شنبه ۰۵ خرداد ۱۴۰۳
کد مقاله: ۱۴۰۲۰۴۰۰۰۹

همه چیز درباره پست مدرنیسم و تاثیر آن در حوزه های مختلف

پست مدرنیسمپست مدرنیسم
پست مدرنیسم تأثیر عمیقی بر فلسفه، به ویژه در حوزه‌های معرفت‌شناسی و اخلاق، گذاشته است. پست مدرنیست ها ایده حقیقت عینی را رد می کنند و در عوض بر اهمیت ذهنیت و دیدگاه تاکید می کنند. آنها استدلال می کنند که دانش همیشه مشروط به زمینه ای است که در آن تولید می شود و هیچ معیار مطلق یا جهانی برای حقیقت وجود ندارد.

پست مدرنیسم چیست؟

پست مدرنیسم یک جنبش فرهنگی و فکری است که در اواسط قرن بیستم به عنوان پاسخی به مدرنیسم ظهور کرد. با رد ارزش های سنتی و تمرکز بر پراکندگی و تنوع جامعه معاصر مشخص می شود. پست مدرنیسم یک نظریه یا ایدئولوژی یکپارچه نیست، بلکه مجموعه ای از ایده ها و اعمالی است که روایت ها و ساختارهای غالبی، که جهان ما را شکل می دهند به چالش می کشد.

پست مدرنیسم چیستهمه چیز درباره پست مدرنیسم

ویژگی های پست مدرنیسم:

در حالی که تعریف دقیق پست مدرنیسم دشوار است، چندین ویژگی کلیدی وجود دارد که اغلب با جنبش مرتبط است. این شامل:

تکه تکه شدن: 

پست مدرنیسم با رد روایت های کلان یا فراروایت هایی که به دنبال توضیح جهان به شیوه ای جامع و جهانی هستند، مشخص می شود. در عوض، پست مدرنیست ها بر اهمیت دانش محلی و موقعیتی و نیاز به پذیرش تنوع و تفاوت تأکید می کنند. این اغلب منجر به تکه تکه شدن فرهنگ می شود، جایی که گروه ها یا افراد مختلف دیدگاه ها و تجربیات منحصر به فرد خود را دارند.

بینامتنیت: 

پست مدرنیسم با تأکید بر بینامتنیت مشخص می شود، جایی که به متون دیگر اشاره می کنند و تحت تأثیر آنها قرار می گیرند. این می تواند شامل متون ادبی، هنرهای تجسمی، موسیقی و سایر اشکال بیان فرهنگی باشد. پست مدرنیست ها اغلب از بینامتنیت به عنوان راهی برای به چالش کشیدن مفاهیم سنتی نویسندگی و اصالت استفاده می کنند.

کنایه و بازیگوشی: 

پست مدرنیسم اغلب از کنایه و بازیگوشی به عنوان راهی برای به چالش کشیدن روایت ها و ساختارهای مسلط استفاده می کند. پست مدرنیست ها ممکن است از طنز برای براندازی ارزش ها و اقتدار سنتی استفاده کنند.

Pastiche:

هنر پست مدرن اغلب عناصری از سبک ها و دوره های مختلف را برای خلق آثاری ترکیب می کند که مفاهیم سنتی اصالت و اصالت هنری را به چالش می کشد. این می تواند شامل ترکیب ژانرهای مختلف، رسانه ها یا ارجاعات فرهنگی به روش های غیرمنتظره باشد.

تأکید بر سوبژکتیویته: 

پست مدرنیسم بر اهمیت ذهنیت و دیدگاه تأکید دارد. پست مدرنیست ها استدلال می کنند که دانش همیشه مشروط به زمینه ای است که در آن تولید می شود و هیچ معیار مطلق یا جهانی برای حقیقت وجود ندارد.

