پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
۱۰:۴۳ - ۰۱ آبان ۱۴۰۰ کد خبر: ۱۴۰۰۰۸۰۰۲۶
موسیقی

موسیقی درمانی؛ روشی موثر برای همه سنین| عوامل موثر در تاثیر موسیقی درمانی

موسیقی درمانی,فواید موسیقی
شما در طول روز چند دقیقە را بە گوش دادن بە موسیقی اختصاص می دهید؟ چە نوع موسیقی هایی را می پسندید؟ آیا می دانستید کە نوع موسیقی انتخابی شما تأثير مستقیمی بر خلق و خوی شما دارد؟

دهه ها است که در خصوص کاربردها و فواید موسیقی درمانی تحقیق شده و بر اساس یافته های کلیدی مطالعات بالینی موسیقی درمانی میتواند برای اشخاص مبتلا به افسردگی، اضطراب، اختلالات خواب و حتی سرطان مؤثر باشد.

یک مشاور روانشناختی موسیقی را منبع مهمی برای احساس شادی، لذت و خرسندی دانست و بیان کرد:بر اساس تحقيقات علمی انجام شدە در مورد فواید موسیقی، موسیقی درمانی در روانشناسی فواید بسياري دارد.

شیوا ابراهیمی در گفتگو با ایسنا بیان کرد :موسیقی میتواند بر روی رفتار، افکار و احساسات انسان تأثير مؤثر داشتە باشد.

او گفت :موسیقی درمانی مجموعە کارهایی است کە برای سلامت اشخاص بە لحاظ احساسی و کنار آمدن شخص با استرس و افزایش سلامت، انجام می شود.

ابراهیمی ادامه داد:بە گفتە بعضی از پژوهشگران سلیقە اشخاص در انتخاب موسیقی میتواند سبب درک ابعاد گوناگون شخصیتی فرد شود، زیرا موسیقی ذهن را آرام کردە و سبب کاهش درد و کنترل در فرد می شود.

او در مورد فواید موسیقی بیان کرد:بهبود عملکرد روانشناختی ذهن، کاهش استرس، تقویت حافظە، خواب آرام، ایجاد انگیزە، درمان افسردگی و بالابردن استقامت و عملکرد شخص از جملە فواید موسیقی است.

ابراهیمی با اشارە بە اینکە از موسیقی بە منظور تنظیم خلق وخو استفادە می شود، گفت:زیرا بە لحاظ علمی بە دلیل جنبەهای موزون و تکراری منظم موسیقی نئوکورتکس مغز را درگیر و سبب آرامش و کاهش قدرت تکانە خواهد شد.

بە گفتە او، معمولاً از موسیقی برای مطابقت و تغيير روحیە استفاده می شود، برای تغيير هدفمند و مثبت حالت های خلقی، درمانگر موسیقی متناسب با روحیە فعلی فرد را پخش می کند.

موسیقی درمانی,فواید موسیقی

موسیقی درمانی؛ روشی مؤثر برای همه سنین

شیوا ابراهیمی اظهار کرد :موسیقی درمانی میتواند برای همە اشخاص بە ویژە برای اشخاص مبتلا بە افسردگی و اضطراب مثمر ثمر باشد؛ همچنين موسیقی درمانی میتواند برای ارتقاء سلامت ذهنی و روحی افراد مؤثر واقع شود.

او ادامە داد:موسیقی درمانی با شناسایی هدف و نوع بیماری فرد آغاز می شود و از موسیقی برای افزایش روحیە استفادە می شود و بر اساس تحقيقات انجام شدە گوش سپردن بە موسیقی سبب آزاد شدن آندروفین کە مؤثر در کاهش درد است، می شود.

این مشاور روانشناختی با اشارە بە اینکە موسیقی درمانی برای هر ردە سنی مؤثر است، گفت :حتی کودکان هم میتوانند از موسیقی درمانی بهرە مند شوند، کە معمولاً در مهدکودک و پیش دبستانی ها از موسیقی استفادە می شود.

