سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲
کد مقاله: ۱۴۰۱۰۲۰۰۴۰

روی چه چیزهایی میتوان سجده کرد؟

روی چه چیزهایی میتوان سجده کرد,سجده بر چه چیزهایی صحیح است,سجده بر مهرسجده باید بر زمین و چیزهای غیر خوراکی که از زمین می روید، انجام گیرد
نمازگزار باید پس از رکوع، در هر رکعت از نمازهاى واجب و مستحب، دو سجده به جا آورد؛ سجده بر زمین، برتر از گیاه است تا جاییکه تربت کربلا از با فضلیت ترین زمینها به شمار می رود. در این مطلب نظر مراجع را درباره اینکه روی چه چیزهایی میتوان سجده کرد را جمع آوری کرده ایم با سرپوش همراه باشید.

روی چه چیزهایی میتوان سجده کرد؟

وقتی که شخص بر زمین بیفتد و همه ی اشیا و افراد را از جلوی دیدگانش دور کند؛ درواقع سجده کرده است. حقیقت سجده در باطن، حاصل نمی شود مگر این که از لحاظ روح و قلب خود را آماده کند و به مقام عبودیت در مقابل خداوند رو آورد، و در نهایت مقامی که برای انسان، برترین مقام کمالی محسوب میشود ، مقام« فناء» می باشد.

۱. احکام سجده کردن بر زمین و چیزهای غیر خوراکی روییده از زمین

سجده کردن بر زمین و چیزهای غیر خوراکی روییده از زمین، مانند چوب و برگ درخت، صحیح است درحالیکه سجده کردن بر چیزهای دیگری همچون خوراکی و پوشاکی صحیح نیست و نیز اگر شخصی بر چیزهای معدنی مانند طلا و نقره و عقیق و فیروزه سجده کند؛ باطل است درحالیکه می تواند بر سنگهای معدنی مانند سنگ مرمر و سنگهای سیاه سجده کند.

>  آیت الله گلپایگانی، صافی:

بنابر نظر صافی گلپایگانی، شخص نباید بر سنگهای معدنی مانند عقیق، سجده کند.

> آیت الله اراکی:

سجده کردن بر سنگهای معدنی براساس فتوای اراکی، بلامانع است. از این نوع سنگها می توان به سنگ مرمر و سنگهای سیاه اشاره کرد.

> آیت الله خوئی:

سجده کردن بر زمین و چیزهای غیر خوراکی و پوشاک روییده شده از زمین مانند چوب و برگ درخت، صحیح است درغیر این صورت، سجده بر چیزهای خوراکی و پوشاکی مانند گندم و جو و پنبه و بر چیزهایی مانند طلا و نقره و قیر، باطل است.

> آیت الله سیستانی:

در بعضی از مواقع که نمیتوان بر برخی از چیزها سجده کرد؛ سجده کردن بر قیر و زفت که نوع پستی از قیر محسوب میشود؛ صحیح است.

> آیت الله مکارم:

شخص می تواند بر زمین یا چیزهای روییده از زمین مانند چوب و برگ درختان و همچنین بر سنگهای معدنی مانند سنگ مرمر و سنگهای سفید و سیاه و حتّی عقیق، سجده کند ولی نباید بر چیزهای خوراکی و پوشاک و فلزّاتی مانند طلا و نقره سجده کند.

> آیت الله زنجانی:

طبق فتوای زنجانی، سجده کردن بر زمین یا روییدنی هایی غیر خوراکی و غیر پوشاکی مانند چوب و برگ درخت، صحیح است در حالی که سجده کردن بر روییدنی های خوراکی یا پوشاکی( گندم، جو، پنبه) و چیزهای غیر روییدنی مانند طلا و نقره و قیر و زفت، باطل است.