رد فراروایت ها: 

پست مدرنیست ها ایده حقیقت عینی را رد می کنند و در عوض بر اهمیت اخلاق موقعیتی و نیاز به در نظر گرفتن ویژگی های هر موقعیت تاکید می کنند. آنها استدلال می کنند که تصمیمات اخلاقی همیشه زمینه ای هستند و هیچ اصول اخلاقی مطلق یا جهانی وجود ندارد.

نقد مدرنیسم: 

پست مدرنیسم به عنوان پاسخی به مدرنیسم ظهور کرد که بر اهمیت عقل، پیشرفت و ارزش های جهانی تأکید داشت. پست مدرنیست ها مدرنیسم را به دلیل اعمال طردکننده و ناتوانی در توضیح تنوع و پیچیدگی جامعه معاصر مورد انتقاد قرار می دهند.

ویژگی های پست مدرنیسمویژگی های پست مدرنیسم

نحوه تاثیر پست مدرنیسم در حوزه های مختلف چگونه بوده است؟

پست مدرنیسم تأثیر بسزایی در زمینه های مختلف از جمله هنر، ادبیات، فلسفه، معماری و مطالعات فرهنگی داشته است. در اینجا چند نمونه از چگونگی تأثیر پست مدرنیسم بر این حوزه ها آورده شده است:

هنر: 

هنر پست مدرن با در آغوش گرفتن پاستیچ و پراکندگی مشخص می شود. هنرمندان پست مدرن اغلب عناصری از سبک ها و دوره های مختلف را برای خلق آثاری ترکیب می کنند که مفاهیم سنتی اصالت هنری را به چالش می کشد. آنها همچنین ممکن است از کنایه، شوخ طبعی و بازیگوشی برای براندازی روایت ها و اقتدار فرهنگی غالب استفاده کنند. نمونه هایی از هنرمندان پست مدرن عبارتند از سیندی شرمن، جف کونز و باربارا کروگر.

ادبیات: 

ادبیات پست مدرن با تأکید بر بینامتنیت و رد ایده یک معنای ثابت و پایدار مشخص می شود. نویسندگان پست مدرن اغلب از پراکندگی، روایت های غیرخطی و دیدگاه های متعدد برای به چالش کشیدن ساختارهای روایت سنتی استفاده می کنند. آنها همچنین ممکن است از فراداستان استفاده کنند، جایی که به متون دیگر اشاره می کند و تحت تأثیر آنها قرار می گیرد، به عنوان راهی برای نقد روایت های فرهنگی غالب. نمونه هایی از نویسندگان پست مدرن عبارتند از: توماس پینچون، دان دلیلو و مارگارت اتوود.

فلسفه: 

فلسفه پست مدرن با رد روایت های بزرگ و تأکید بر ذهنیت و دیدگاه مشخص می شود. فیلسوفان پست مدرن استدلال می کنند که دانش همیشه مشروط به زمینه ای است که در آن تولید می شود و هیچ معیار مطلق یا جهانی برای حقیقت وجود ندارد. آنها همچنین ممکن است فلسفه مدرنیستی را به دلیل اعمال طردکننده و ناتوانی آن در توضیح تنوع و پیچیدگی جامعه معاصر مورد انتقاد قرار دهند. نمونه هایی از فیلسوفان پست مدرن عبارتند از ژان فرانسوا لیوتار، ژاک دریدا و میشل فوکو.

معماری: 

معماری پست مدرن با پذیرش تاریخ گرایی و رد تأکید مدرنیستی بر کارکردگرایی و سادگی مشخص می شود. معماران پست مدرن اغلب از پاستیچ استفاده می‌کنند، جایی که سبک‌ها و نقوش مختلف به روش‌های غیرمنتظره‌ای ترکیب می‌شوند تا ساختمان‌هایی ایجاد کنند که مفاهیم سنتی اصالت و اصالت معماری را به چالش می‌کشند. آنها همچنین ممکن است از کنایه و بازیگوشی برای براندازی روایت ها و اقتدار فرهنگی غالب استفاده کنند. نمونه هایی از معماران پست مدرن عبارتند از: مایکل گریوز، رابرت ونتوری و دنیس اسکات براون.

