏‎ ‎‏ولی نداند که در حال حاضر برطرف شده یا نه، باید وارسی کند که درصورت چسبیدن چیزی به اعضای‏‎ ‎‏وضویش، آن را برطرف کند.‏ همچنین ‏‏اگر پس از این که وضویش را گرفت، به چسبیدن چیزی به اعضای وضویش ‎‏تردید داشت؛ این وضو صحیح است.‏

- ظرف آب وضو مباح و از طلا و نقره نباشد:

چنانچه درون یک ظرف غصبی یا طلا و نقره، آب وضو باشد و آب‏‎ ‎‏دیگری غیر از آن در ظرف نباشد؛ بنابر احتیاط واجب باید تیمم کند و نمی تواند وضویش را با آب آن ها بگیرد.

- استعمال آب برای او مانعی نداشته باشد:‏

‏‏‏‏کسی که ترس از مریض شدن بخاطر وضو گرفتن داشته باشد یا بداند که درصورت وضو گرفتن با آن آب، تشنه میماند؛ نباید وضو بگیرد.‏

- شستن صورت و دستها و مسح پا و سر توسط خود انسان‏‎:

وضو درصورتی باطل است که شخص دیگری به وضو گیرنده در رساندن آب به صورت و دستها و‏‎ ‎‏مسح سر و پاهایش کمک کند. کسی که توانایی وضو گرفتن را ندارد باید نائب بگیرد تا او را وضو‏‎ ‎‏دهد، ولی نیت وضو برعهده ی خودش است و بهتر است که نایب هم علاوه بر آن شخص، نیت وضو کند. سپس شخص، مسح را با دست خودش انجام دهد و درصورت عدم توانایی انجام اینکار، باید نائب به او کمک کند و دستش را بگیرد و به‏‎ ‎‏جایش مسح بکشد درغیر این صورت باید از دست او رطوبت بگیرد و‏‎ سر و پای او را ‎‏با آن رطوبت، مسح کند و بهتر است که تیمم کند اگر ممکن باشد.‏

- آنکه وضو را به ترتیبی بجا آورد که گفته شد.

- کارهای وضو را پشت سر هم انجام دهد:

از دیگر موارد باطل کننده ی وضو اینست که فاصله در بین کارهای وضو بحدی باشد که درزمان شستن یا مسح کردن اعضای وضو، رطوبت جاهایی که قبل از آن شسته یا مسح کرده، ‏‎ ‎‏خشک شده باشد.‏

نظرات فقیهان درباره وضو ارتماسی,نحوه ی انجام وضوی ارتماسی,وضوی ارتماسی مکارم شیرازیترتیب در وضوی ارتماسی مانند وضوی غیرارتماسی است

گردآوری: بخش مذهبی سرپوش

  • 16
  • 6
۵۰%
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
سعید صادقی,بیوگرافی سعید صادقی فوتبالیست,عکس های سعید صادقی بیوگرافی سعید صادقی فوتبالیست ایرانی (+ تصاویر)

ملیت:ایرانی

محل تولد:ساری

پیشه:بازیکن فوتبال – عضو تیم ملی فوتبال ایران

پست:هافبک

پا:راست

تاریخ تولد:۵ اردیبهشت ۱۳۷۳

ادامه
الکساندر نوری,بیوگرافی الکساندر نوری,عکس الکساندر نوری بیوگرافی الکساندر نوری اولین سرمربی ایرانی در بوندس لیگا (+ تصاویر)

زاده:۲۹ مرداد ۱۳۵۸

زادگاه:شهر بوکستهوده آلمان

پیشه:سرمربی و فوتبالیست

وضعیت تاهل:متاهل

ملیت:آلمانی

ادامه
علی شادمان,بیوگرافی علی شادمان,زندگی نامه علی شادمان بیوگرافی علی شادمان، بازیگر سینمای ایران (+ تصاویر)

زاده:۴ آذر ۱۳۷۵

زادگاه:ایلام

پیشه:بازیگر 

ملیت:ایرانی

تحصیلات:لیسانس رشته کارگردانی

ادامه
حامد سلطانی,بیوگرافی حامد سلطانی,حامد سلطانی مجری بیوگرافی حامد سلطانی و ماجرای فوت همسرش درتصادف (+ تصاویر)

متولد:۱۳ شهریور ۱۳۶۷ 

زادگاه:مشهد

زمینه فعالیت:تلویزیون

پیشه:مجری

مدرک تحصیلی:گرافیک

همسر:مرحوم فائزه صفری

ادامه
سعید عزت اللهی در کنار کارلوس کیروش,زندگی نامه سعید عزت اللهی,رابطه ترلان پروانه و سعید عزت اللهی بیوگرافی سعید عزت اللهی؛ بازیکن پرسپولیس و تیم ملی ایران

تاریخ تولد: ۱۰ مهر ۱۳۷۵

محل تولد: ایران، بندر انزلی

حرفه: فوتبالیست

پست: هافبک میانی

قد: ۱۹۰ سانتی متر

ادامه
زندگینامه مارتا استوارت,سن مارتا استوارت,برنامه آشپزی مارتا استوارت بیوگرافی مارتا استوارت؛اولین زن میلیارد خانه دار

تاریخ تولد: ۳ آگوست ۱۹۴۱

محل تولد: نیوجرسی

نام همسر: اندی استورات

ملیت: آمریکایی

حرفه: میلیارد، سرمایه گذار، نویسنده

ادامه
عکس های محمدرضا اخباری,بیوگرافی محمدرضا اخباری,محمدرضا اخباری فوتبالیست بیوگرافی محمدرضا اخباری دروازه بان ایرانی

تاریخ تولد: ۲۶ بهمن ۱۳۷۱ معادل ۱۵ فوریه ۱۹۹۳

محل تولد: ایران، اصفهان

قد: ۱۹۰ سانتی متر

وزن: ۸۷ کیلوگرم

سمت: دروازه بان تیم تراکتور

ادامه
عکس حضرت علی اصغر,حضرت علی اصغر ع,حضرت علی اصغر زندگی نامه حضرت علی اصغر؛ نوزاد شش ماهه امام حسین

محل تولد: مدینه، حجاز

درگذشت: ۱۰ محرم ۶۱ ه‍.ق

محل شهادت: کربلا، عراق

مدفن: حرم حسین بن علی

نام پدر: حسین بن علی

نام مادر: رباب بنت امرئ القیس

ادامه
بیوگرافی بهرام عین اللهی,دکتر بهرام عین اللهی,دکتر بهرام عین‌اللهی بیوگرافی بهرام عین اللهی؛ وزیر بهداشت دولت سیزدهم

زاده: ۱۰ بهمن ۱۳۳۷

سمت: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شروع فعالیت : ۳ شهریور ۱۴۰۰

ملیت: ایرانی

محل تحصیل: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ادامه
ویژه سرپوش