دوشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
کد مقاله: ۱۴۰۱۰۲۰۰۴۰

روی چه چیزهایی میتوان سجده کرد؟

روی چه چیزهایی میتوان سجده کرد,سجده بر چه چیزهایی صحیح است,سجده بر مهرسجده باید بر زمین و چیزهای غیر خوراکی که از زمین می روید، انجام گیرد
نمازگزار باید پس از رکوع، در هر رکعت از نمازهاى واجب و مستحب، دو سجده به جا آورد؛ سجده بر زمین، برتر از گیاه است تا جاییکه تربت کربلا از با فضلیت ترین زمینها به شمار می رود. در این مطلب نظر مراجع را درباره اینکه روی چه چیزهایی میتوان سجده کرد را جمع آوری کرده ایم با سرپوش همراه باشید.

روی چه چیزهایی میتوان سجده کرد؟

وقتی که شخص بر زمین بیفتد و همه ی اشیا و افراد را از جلوی دیدگانش دور کند؛ درواقع سجده کرده است. حقیقت سجده در باطن، حاصل نمی شود مگر این که از لحاظ روح و قلب خود را آماده کند و به مقام عبودیت در مقابل خداوند رو آورد، و در نهایت مقامی که برای انسان، برترین مقام کمالی محسوب میشود ، مقام« فناء» می باشد.

۱. احکام سجده کردن بر زمین و چیزهای غیر خوراکی روییده از زمین

سجده کردن بر زمین و چیزهای غیر خوراکی روییده از زمین، مانند چوب و برگ درخت، صحیح است درحالیکه سجده کردن بر چیزهای دیگری همچون خوراکی و پوشاکی صحیح نیست و نیز اگر شخصی بر چیزهای معدنی مانند طلا و نقره و عقیق و فیروزه سجده کند؛ باطل است درحالیکه می تواند بر سنگهای معدنی مانند سنگ مرمر و سنگهای سیاه سجده کند.

>  آیت الله گلپایگانی، صافی:

بنابر نظر صافی گلپایگانی، شخص نباید بر سنگهای معدنی مانند عقیق، سجده کند.

> آیت الله اراکی:

سجده کردن بر سنگهای معدنی براساس فتوای اراکی، بلامانع است. از این نوع سنگها می توان به سنگ مرمر و سنگهای سیاه اشاره کرد.

> آیت الله خوئی:

سجده کردن بر زمین و چیزهای غیر خوراکی و پوشاک روییده شده از زمین مانند چوب و برگ درخت، صحیح است درغیر این صورت، سجده بر چیزهای خوراکی و پوشاکی مانند گندم و جو و پنبه و بر چیزهایی مانند طلا و نقره و قیر، باطل است.

> آیت الله سیستانی:

در بعضی از مواقع که نمیتوان بر برخی از چیزها سجده کرد؛ سجده کردن بر قیر و زفت که نوع پستی از قیر محسوب میشود؛ صحیح است.

> آیت الله مکارم:

شخص می تواند بر زمین یا چیزهای روییده از زمین مانند چوب و برگ درختان و همچنین بر سنگهای معدنی مانند سنگ مرمر و سنگهای سفید و سیاه و حتّی عقیق، سجده کند ولی نباید بر چیزهای خوراکی و پوشاک و فلزّاتی مانند طلا و نقره سجده کند.

> آیت الله زنجانی:

طبق فتوای زنجانی، سجده کردن بر زمین یا روییدنی هایی غیر خوراکی و غیر پوشاکی مانند چوب و برگ درخت، صحیح است در حالی که سجده کردن بر روییدنی های خوراکی یا پوشاکی( گندم، جو، پنبه) و چیزهای غیر روییدنی مانند طلا و نقره و قیر و زفت، باطل است.

> آیت الله بهجت:

سجده کردن بر برخی از موارد، صحیح است که از آن ها می توان به زمین و چیزهای غیر خوراکی و پوشاک روییده شده از زمین اشاره کرد؛ در غیر این صورت سجده بر چیزهای پوشاکی و خوراکی نظیر چیزهای خام یا پخته که عادتاً خورده می شود؛ باطل است. پس نمیتوان بر گندم و جو و نخاله آن ها سجده کرد ولی می توان بر خربزه، پوست برنج، هندوانه و انار حتّی در حال اتّصال، سجده کرد؛ همچنین سجده بر گیاهان دارویی مختص مریض، بلامانع است درحالیکه سجده کردن بر تنباکو و چیزهای غیر خوراکی، بلامانع است؛ همچنین سجده کردن بر برخی از چیزها صحیح است که از آن ها می توان به برگ درختان و چوبها و چیزهای از جنس چوب، حصیر، بادبزن و امثال آن اشاره کرد. شخص نباید بر چیزهای معدنی سجده کند که از آن ها می توان طلا و نقره و عقیق و فیروزه و مرمر اصیل را نام برد امّا می تواند بر سنگهای معدنی سجده کند. سنگ های معدنی نظیر سنگ مرمر معمولی و سنگهای معمولی و سنگهای سیاه بنا بر اظهر می باشد.