مطالعات فرهنگی: 

مطالعات فرهنگی پست مدرن با تأکید بر تقاطع هویت ها و تجارب فرهنگی متفاوت مشخص می شود. منتقدان فرهنگی پست مدرن ممکن است از ساختارشکنی استفاده کنند، جایی که روایت‌های فرهنگی غالب مورد نقد و براندازی قرار می‌گیرند، تا ساختارهای سنتی قدرت را به چالش بکشند و عدالت اجتماعی را ترویج کنند. آنها همچنین ممکن است از مفهوم ترکیبی استفاده کنند، جایی که اشکال و شیوه های مختلف فرهنگی به روش های جدید و غیرمنتظره ترکیب می شوند تا تنوع و تفاوت را جشن بگیرند. نمونه هایی از منتقدان فرهنگی پست مدرن عبارتند از قلاب زنگ، استوارت هال و جودیت باتلر.

نحوه تاثیر پست مدرنیسمتاثیر پست مدرنیسم در حوزه های مختلف

کاربردهای پست مدرنیسم:

هنر: 

پست مدرنیسم را می توان در شیوه های هنر معاصر به عنوان راهی برای به چالش کشیدن مفاهیم سنتی اصالت هنری به کار برد. هنرمندان می توانند برای خلق آثاری که روایت ها و اقتدار فرهنگی مسلط را به چالش می کشند، از پاستیچ، پراکندگی و بینامتنیت استفاده کنند. پست مدرنیسم همچنین می تواند برای کشف تلاقی هویت ها و تجربیات فرهنگی مختلف در هنر مورد استفاده قرار گیرد.

ادبیات: 

پست مدرنیسم را می توان در ادبیات معاصر به عنوان راهی برای به چالش کشیدن ساختارها و معانی روایت سنتی به کار برد. نویسندگان می‌توانند از روایت‌های غیرخطی، دیدگاه‌های چندگانه و فراداستان برای کشف پیچیدگی‌های جامعه معاصر و نقد روایت‌های فرهنگی غالب استفاده کنند. پست مدرنیسم همچنین می تواند برای ترویج تنوع و تفاوت در ادبیات استفاده شود.

فلسفه: 

پست مدرنیسم را می توان در فلسفه معاصر به عنوان راهی برای به چالش کشیدن چارچوب های سنتی معرفتی و اخلاقی به کار برد. فیلسوفان می‌توانند از ایده‌های پست مدرن برای نقد روایت‌های بزرگ و ترویج اخلاق و دیدگاه موقعیتی استفاده کنند. پست مدرنیسم همچنین می تواند برای کشف تلاقی هویت ها و تجربیات فرهنگی مختلف در فلسفه مورد استفاده قرار گیرد.

معماری: 

پست مدرنیسم را می توان در معماری معاصر به عنوان راهی برای به چالش کشیدن مفاهیم سنتی اصالت و اصالت معماری به کار برد. معماران می توانند برای ایجاد ساختمان هایی که روایت ها و اقتدار فرهنگی مسلط را به چالش می کشند، از خمیر، کنایه و بازیگوشی استفاده کنند. پست مدرنیسم همچنین می تواند برای کشف تلاقی هویت ها و تجربیات فرهنگی مختلف در معماری مورد استفاده قرار گیرد.

مطالعات فرهنگی: 

پست مدرنیسم را می توان در مطالعات فرهنگی به عنوان راهی برای کشف تلاقی هویت ها و تجربیات فرهنگی مختلف به کار برد. منتقدان فرهنگی می توانند از ساختارشکنی و ترکیبی برای به چالش کشیدن ساختارهای سنتی قدرت و ترویج عدالت اجتماعی استفاده کنند. پست مدرنیسم همچنین می تواند برای ترویج تنوع و تفاوت در مطالعات فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد.