شیوا ابراهیمی ادامە داد:افرادی کە دچار ناتوانی در رشد و یادگیری هستند، میتوانند از موسیقی درمانی برای تقویت مهارت های حرکتی و یادگیری ارتباط موثرتر بهرە ببرند.

او در مورد تأثير موسیقی در بزرگسالان گفت:موسیقی درمانی از مدیریت استرس گرفتە تا درمان بیماری های جسمی و روحی، نظم دهندە افکار، کنترل هیجانات مؤثر است.

ابراهیمی ادامە داد:همچنين اشخاص بزرگ تر میتوانند با موسیقی درمانی نیازهای اجتماعی خود را برآوردە و در ارتقاء و بهبود بهزیستی اشخاص مؤثر باشد.

او عنوان کرد :جدا از موسیقی درمانی، درمان سبز و استفادە از طبیعت برای درمان بیماری ها به اندازه موسیقی درمانی مؤثر است و این دو روش درمانی در کنار هم میتوان بسیار مثمر ثمر باشد.

ابراهیمی اعلام کرد :بر اساس تحقيقات انجام شدە، سیستم اعصاب پاراسماتیک در افرادی کە معمولاً موسیقی و تصاویر مربوط بە طبیعت را مشاهدە کردەاند، فعال تر از گروهی است کە کم تر در معرض موسیقی و طبیعت درمانی بودەاند.

او در مورد اثر بخشی موسیقی درمانی بر اضطراب و مهارت های اجتماعی کودکان پیش دبستانی اشارە کرد و بیان کرد:بر اساس تحقيقات انجام شدە، کودکانی کە جلسەهای موسیقی درمانی را برای کنترل اضطراب و مهارت های اجتماعی دریافت کردەاند، توانایی آنرا دارند کە افکار مضطرب و نگران کنندە خود را کنترل کنند.

ابراهیمی بیان کرد :سالمندان پس از دوران بازنشستگی بە نوعی احساس ناکارآمدی بە آنها دست می دهد و دچار افسردگی روحی میشوند ، و این مهم تأثير بسياري بر طول عمر مفید آنها و کاهش امید بە زندگی در جامعە دارد؛ لذا استفادە از موسیقی درمانی بە عنوان یکی از ابزارهای درمانی بە ویژە بە عنوان شیوەیی موثر برای سالمندان در نظر گرفتە شدە است و معمولاً موسیقی درمانی بە عنوان یک ضد افسردگی طبیعی عمل خواهد کرد.

موسیقی درمانی,فواید موسیقی

این مشاور روانشناختی بیان کرد :در جوامع توسعە یافتە برای موسیقی درمانی اهمیت بسياري قائل هستند و طبق تجارب این جوامع موسیقی درمانی در تسهیل درمان بسياري از بیماریها مؤثر واقع شدە است و حتی در برخی از جوامع هم یک رشتە دانشگاهی با این عنوان وجود دارد.

او ادامە داد:برخلاف تصور عموم، موسیقی درمانی یک روش درمانی تازە ابداع شدە نیست و استفادە از این روش درمانی سال ها قدمت دارد، ولی متاسفانە در بعضی جوامع کم تر بە آن توجە شدە است.

ابراهیمی گفت :دانشمندان موسیقی را هدیەای از طبیعت می دانند و گوش سپردن بە موسیقی سبب تقویت حافظە و روح و روان خواهد شد.

او با اشارە بە اینکە موسیقی ها بە دو دستە سالم و غیرسالم تقسیم می شود، بیان کرد:موسیقی انتزاعی ترین هنر است، لذا بە همان اندازە کە باعث برانگیختگی می شود، میتواند برانگیختگی انسان را هم کاهش دهد؛ لازم است کە ما بدانیم از چە نوع موسیقی و برای چە نوع بیماری و چە نوع تیپ سنی استفادە می کنیم.