۲. سجده کردن بر برگ درخت مو

سجده کردن بر برگ درخت مو تازه، بنابر احتیاط واجب، صحیح نیست.

>> آیت اللّه بهجتۀ:

در رساله آیت اللّه بهجتۀ، درخصوص چنین مسأله ای ذکر نشده است.

>> آیت الله گلپایگانی، صافی، زنجانی:

سجده کردن بر برگ درخت مو، بنابر احتیاط واجب، جایز نیست.

>> آیت الله مکارم شیرازی:

شخص نباید بر برگ مو بنابر احتیاط واجب، سجده کند به این خاطر كه بعضی از افراد، آنرا در غذا مصرف می كنند.

>> آیت الله اراکی:

درصورت خشک شدن برگ درخت مو می توان بر آن سجده کرد.

>> آیت الله خوئی، تبریزی:

طبق فتوای تبریزی تازمانی که برگ درخت مو خشک نشده، سجده کردن بر آن جایز نیست.

>> آیت الله سیستانی:

فتوای سیستانی اینست که سجده کردن بر برگ درخت انگور تا زمانی که قابل خوردن است؛ جایز نیست و در غیر اینصورت بلامانع است.

سجده بر چه چیزهایی صحیح است,سجده روی مواد خوراکی,احکام سجده برای شخص نمازگزاراحتیاط واجب آن است که اگر برگ درخت مو، تازه باشد سجده نکنند

۳. سجده بر گلهای غیرخوراکی

بر گلهای غیرخوراکی می توان سجده کرد ولی سجده بر دواهای خوراکی روییده از زمین، مانند گل بنفشه و گل گاوزبان باطل است.

- آیت اللّه بهجت:

در رساله آیت اللّه بهجت به این مسئله، اشاره ای نشده است.

- آیت الله زنجانی:

سجده بر گلهای غیر خوراکی برطبق فتوای زنجانی، صحیح است هر چند به قصد مداوا مانند گل بنفشه خورده شوند.

- آیت الله خوئی، تبریزی:

دیدگاه تبریزی اینست که می توان بر دواهای خوراکی روییده از زمین نظیر گل بنفشه و گل گاوزبان سجده کرد.

- آیت الله سیستانی:

شخص می تواند بر دواهای خوراکی جوشاندنی که آبش را می نوشند؛ سجده کند.

- آیت الله مکارم شیرازی:

بنا بر احتیاط، سجده بر دواهای خوراکی روییده از زمین باطل است.

۴. سجده بر میوه نارس

سجده بر میوه نارس و گیاهی كه در برخی از شهرها خوردن آن، معمول و در شهرهای دیگر، معمول نیست؛ جایز نیست.

* آیت‌الله سبحانی:

در رساله آیت‌الله سبحانی، درخصوص این مسأله، چیزی نیامده است.

* آیت الله بهجت:

بنابراحتیاط در شهرهایی كه گیاه را نمی خورند، نباید سجده کرد و همچنین سجده بر میوه نارس، باطل است.

* آیت الله سیستانی:

در صورت خوردنی بودن میوه نارس در بعضی از شهرها، نباید بر آن سجده کرد.

* آیت الله گلپایگانی، صافی:

از نظر صافی گلپایگانی، درصورتی که سجده کردن بر میوه نارس، مأكول نباشد؛ اشتباه است.

* آیت الله سیستانی:

بنابراحتیاط، سجده بر میوه نارس و گیاه خوردنی باطل است.

* آیت الله فاضل، نوری:

سجده بر میوه نارس و گیاه خوردنی، جایز نیست درحالیکه بر توتون، جایز است.

* آیت الله زنجانی:

طبق نظر زنجانی بر میوه نارس، نباید سجده کرد و همچنین سجده بر گیاهی كه در بعضی از مناطق، خوردنش معمول است ولی در منطقه های دیگر، معمول نیست؛ جایز نیست.

۵. سجده بر سنگ آهك و سنگ گچ

بر سنگهایی همچون سنگ آهك، سنگ گچ و همچنین گچ و آهك پخته و آجر و كوزه گلی و مانند آن می توان سجده کرد.

> آیت‌الله سبحانی:

در رساله آیت‌الله سبحانی، درمورد سجده بر سنگ آهک و گچ، چیزی ذکر نشده است.

> آیت الله مكارم:

طبق نظر مکارم هرچند پیش از پخته شدن باشد یا پس از آن صحیح است؛ بنابراین سجده بر آجر و سفال و سیمان جایز میباشد.

> آیت الله بهجت:

سجده کردن بر گچ و آهک پخته و آجر و کوزه گلی و مانند آن ، طبق فتوای بهجت صحیح است.

> آیت الله گلپایگانی، اراكی:

سجده کردن به گچ و آهك پخته وآجر و كوزه گلی( گلپایگانی:و مانند آن ) جایز نیست.

> آیت الله خوئی، تبریزی، وحید:

سجده کردن به گچ و آهك پخته و اجر و كوزه گلی و ... بنابر احتیاط مستحب، جایز نیست.

> آیت الله صافی:

براساس گفته ی صافی، سجده کردن بر گچ و آهك پخته و آجر و كوزه گلی و ... قابل تفکر است.