کاربرد پست مدرنیسمکاربرد پست مدرنیسم

پست مدرنیسم در ایران:

کتاب مدرنیسم و پست‌مدرنیسم در غزل امروز ایران نوشته محمود طیب درباره ورود و ظهور پست مدرنیسم در ایران اینگونه نوشته شده است:

«از آخِرهای دوران قاجار و هم‌زمان با جنبش مشروطه (مشروطه: ۱۲۸۴، ۱۲۸۵–۱۳۰۴. خ) با نام تجدد آغاز شد اما هیچ‌گاه نتوانست ـ حتی در یک وجه ـ به عرصه زندگی اجتماعی یا صنعت، آموزش و تولید یا هر بخش دیگری وارد شود. تلاش‌های رضاشاه (حکومت: ۱۳۰۴–۱۳۲۰. خ)، تنها توانست در حد پیش‌زمینه‌ها و جرقه‌هایی کارایی داشته باشد و بعد از او در دوره محمدرضا پهلوی (حکومت: ۱۳۲۰–۱۳۵۷. خ) نیز حرکت‌ها و کوشش‌هایی در این زمینه صورت گرفت ـ از جمله فعالیت‌های محدود هسته‌ای که در انحصار آمریکا بود و از منابع ایرانی استفاده می‌شد ـ اما با روی دادن انقلاب ۵۷ ایران و براندازی حکومت پهلوی (۱۳۰۴–۱۳۵۷. خ) همه پروژه‌ها و در رأس آن‌ها فعالیت‌های اتمی به دلیل تغییرهای بنیادین در ساختارهای همه‌جانبهٔ کشور در آغاز کار از دست آمریکا خارج شد و چندی بعد وقوع یورش نظامی کشور عراق به ایران و جنگ هشت ساله (۱۳۵۹–۱۳۶۷. خ) همه امیدها را در جهت رقم خوردن مدرنیزم و پیشرفت همه سویه به یأس مبدل کرد.»

سپس در ادامه عنوان می کند:

«میانه‌های دهه ۷۰ ـ خرداد ۱۳۷۶ ـ با روی کار آمدن سید محمد خاتمی (۱۳۲۲ـ. خ) در دوره هشت ساله ریاست جمهوری او (۱۳۷۶–۱۳۸۴. خ) کارهایی صورت گرفت که به دلیل‌های سیاسی هیچ‌گاه فراتر از سطح ـ جز در حوزه اندیشه ـ نتوانست از خود کارایی نشان دهد. در این دوره(۱۳۷۶–۱۳۸۴. خ) تنها حرکت سودمندی که انجام شد آزادی‌های نِسبی اجتماعی، تغییر نگرش‌ها درباره زندگی و اشیا، مطرح شدن اصطلاح‌ها و واژه‌های مدرن و به چالش کشیدن سنت بود و از آن‌جا که پیشرفت و دگرگونی ادبیات و فرهنگ محصول تحول و دگرگونی در همه عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، صنعتی و سیاسی و تجدید نظر در مبانی سنت با حفظ عصاره آن است، تاکنون اجتماع و محیط فرهنگی و سیاسی ایران به هیچ وجه نتوانسته‌است از زیرِ بار قاعده‌های سنگین و کهنه سنتی شانه خالی کند! ولی با این‌همه، به واسطه توسعه وسیله‌های ارتباط جمعی به‌ویژه شبکه‌های جهانی اینترنت و خدمات به روز و به دور از هرگونه محدودیت رسانه‌ای(!) فرهنگ اجتماعی، سیاسی و فرهنگی (و ادبی) ایران جدای از میل حاکمّیت از مجموعه کشورهای جهان سوم، بیرون آمده به زیر مجموعه کشورهای در حال توسعه پیوست!