ابراهیمی خاطر نشان کرد:موسیقی درمانی افکار، احساسات و تجارب منفی را از بیمار دور می کند، همچنين بر اساس تحقيقات انجام شدە موسیقی درمانی درد ناشی از دندانپزشکی و ... را نیز کاهش می دهد.

او با اشارە بە اینکە موسیقی درمانی در بروز هیجانات و تخلیە انرژی منفی در افراد نقش دارد، بیان کرد :ریتم آرام موسیقی سبب می شود که فرد بە آرامش جسمی و روحی دست پیدا کند.

ابراهیمی گفت :موسیقی بر عملکرد فیزیولوژی مانند ضربان قلب و فشار خون تأثير می گذارد و باعث آزاد شدن آندروفین می شود و باعث نشاط و سرخوشی و کاهش درد در فرد خواهد شد.

عوامل مؤثر در تأثير موسیقی درمانی

این مشاور روانشناختی بر ٥ عوامل تاثیرگذار در موسیقی درمانی اشارە کرد و گفت:یکی از این عوامل تعدیل توجە است، موسیقی توجە ما را بە خود جلب می کند و محرک های نگرانی و اضطراب و استرس را از فرد دور می کند.

شیوا ابراهیمی بیان کرد :یکی دیگر از عوامل مؤثر در موسیقی درمانی؛ تعدیل احساسات است زیرا موسیقی باعث می شود احساسات ما درگیر و تنظیم شود.

او با اشاره به این که موسیقی همچنين باعث تعدیل شناخت ما می شود و بر عملکرد حافظە تاثیرگذار است؛ بیان کرد:موسیقی همچنين باعث تعدیل رفتار خواهد شد، و شرایطی همچون الگوهای حرکتی مانند راە رفتن و حرف زدن و درک کردن را درگیر خواهد کرد.

ابراهیمی با تأکید بر این که موسیقی بر ارتباطات انسان تاثیرگذار است؛ عنوان کرد :موسیقی درمانی میتواند همچون دارویی محرک و آرام بخش میزان برانگیختگی احساسی و روانی در فرد را تغيير دهد.

او بیان کرد :موسیقی درمانی یک درمان شناختە شدە است کە بە عنوان روش ترمیمی برای مسائل گفتاری بسياري از بزرگسالان انجام می شود.

ابراهیمی در آخر یادآور شد :باتوجە بە موارد گفتە شدە بهتر است ما در طول روز تایم مشخصی را بە گوش سپردن بە موسیقی اختصاص دهیم زیرا موسیقی روح و روان ما را صیقل دادە و بە ویژە اگر در طبیعت این کار انجام شود تأثير بیشتری خواهد داشت.

  • 13
  • 2
۵۰%
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
مطالب پیشنهادی,وبگردی
XXXXXXXXXXXX بیوگرافی دارا حیایی، فرزند امین حیایی (+ تصاویر)

نام:دارا حیایی

تاریخ تولد:۱۱ شهریور ۱۳۷۶

زادگاه:تهران

والدین:امین حیایی و مونا بانکی پور

پیشه:بازیگر

سالهای فعالیت:از سال ۱۳۹۵ تاکنون

ادامه
لوییس سوارز,لوئیس سوارس,بیوگرافی لوییس سوارز زندگینامه لوییس سوارز فوتبالیست مشهور اروگوئه ای (+ تصاویر)

تاریخ تولد:۲۴ ژانویهٔ ۱۹۸۷

محل تولد:سالتو، اروگوئه

پست:مهاجم

قد:۱٫۸۲ متر

وضعیت تأهل:متاهل

ادامه
زندگی نامه وصال شیرازی,پایان عمر وصال شیرازی,بیوگرافی وصال شیرازی زندگینامه وصال شیرازی یکی از شاعران دوره ی قاجار

زاده:۱۱۹۷( قمری)