> آیت الله بهجت:

سجده کردن بر برخی از موارد، صحیح است که از آن ها می توان به زمین و چیزهای غیر خوراکی و پوشاک روییده شده از زمین اشاره کرد؛ در غیر این صورت سجده بر چیزهای پوشاکی و خوراکی نظیر چیزهای خام یا پخته که عادتاً خورده می شود؛ باطل است. پس نمیتوان بر گندم و جو و نخاله آن ها سجده کرد ولی می توان بر خربزه، پوست برنج، هندوانه و انار حتّی در حال اتّصال، سجده کرد؛ همچنین سجده بر گیاهان دارویی مختص مریض، بلامانع است درحالیکه سجده کردن بر تنباکو و چیزهای غیر خوراکی، بلامانع است؛ همچنین سجده کردن بر برخی از چیزها صحیح است که از آن ها می توان به برگ درختان و چوبها و چیزهای از جنس چوب، حصیر، بادبزن و امثال آن اشاره کرد. شخص نباید بر چیزهای معدنی سجده کند که از آن ها می توان طلا و نقره و عقیق و فیروزه و مرمر اصیل را نام برد امّا می تواند بر سنگهای معدنی سجده کند. سنگ های معدنی نظیر سنگ مرمر معمولی و سنگهای معمولی و سنگهای سیاه بنا بر اظهر می باشد.

۲. سجده کردن بر برگ درخت مو

سجده کردن بر برگ درخت مو تازه، بنابر احتیاط واجب، صحیح نیست.

>> آیت اللّه بهجتۀ:

در رساله آیت اللّه بهجتۀ، درخصوص چنین مسأله ای ذکر نشده است.

>> آیت الله گلپایگانی، صافی، زنجانی:

سجده کردن بر برگ درخت مو، بنابر احتیاط واجب، جایز نیست.

>> آیت الله مکارم شیرازی:

شخص نباید بر برگ مو بنابر احتیاط واجب، سجده کند به این خاطر كه بعضی از افراد، آنرا در غذا مصرف می كنند.

>> آیت الله اراکی:

درصورت خشک شدن برگ درخت مو می توان بر آن سجده کرد.

>> آیت الله خوئی، تبریزی:

طبق فتوای تبریزی تازمانی که برگ درخت مو خشک نشده، سجده کردن بر آن جایز نیست.

>> آیت الله سیستانی:

فتوای سیستانی اینست که سجده کردن بر برگ درخت انگور تا زمانی که قابل خوردن است؛ جایز نیست و در غیر اینصورت بلامانع است.

سجده بر چه چیزهایی صحیح است,سجده روی مواد خوراکی,احکام سجده برای شخص نمازگزاراحتیاط واجب آن است که اگر برگ درخت مو، تازه باشد سجده نکنند

۳. سجده بر گلهای غیرخوراکی

بر گلهای غیرخوراکی می توان سجده کرد ولی سجده بر دواهای خوراکی روییده از زمین، مانند گل بنفشه و گل گاوزبان باطل است.

- آیت اللّه بهجت:

در رساله آیت اللّه بهجت به این مسئله، اشاره ای نشده است.

- آیت الله زنجانی:

سجده بر گلهای غیر خوراکی برطبق فتوای زنجانی، صحیح است هر چند به قصد مداوا مانند گل بنفشه خورده شوند.

- آیت الله خوئی، تبریزی:

دیدگاه تبریزی اینست که می توان بر دواهای خوراکی روییده از زمین نظیر گل بنفشه و گل گاوزبان سجده کرد.

- آیت الله سیستانی:

شخص می تواند بر دواهای خوراکی جوشاندنی که آبش را می نوشند؛ سجده کند.

- آیت الله مکارم شیرازی:

بنا بر احتیاط، سجده بر دواهای خوراکی روییده از زمین باطل است.

۴. سجده بر میوه نارس

سجده بر میوه نارس و گیاهی كه در برخی از شهرها خوردن آن، معمول و در شهرهای دیگر، معمول نیست؛ جایز نیست.

* آیت‌الله سبحانی:

در رساله آیت‌الله سبحانی، درخصوص این مسأله، چیزی نیامده است.

* آیت الله بهجت:

بنابراحتیاط در شهرهایی كه گیاه را نمی خورند، نباید سجده کرد و همچنین سجده بر میوه نارس، باطل است.