جریان مدرنیسم به تأثیر از چنین جوّی از آغاز دهه ۸۰ خورشیدی رسماً به حوزه ادبیات و فرهنگ ایران وارد شد. اگرچه انبوه جوانانی که با روی باز به پیشباز چنین جنبشی رفتند برخی عجولانه و بدون تجزیه و تحلیل‌های منطقی برخوردهایی مسامحه‌آمیز با آن داشته‌اند و از همان آغاز به مطرح کردن مباحثی فراتر از آن پرداختند که به زودی با نام جریان پست‌مدرنیسم مطرح و نام‌آور شد، امّا به‌طور کلی این جنبش سابقه چند ساله درخشانی را در ایران از خود به جا گذاشته‌است.»

پست مدرنیسم در ایرانپست مدرنیسم در ایران

ایران به عنوان یک کشور توسعه نیافته نزدیک به یک دهه پیش آهنگ های توسعه همه جانبه را سر داد، به طوری که از سال ها بعد از ۱۳۷۰، به گونه بسیار کمرنگ می توانستیم رگه های بسیار کمرنگ این جنبش را ببینیم. باوجود بافت سنتی جامعه، اقتصاد و... اندیشه ها دچار تحول و دگرگونی شدند و بیشتر افراد توانستند در درون خود دنیایی نو و جلوتر از زمان را بیابند، البته این موضوع آنقدر زیاد نبود که زمان و زمانه و مردم گم شوند. به عبارتی می توان گفت کشور ما با تکانه های سختی روبرو بوده است و جهان بینی سنتی و مدرن نما ساختار را در هم ریخت و جامعه را وارد مرحله دیگری از مشکلات و مسائل کرد. 

گردآوری: بخش هنر سرپوش

  • 14
  • 2
۵۰%
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
علی عسکری بیوگرافی علی عسکری سیاستمدار ایرانی

تاریخ تولد: ۱۳۳۷

محل تولد: دهق، اصفهان

حرفه: سیاستمدار، نظامی، مدیر ارشد اجرایی، مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

آغاز فعالیت: ۱۳۶۲ تاکنون

تحصیلات: کارشناسی مهندسی برق - الکترونیک، کارشناسی ارشد مدیریت، دکتری مهندسی صنایع - سیستم و بهره‌وری

ادامه
عبدالله دوم پادشاه اردن بیوگرافی عبدالله دوم پادشاه اردن به همراه عکس های خانواده اش

تاریخ تولد: ۳۰ ژانویه ۱۹۶۲ (۶۲ ساله)

محل تولد: عمان، اردن

سمت: پادشاه اردن (از سال ۱۹۹۹)

تاجگذاری: ۹ ژوئن ۲۰۰۰

ولیعهد: حسین بن عبدالله دوم

همسر: رانیا عبدالله (ازدواج ۱۹۹۳)

ادامه
زندگینامه امامزاده داوود زندگینامه امامزاده داوود در تهران

عنوان شده است که ایشان همراه با برخی از بستگان خود در همراه با امام رضا به ایران می آیند اما در منطقه شمال غربی تهران به شهادت رسیدند. مرقد ایشان در زمان صفویه ساخته شد و سپس در زمان فتحعلی شاه گسترش پیدا کرد. 

دلیل مرگ این امامزاده را به صورت دقیق نمی دانند اما براساس روایات بومیان آن منطقه مشخص می شود که وی همزمان با بستگان خود به همراه امام رضا به ایران می آیند که همزمان با امام ایشان نیز به شهادت رسیدند و سال شهادت را نیز به سال ۴۸۰ هجری قمری نسبت داده اند، البته باز هم باید اشاره کرد که این تاریخ دقیق نیست و تنها براساس شواهد محاسبه شده است. 