زادگاه:شیراز

ملیت:ایرانی

پیشه:شاعر و خوش نویس

آرامگاه:شاهچراغ

ادامه
تهمورث،زندگینامه تهمورث،طهمورث زندگینامه تهمورث، سومین پادشاه پیشدادی

لقب:زیناوند، دیوبند

فرزند:جمشید

تبار:کیومرثیان

نام پدر:هوشنگ

منصب:پادشاهی

ادامه
بردیا سعادت,بیوگرافی بردیا سعادت,زندگینامه بردیا سعادت بیوگرافی بردیا سعادت بازیکن پشت خط زن والیبال (+ تصاویر)

نام و نام خانوادگی:بردیا سعادت

تاریخ تولد:۲۱ مرداد سال ۱۳۸۱

زادگاه:نورآباد ممسنی- استان فارس

سمت:بازیکن والیبال

پست:خط زن

قد:۲۰۷ سانتی متر

ادامه
بیوگرافی علی لهراسبی,عکس علی لهراسبی,آلبوم جدید علی لهراسبی بیوگرافی علی لهراسبی خواننده موسیقی پاپ (+ تصاویر)

نام خانوادگی:لهراسبی

متولد:۲۰ فروردین ۱۳۵۵

زادگاه:تهران

سبک موسیقی:پاپ

ملیت:ایرانی

ادامه
پل رومر,بیوگرافی پل رومر,پل رومر کیست زندگینامه پل رومر اقتصاددان آمریکایی (+ تصاویر)

نام خانوادگی:رومر

زاده:۷ نوامبر ۱۹۵۵

زادگاه:دنور, کلرادو, ایالات متحده

ملیت:آمریکایی

پیشه:اقتصاد دان آمریکایی

ادامه
جوانی حسین پاکدل,زندگی نامه حسین پاکدل,حسین پاکدل بیوگرافی حسین پاکدل نمایشنامه نویس و کارگردان (+ تصاویر خانوادگی)

زادروز:۷ دی ۱۳۳۸

محل تولد:اصفهان

همسر:عاطفه رضوی

ملیت:ایرانی

زمینه فعالیت:نمایشنامه نویس، کارگردان و مجری

ادامه
اشعاری از آذر بیگدلی,سبک ادبی آذر بیگدلی,لقب آذر بیگدلی زندگینامه آذر بیگدلی، نویسنده‌ و شاعر دوره ی ‌افشاریه و زندیه‌

زاده:۱۱۳۴( قمری)

زادگاه:اصفهان

لقب:آذر

پیشه:شاعر، تذکره نویس و ادیب

ملیت:ایرانی

درگذشت:۱۱۹۵( قمری)