* آیت الله سیستانی:

در صورت خوردنی بودن میوه نارس در بعضی از شهرها، نباید بر آن سجده کرد.

* آیت الله گلپایگانی، صافی:

از نظر صافی گلپایگانی، درصورتی که سجده کردن بر میوه نارس، مأكول نباشد؛ اشتباه است.

* آیت الله سیستانی:

بنابراحتیاط، سجده بر میوه نارس و گیاه خوردنی باطل است.

* آیت الله فاضل، نوری:

سجده بر میوه نارس و گیاه خوردنی، جایز نیست درحالیکه بر توتون، جایز است.

* آیت الله زنجانی:

طبق نظر زنجانی بر میوه نارس، نباید سجده کرد و همچنین سجده بر گیاهی كه در بعضی از مناطق، خوردنش معمول است ولی در منطقه های دیگر، معمول نیست؛ جایز نیست.

۵. سجده بر سنگ آهك و سنگ گچ

بر سنگهایی همچون سنگ آهك، سنگ گچ و همچنین گچ و آهك پخته و آجر و كوزه گلی و مانند آن می توان سجده کرد.

> آیت‌الله سبحانی:

در رساله آیت‌الله سبحانی، درمورد سجده بر سنگ آهک و گچ، چیزی ذکر نشده است.

> آیت الله مكارم:

طبق نظر مکارم هرچند پیش از پخته شدن باشد یا پس از آن صحیح است؛ بنابراین سجده بر آجر و سفال و سیمان جایز میباشد.

> آیت الله بهجت:

سجده کردن بر گچ و آهک پخته و آجر و کوزه گلی و مانند آن ، طبق فتوای بهجت صحیح است.

> آیت الله گلپایگانی، اراكی:

سجده کردن به گچ و آهك پخته وآجر و كوزه گلی( گلپایگانی:و مانند آن ) جایز نیست.

> آیت الله خوئی، تبریزی، وحید:

سجده کردن به گچ و آهك پخته و اجر و كوزه گلی و ... بنابر احتیاط مستحب، جایز نیست.

> آیت الله صافی:

براساس گفته ی صافی، سجده کردن بر گچ و آهك پخته و آجر و كوزه گلی و ... قابل تفکر است.

> آیت الله سیستانی:

دیدگاه سیستانی اینست که می توان بر گچ و اهك پخته و آجر و كوزه گلی، سجده کرد.

> آیت الله زنجانی:

فتوای زنجانی اینست که بر انواع سنگ های معدنی نظیر سنگ مرمر و سنگ آهک و سنگ گچ می توان سجده کرد و همچنین سجده کردن بر گچ و آهک پخته و آجر و کوزه گلی بنابر احتیاط، جایز نیست.

> آیت الله مظاهری:

نظر مظاهری درخصوص سجده اینست که می توان بر گچ، آهک و آجر، سیمان، موزاییک و ظروف سفالی، سجده کرد.

روی چه چیزهایی میتوان سجده کرد,سجده بر سنگ آهک,سجده بر میوه نارسطبق نظر برخی علما سجده بر سنگ آهك و سنگ گچ صحيح است

گردآوری: بخش مذهبی سرپوش

  • 9
  • 3
۵۰%
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
مهران احمدی بیوگرافی مهران احمدی؛ بازیگر حرفه سینما تلویزیون و تئاتر

تاریخ تولد: ۹ اسفند ۱۳۵۲

محل تولد: تهران

حرفه: بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر، کارگردان، مدیر تولید، برنامه ریز

آغاز فعالیت: ۱۳۷۰ تاکنون

تحصیلات: کارشناسی بازیگری از دانشگاه هنر و معماری تهران

ادامه
سراج قمری زندگینامه سراج قمری، شاعر هجو گوی سده شش و هفت

شهرت: سراج قمری، قمری آملی

دوران زندگی: سده ششم و هفتم قمری

محل تولد: خوارزم یا گلستان

حرفه: شاعر پارسی گو

آثار: دیوان اشعار سراج قمری

وفات: ۶۲۵ قمری

ادامه
زندگینامه کیان ایرانی زندگینامه دلیر ایرانی؛ کیان و نقش او در قیام مختار

از فعالیت ها و سوابق کیان ایرانی قبل از قیام مختار اطلاعاتی در دسترس نیست البته بعد از اضافه شدن به لشکر مختار از جمله افراد تاثیرگذار و بسیار مهم وقایع قیام شناخته شد. 