براساس آنچه مردم محلی می گویند، امامزاده داوود در آبادی کیگا که در نزدیکی روستای کن قرار دارد، شهید شده، همجنین برخی می گویند وی با همدستی فردی به اسم نجیم گبر و یکی از درویش های روستا به شهادت رسیده است. ز منظر دیگر قاتل این حضرت شخصی به نام محمود فرح‌زادی می باشد.

ادامه
کاظم نوربخش بیوگرافی کاظم نوربخش بازیگر کمدین ایرانی

تاریخ تولد: ۱ مهر ۱۳۵۵

محل تولد: بیجار، کردستان، ایران

حرفه: بازیگر

آغاز فعالیت: ۱۳۷۰ تاکنون

تحصیلات: دیپلم انسانی

ادامه
جیمی ولز بیوگرافی جیمی ولز نابغه پشت ویکی پدیا

تاریخ تولد: ۷ اوت ۱۹۶۶

محل تولد: هانتسویل، آلاباما، ایالات متحده آمریکا

ملیت: آمریکایی، بریتانیایی

حرفه: موسس بنیاد ویکی مدیا

ثروت: ۱/۵ میلیون دلار

ادامه
مینا ساداتی بیوگرافی مینا ساداتی بازیگر سینما و تلویزیون ایران

تاریخ تولد: ۱۰ آذر ۱۳۶۰

محل تولد: کاشان، ایران

حرفه: بازیگر سینما، تلویزیون

تحصیلات: فوق لیسانس گرافیک از دانشگاه هنرهای زیبای تهران

آغاز فعالیت: ۱۳۸۶ تاکنون

ادامه
شاه نعمت الله ولی شاه نعمت الله ولی؛ عارف نامدار و شاعر پرآوازه ایرانی

تاریخ تولد: ۱۴ ربیع الاول۷۳۱ هجری قمری

محل تولد: کوهبنان یا حلب سوریه

نام های دیگر: شاه نعمت‌الله، شاه نعمت‌الله ولی، رئیس‌السلسله

پیشه: فلسفه و تصوف

مکتب: عارف و تصوف

آثار: شرح لمعات، رساله‌های شاه نعمت‌الله ولی

ادامه
محمدرضا احمدی بیوگرافی محمدرضا احمدی؛ مجری و گزارشگری ورزشی تلویزیون

تاریخ تولد: ۵ دی ۱۳۶۱

محل تولد: تهران

حرفه: مجری تلویزیون

شروع فعالیت: سال ۱۳۸۲ تاکنون

تحصیلات: کارشناسی حسابداری و تحصیل در رشته مدیریت ورزشی 

ادامه
رضا داوودنژاد بیوگرافی مرحوم رضا داوودنژاد

تاریخ تولد: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۵۹

محل تولد: تهران

حرفه: بازیگر

شروع فعالیت: ۱۳۶۵ تا ۱۴۰۲

تحصیلات: دیپلم علوم انسانی

درگذشت: ۱۳ فروردین ۱۴۰۳

ادامه
دیالوگ های ماندگار شهاب حسینی

دیالوگ های ماندگار شهاب حسینی شهاب حسینی یکی از بهترین بازیگران سینمای ایران است که تا به حال در آثار فاخری مانند محیا، دلشکسته، شهرزاد و... به نقش آفرینی پرداخته است. این هنرمند در هر یک از هنرنمایی های خود دیالوگ های ماندگاری دارد که در ادامه این مقاله از سرپوش قصد داریم به بخشی از آنها اشاره کنیم. بیوگرافی کوتاه از شهاب حسینی سید شهاب الدین حسینی تنکابنی در ۱۴ بهمن ۱۳۵۲ در تهران به دنیا آمد. وی اصالتا تن کابنی است و تحصیلات عالیه خود را در رشته روانشناسی از دانشگاه تهران برای مهاجرت به کانادا ناتمام گذاشت. وی در سال ۱۳۷۳ با پریچهر قنبری ازدواج کرد و حاصل این پیوند دو فرزند پسر به نام های محمد امین و امیرعلی است. فعالیت هنری شهاب حسینی با تئاتر دانشجویی و سپس، گویندگی در رادیو شروع شد. از جمله جوایز این هنرمند می توان به موارد زیر اشاره کرد: - او برای بازی در شمعی در باد (۱۳۸۲) و رستگاری در هشت و بیست دقیقه (۱۳۸۳) نامزد سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد جشنواره فیلم فجر شد.  - حسینی در سال ۱۳۸۷ با بازی در فیلم سوپر استار جایزه سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره فیلم فجر را دریافت کرد. -  او خرس نقره‌ای بهترین بازیگر مرد جشنواره بین‌المللی فیلم برلین ۲۰۱۱ را به‌همراه گروه بازیگران فیلم جدایی نادر از سیمین کسب کرد. - او در جشنواره فیلم کن ۲۰۱۶ نیز با ایفای نقش در فیلم فروشنده توانست جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره فیلم کن را به خود اختصاص بدهد. دیالوگ های ماندگار شهاب حسینی؛ درباره شهاب حسینی دیالوگ های ماندگار شهاب حسینی فیلم سینمایی دلشکسته در نقش امیرعلی: - هر کی ریــش گـذاشت مسلمـــون نیـست، هـــرکی پیـشونیش رو داغ کـــرد، مــرد خــدا نیست. - تو همه ی اعتقادا اشتباه میشه. همیشه ام یه عده گرگن تو لباس میش! -  من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر و من نتوانم - ما فردا میایم خواستگاری، دیگه نمی خوام خواهرم باشی می خوام نفسم باشی دیالوگ های ماندگار شهاب حسینی در فیلم دلشکسته سریال شهرزاد در نقش قباد: -شهرزاد نمی دونی بدون، من با تو چیزایی پیدا کردم که هیچوقت تو زندگیم نداشتم و نمی خوام از دستش بدم. - ما همه مهره های سوخته ایم که زیر دست بزرگ آقاییم. -  آره خب عمو جان حقیقت تلخه عموجان، شنیدنش همچین یه جاهایی از وجدان آدمو جز میده. -  میرم صاف وامیستم جلوی بزرگ آقا بش میگم بزرگ آقا من، زن من، خب؟! پا به ماهه! عین ۱۰-۱۲ ماهو میخوام بمونم ور دلش چی میگی شما؟ - قباد : فقط یه سوال، خیلی دلم می خواد جوابشو بدونم، تو هنوزم دلت باهاشه؟ شهرزاد : فراموشی زمان می بره، فقط فکر می کنم اگه من به هر دری زدم، و اونی نشد که می خواستم بشه، لابد قسمت خرافه نیست، هست واقعا - موقتیه این روزا شهرزاد، می گذره. این وسط تنها چیزی که مهمه اینه که من هنوز با همه ی وجودم دوست دارم. عاشقتم - قباد : سخته واسم دوری تو اینو بفهم، چطوری اینو بهت ثابت کنم؟ شهرزاد : دیر شده، برای ثابت کردنش خیلی خیلی دیر شده … حتی ملک جوانبخت هزار و یک شبم نبودی وگرنه من کم قصه و داستان به گوش تو نخوندم. عاشق بزدل عشقو هم زایل می کنه آقای قباد دیوانسالار -قباد : این کارو باهام نکن شهرزاد. اینطوری خردم نکن. من هنوز دوستت دارم، خیلی بیشتر از قبل. همه چیو خراب نکن شهرزاد : برو قباد، پشت سرتم دیگه نگاه نکن -  من چی کار به کسی داشتم، داشتم زندگیمو می کردم. با بدبختی خودم سر و کله می زدم. اصلا روحمم خبر داشت همچین کسی تو این دنیا زندگی می کنه؟ کی نشونم داد؟ شما. بعدشم که فرستادینم تو بهشت تازه می خواستم بفهمم زندگی یعنی چی؟ تازه طعمش داشت زیر دهنم مزه مزه می کرد که یقه مو گرفتین ترپ انداختینم وسط جهنم. دیالوگ های ماندگار شهاب حسینی در سریال شهرزاد سریال مدار صفر درجه در نقش حبیب پارسا: -تو را به جای همه دوست میدارم-تو را به خاطر عطر نان گرم برفی که اب میشود -برای بخشش اولین گناه-تو را برای دوست داشتن دوست میدارم-تو را به خاطر تمام کسانی که دوست نمیدارم دوست میدارم ...  - همين قدر حاليمه كه هيچ دست مساعدتي از طرف قدرتهاي استعماري داخل اين كشور دراز نشده!!الي به اينكه مقاصد سياسي و اغراض اقتصادي خاصي رو دنبال مي كردن.وام كه بهم فرصت بدن كه خودم براي زندگيم تصميم بگيرم؛خودم انتخاب كنم؛همين  - مظفر:منوببخش ...یافراموش کن! حبیب:میبخشم...ولی فراموش نمیکنم!!!  -حبيب: فقط چرا فكر مي كنيد كه سفر اعزام ممكنه منتفي بشه؟ دكتر: اين مملكت پسرجان،سرزمين گسل و زلزله و پس لرزه است!آدم از فردا روزش - این و خداوند باید جواب بده ، باید جواب این سوال رو بده ! اگه تو این دنیا هیچ جایی برای آرامش وجود نداره ؛ و اگه تمام رویاهای ما از عشق ، عدالت و آزادی فقط ی خیال بیهودس! پس چرا ما رو آفرید ؟!... -ميدوني چيه تقي جان؟من بر خلاف مرحوم پدرم،ازسياست چيز زيادي نميدونم! همين قدر حاليمه كه هيچ دست مساعدتي از طرف قدرتهاي استعماري داخل اين كشور دراز نشده!!الي به اينكه مقاصد سياسي و اغراض اقتصادي خاصي رو دنبال مي كردن.وام كه بهم فرصت بدن كه خودم براي زندگيم تصميم بگيرم؛خودم انتخاب كنم؛ همين دیالوگ های ماندگار شهاب حسینی در سریال مدار صفر درجه سایر فیلم ها: -یه پایان تلخ بهتر از یه تلخی پایان ناپذیره ... (درباره الی) - میدونی برتر از عشق بی فرجام چیه؟فرجام بدون عشق... (برف روی شیروانی داغ) - من زندگی مو باختم حاج اقا منو از زندون می ترسونی؟برو از خدا بترس ... (جدای نادر از سیمین) - جنگ احساس مسولیته نه شلیکه گلوله ... (شوق پرواز) - هر چه تو اوج میگیری دنیا از دید تو بزرگتر می شود و تو از دید دنیا کوچکتر می شوی ... (شوق پرواز) - تو کویر ادم به خدا نزدیک تره چون اسمون به زمین نزدیک تره ... (پلیس جوان) - میدونی چیت حرص ادمو درمیاره؟اینکه حالت از من بده ولی حس واقعیتو بهم نمیگی خب چیه هر چی هست بیا به خودم بگو فکر میکنی چیزیمه؟فکر میکنی چون چیزیمه عرضه ندارم پس چون عرضه ندارم دیگه.....این منصفانه نیست چون من دارم سعی خودمو میکنم غلطی تا حالا نتونستم بکنم چون نمیتونم تمرکز کنم رو کاری ک باید بکنم نمیتونم تمرکز کنم چون همه ی وقتمو اون چرت وپرتا ی مزخرف و دغدغه های احمقانه پر کرده دانشکده ی مزخرف و شاگردای خنگ و... (پرسه در مه) گردآوری: بخش هنر و سینمای سرپوش

ویژه سرپوش