> آیت الله سیستانی:

دیدگاه سیستانی اینست که می توان بر گچ و اهك پخته و آجر و كوزه گلی، سجده کرد.

> آیت الله زنجانی:

فتوای زنجانی اینست که بر انواع سنگ های معدنی نظیر سنگ مرمر و سنگ آهک و سنگ گچ می توان سجده کرد و همچنین سجده کردن بر گچ و آهک پخته و آجر و کوزه گلی بنابر احتیاط، جایز نیست.

> آیت الله مظاهری:

نظر مظاهری درخصوص سجده اینست که می توان بر گچ، آهک و آجر، سیمان، موزاییک و ظروف سفالی، سجده کرد.

روی چه چیزهایی میتوان سجده کرد,سجده بر سنگ آهک,سجده بر میوه نارسطبق نظر برخی علما سجده بر سنگ آهك و سنگ گچ صحيح است

گردآوری: بخش مذهبی سرپوش

  • 9
  • 3
۵۰%
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
سارا خادم الشریعه,بیوگرافی سارا خادم الشریعه بیوگرافی سارا سادات خادم الشریعه استاد بزرگ شطرنج

تاریخ تولد: ۲۰ اسفند ۱۳۷۵

محل تولد: تهران

حرفه: شطرنج باز

عناوین: استاد بین‌المللی (۲۰۱۵)، استادبزرگ زنان (۲۰۱۳)، استاد بین‌المللی زنان (۲۰۱۱)، استاد فیده زنان

(۲۰۰۸)

وضعیت تاهل: متاهل 

ادامه
رسول خادم,بیوگرافی رسول خادم,تصاویر رسول خادم رسول خادم ورزشکار و سیاستمدار مردمی

تاریخ تولد: ۲۷ اسفند ۱۳۵۰

محل تولد: مشهد، ایران

حرفه: کشتی گیر، مدیر ورزشی و سیاستمدار

سبک ورزشی: کشتی آزاد

تحصیلات: دکتری جامعه شناسی

ادامه
ژیلا شاهی,بیوگرافی ژیلا شاهی,عکس های ژیلا شاهی بیوگرافی ژیلا شاهی، بازیگر توانمند سینمای ایران (+ تصاویر)

تاریخ تولد: ۲۲ اسفند ۱۳۶۴

محل تولد: اردبیل، ایران

حرفه: بازیگر سینما و تلویزیون

شروع فعالیت: سال ۱۳۸۹ تا کنون

آثار برنده جایزه: قصر شیرین، موقعیت مهدی

ادامه
هجویری,زندگینامه هجویری,بیوگرافی هجویری درباره زندگی هجویری دانشمند بزرگ سده پنجم

لقب: داتا گنج بخش

دوره زندگی: سده پنجم هجری

محل تولد: غزنین

نام اثر: کشف المحجوب

درگذشت: ۴۸۱ و ۵۰۰ هجری قمری

محل دفن: میان دروازه بهاتی لاهور

ادامه
گری وینر,بیوگرافی گری وینر,عکس های گری وینر گری وینرچاک کارآفرین و نویسنده موفق آمریکایی

تاریخ تولد: ۱۴ نوامبر ۱۹۷۵

محل تولد: اتحاد جماهیر شوروی

ملیت: آمریکایی- بلاروسی

حرفه: کارآفرینی، رسانه‌های دیجیتال و بازاریابی

شناخته شده برای: کارآفرینی و نویسندگی

دارایی: ۱۶۰ میلیون دلار

ادامه
میترا رفیع,بیوگرافی میترا رفیع,زندگینامه میترا رفیع بیوگرافی میترا رفیع، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون ایران (+ تصاویر)

تولد:۱۲ آذر ۱۳۷۳

زادگاه:تهران

پیشه:بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون

تحصیلات:فوق لیسانس بازیگری

ملیت:ایرانی

ادامه
محمود صادقی,بیوگرافی محمود صادقی,عکس های محمود صادقی بیوگرافی محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی

تاریخ تولد: ۲ فروردین ۱۳۴۱

محل تولد: الیگودرز، ایران

حرفه: سیاستمدار ایرانی

تحصیلات: دکترای حقوق خصوصی

حزب سیاسی: روحانیون مبارز

ادامه
زانکو,بیوگرافی زانکو,عکس های زانکو زانکو خواننده محبوب و جوان ایرانی

حرفه: خواننده

سبک فعالیت: پاپ

سال شروع: ۱۳۹۸

ساز تخصصی: گیتار

زانکو,بیوگرافی زانکو,تصاویر زانکوبیوگرافی زانکو

ادامه
میرفندرسکی,ابوالقاسم میرحسینی فندرسکی,زندگینامه میرفندرسکی ابوالقاسم میرحسینی فندرسکی عارف و دانشمند دوران صفوی

تاریخ تولد: ۹۴۲ خورشیدی

محل تولد: فندرسک، گرگان، ایران

دلیل شهرت: دانشمند و حکیم

دوران زندگی: صفویه

وفات: ۱۰۱۹

محل دفن: تخت فولاد اصفهان

ادامه
ویژه سرپوش