در سال ۶۶ قمری مختار با هدف گرفتن انقام از عاملان واقعه کربلا و شکست قاتلان امام حسین در کوفه، کیان ایرانی را به عنوان حرس به عبارتی رئیس نگهبانان خود انتخاب کرد. 

اعتماد و اطمینان مختار به کیان به قدری بود که ریاست انتظامات کوفه و فرماندهی شرطه های کوفه به وی سپرده شد. اموال بسیاری از افراد حین برخورد با جنایتکاران کربلا با فرمان مختار مصادره شد. کیان این موال را بین ایرانیان مسلمانی که عملیات را به عهده داشتند، تقسیم کرد. این موضوع از جمله خدمات بسیار مهمی بود که کیان نسبت به حکومت مختار انجام داد.

کیان ایرانی در جریان دستگیری و هلاکت جنایتکاران کربلا، همچنین اشراف جائن کوفه نقش اصلی را برعهده داشت به طوریکه جنایتکاران اصلی کربلا بعد از شنیدن نام ایشان به وحشت می افتادند. 

ادامه
رسول خطیبی بیوگرافی رسول خطیبی + تصاویر

تاریخ تولد: ۳۱ شهریور ۱۳۵۷

نام مستعار: رسول پاشا

محل تولد: تبریز، ایران

حرفه: فوتبالیست سابق، مربی فوتبال

باشگاه کنونی: سرمربی باشگاه پیکان

آغاز فعالیت: ۱۳۷۱ تاکنون

ادامه
گیتی قاسمی بیوگرافی گیتی قاسمی بازیگر خوش سابقه ایرانی

تاریخ تولد: ۱۶ آذر ۱۳۵۵

محل تولد: ملایر، همدان، ایران

حرفه: بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر، کارگردان تئاتر

آغاز فعالیت: ۱۳۷۵ تاکنون

تحصیلات: کارشناسی کارگردانی از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران

ادامه
امیرحسین صدیق امیرحسین صدیق بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر

تاریخ تولد: ۸ آبان ۱۳۵۱

محل تولد: نیشابور

حرفه: بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر

شروع فعالیت: ۱۳۷۰ تاکنون

تحصیلات: دیپلم بازیگری از مدرسه هنر و ادبیات صدا و سیما

ادامه
باران خوش اندام باران خوش اندام و ماجرای جدایی تا ازدواج مجدد

نام کنونی: نها خوش اندام

تاریخ تولد: ۳۰ شهریور ۱۳۵۲

محل تولد: تهران

اصالت: کورد کورمانج خراسان

حرفه: شاعر، نویسنده، تصنیف سرا

آغاز فعالیت: ۱۳۹۲ تا کنون

ادامه
ویلهلم رونتگن بیوگرافی ویلهلم رونتگن دانشمند تاثیرگذار صنعت پزشکی

تاریخ تولد: ۲۷ مارس ۱۸۴۵

محل تولد: رمشاید، پادشاهی پروس، کنفدراسیون آلمان

ملیت: آلمانی

حرفه: دانشمند

محل تحصیل: مؤسسه فناوری فدرال زوریخدانشگاه زوریخ

درگذشت: ۱۰ فوریه ۱۹۲۳

ادامه
ساناز سعیدی بیوگرافی ساناز سعیدی بازیگر سینما و تلویزیون و تئاتر

تاریخ تولد: ۲۴ فروردین ۱۳۶۸

محل تولد: تهران

حرفه: بازیگر سینما تلویزیون و تئاتر

آغاز فعالیت: ۱۳۹۵ تاکنون

تحصیلات: لیسانس معماری 

ادامه
ویژه سرپوش