ادامه
متن فاز سنگین درباره رفاقت,دیالوگ درباره رفاقت,دیالوگ رفاقتی

انواع دیالوگ های رفاقتی جملات ناب و دلنشینی که مرتبط با رفاقت و دوستی باشند موجب انتقال انرژی مثبت زیادی می شوند و در رابطه با دوستی احساسی خوش آیند و ماندگار را بر جای می گذارند. دیالوگ های رفاقتی هر فردی براساس موقعیت کاری و تحصیلی خود در زندگی میتواند دوستان زیادی داشته باشد و ارزش و احترام زیادی برایشان قائل باشد ولی در این بین، فرد یا افرادی، رفیق نامیده می شوند که جایگاهشان از هر لحاظ نسبت به یک دوست معمولی و یا حتی صمیمی بالاتر است. چون رفیق به جای رسم رفاقت و دوستی همواره سنگ تمام می گذارد و در تنگناهای زندگی و غم ها و شادی ها مشارکت دارد و هر آنچه در توان داشته باشد بدون هیچ چشم داشتی به پای رفاقت و دوستی اش خرج می کند. انواع جملات قشنگ مرتبط با رفیق از حس صمیمیت و نزدیکی برخوردارند و بیان آن ها موجب قوی تر شدن ارتباط دوستی می شود. در ادامه انواع دیالوگ های رفاقتی عبارتند از: > دیالوگ های رفاقت: سرگرد:هنوزم دنبالِ جنازه یِ رفیقات می گردی؟! جلیل:رفیق اگه رفیق باشه، جنازه شم به درد می خوره... > دیالوگ های کوتاه رفاقتی: با تمـام مـداد رنگـی هـای دنـیا بـه هـر زبـانی که بـدانی یـا نـدانی! خـالی از هـر تشبیه و استعـاره و ایهـام … تنهـا یکــ جملـه برایـت خـواهـم نوشت: دوستت دارم بهترین دوست دنیا > دیالوگ های زیبای رفاقتی: رفاقت رو از دست فروش بازار نخریدم بلکه تو کوچه های خاکی محلمون یاد گرفتم پس خوب میدونم که برای کدوم رفیق زمین بخورم که از زمین خوردنم شاد نشه بلکه دست خاکیم رو بگیره و از زمین بلندم کنه > دیالوگ های جذاب رفاقتی: رفاقت رو از دست فروش بازار نخریدم بلکه تو کوچه های خاکی محلمون یاد گرفتم پس خوب میدونم که برای کدوم رفیق زمین بخورم که از زمین خوردنم شاد نشه بلکه دست خاکیم رو بگیره و از زمین بلندم کنه > دیالوگ های رفاقتی: ممکنه طول بکشه با کسی صمیمی بشی ولی وقتی دیدی اون آدم یه شخصه خاص و با ارزشه پس به سادگی از دستش نده > دیالوگ رفیق: سلامتی رفیقایی که روز قیامت فقط زمین از دستشون شاکیه! اونم بخاطر سنگینیه مرامشون... دیالوگ های رفاقتی دلنشین > دیالوگ های کوتاه و زیبای رفاقتی: زندگی با همه تلخیاش یه درس خوب بهم داد اونم اینه که رفیق اونی نیست که باهاش خوشی، رفیق اونیه که بدون اون داغونی! > انواع دیالوگ های رفاقتی: خیالم راحته که اگه زمستون هرچقدرم سرد باشه، رفقایی مثل شما دارم که دمشون خیلی گرمه … > بهترین دیالوگ های رفاقتی: رفیق معامله فسخ شد در قبال دنیا یک تار مویت را می خواستند ندادم > دیالوگ های جدید رفاقتی: دلت آبی تر از دریا رفیقم به کامت شادی دنیا رفیقم الهی دائما چون گل بخندی شب و روزت خوش و زیبا رفیقم > دیالوگ رفاقتی زیبا: یه رفیق با معرفت، یه تکیه گاه همیشگیه تو غم و شادی > دیالوگ رفاقتی کوتاه: حکایت رفاقت حکایت سنگهای کنار ساحله … اول یکی یکی جمع شون میکنی تو بغلت بعدش یکی یکی پرت شون میکنی تو آب ؛ ولی بعضی وقتها یک سنگهای قیمتی گیرت میاد که هیچ وقت نمی تونی پرت شون کنی … > دیالوگ های بیاد ماندنی رفاقتی: رسم رفاقـــــــــــت اینه که با رفیـــــق پیر شــــــــــــى نه اینکه وســـــــــــط راه از رفیـــــق سیر شـــــــــــــى > برترین دیالوگ بیاد ماندنی رفاقتی: گل اگه خشک شود ساقه ی آن می ماند دوست اگر دور شود خاطره اش می ماند زیباترین دیالوگ های رفاقتی > دیالوگ جذاب رفاقتی: رفـاقت را جـای عشـق در دلـم سپـردم تـا بـا یـاد دوسـت از درد هیــچ عشـقی نسـوزم بـه سلامتـی هـر چـی رفیـق بـامرامرفـاقت را جـای عشـق در دلـم سپـردم تـا بـا یـاد دوسـت از درد هیــچ عشـقی نسـوزم بـه سلامتـی هـر چـی رفیـق بـامرام گردآوری: بخش هنر و سینما سرپوش

ویژه سرپوش