پنجشنبه ۰۶ آذر ۱۳۹۹
کد مقاله: ۹۹۰۷۰۰۰۵۸

شرح کامل مشخصات و جزئیات زمین فوتبال

زمین فوتبال,مساحت زمین فوتبال,شکل زمین فوتبالچمن مهمترین جزء زمین فوتبال است
زمین فوتبال سطح بازی فوتبال است. اندازه ها و جزئیات آن در قانون شماره ۱ بازی فوتبال آمده است. ابعاد و مشخصات زمین فوتبال به وسیله سازمان فیفا تعیین شده است. 

زمین فوتبال

به زمینی که بازی فوتبال در آن انجام می گیرد، زمین فوتبال می گویند که در وضعیت استاندارد می بایست پوشیده از چمن طبیعی یا مصنوعی باشد و شامل مناطقی از جمله محوطه جریمه است. فوتبال بر روی زمین های خاکی کوچه ها و خیابان ها نیز انجام می گیرد و آنها هم زمین فوتبال به شمار می روند. زمین های فوتبال بسته به استفاده به سه گروه تقسیم میشوند.

۱. زمین فوتبال که در آن مسابقات رسمی و فیلمبرداری تلویزیونی به صورت ۴k انجام می شود روشنایی این گروه از اراضی می باید لااقل ۲۵۰ لوکس باشد.

۲. زمین فوتبال که در آنها مسابقات انجام میگردد ولی فیلمبرداری مسابقات در روز انجام میگردد این دسته از اراضی می بایست روشنایی تا ۱۵ لوکس داشته باشند.

۳. این زمین فوتبال جهت تمرین استفاده میگردد و فیلمبرداری در آنها انجام نمی گردد روشنایی این اراضی نباید از۳۰ لوکس کم تر باشد.

اندازه های زمین فوتبال

اندازه ها و جزئیات زمین فوتبال در قانون شماره ۱ بازی فوتبال آمده است. از آنجا که مقررات فوتبال در انگلستان شکل گرفته است، اندازه زمین فوتبال هم در واحدهای امپریال بیان شده است و در قوانین مسابقه هم معادل های متریک آن نیامده است، استفاده از واحدهای اندازه گیری بطور سنتی حتی در خارج از بریتانیا نیز رایج است.  

>> ابعاد زمین فوتبال استاندارد:

یک زمین بازی فوتبال استاندارد بزرگسالان برای مسابقات بین المللی می بایست طولی برابر با ۱۱۰ تا ۱۲۰ یارد (قدم) داشته باشد. ابعاد زمین فوتبال معادل ۱۰۰ تا ۱۲۰ متر است و عرض زمین فوتبال ۷۰ تا ۸۰ یارد معادل ۶۴ تا ۷۵ متر تعیین شده است. ابعاد زمین های مسابقات غیر بین المللی میتواند بین ۹۱ تا ۱۲۰ متر طول و ۴۵ تا ۹۱ متر عرض داشته و نباید مربع باشد.

>> نحوه خط کشی زمین فوتبال:

علامت گذارى زمین فوتبال با خطوط سفید مشخص شده است. خطوط بلند مرز زمین را معلوم کرده و خطوط کوتاه منطقه های هدف را نشان می دهند. خطوط بلندتر را خطوط طولی و خطوط كوتاه تر را خطوط دروازه می نامند. ضخامت کلیه خطوط نباید بیش از ۱۲ سانتیمتر باشد. در خط کشی زمین فوتبال به وسیله خط میانى به دو نیمه مساوی تقسیم می شود. بازیکن های هر تیم تا زمانی که بازی آغاز نشود باید در زمین خود مانده و اجازه ندارند از این خط عبور کنند.

طول زمین فوتبال,زمین فوتبال,مشخصات زمین فوتبالعلامت گذارى زمین فوتبال با خطوط سفید مشخص شده است

>> دایره وسط زمین فوتبال:

مرکز زمین فوتبال، نقطه ای کوچک و توپر است که در وسط خط میانى معلوم شده و یک دایره به شعاع ۹.۱۵ متر با مرکزیت آن رسم شده است. این دایره وسط زمین فوتبال مشخص کننده حداقل فاصله بازیکن های حریف در شروع حمله می باشد. توپ فوتبال بر اساس قانون بازی بر روی نقطه مرکزی قرار گرفته و بازی از آن نقطه شروع می شود و بازیکن های حریف می بایست بیرون از این دایره وسط زمین منتظر آغاز بازی باشند. همینطور چنانچه آخر بازی فوتبال به ضربات پنالتی جهت تعیین برنده بازی کشیده شود بازیکنان به جز دو دروازه بان و بازیکن ضربه زن فعلی باید در این دایره قرار بگیرند.

عکس زمین فوتبال,اندازه زمین فوتبال,زمین فوتبالدایره ی وسط زمین فوتبال مشخص کننده حداقل فاصله بازیکن های حریف در شروع حمله می باشد

>> دروازه ی زمین فوتبال:

یک دروازه مستطیل شکل در وسط خط عرضی (یا خط گل) زمین فوتبال گذاشته می شود که فاصله تیرک های عمودی آن از یکدیگر ۸ یارد (۷٫۳۲ متر) و فاصله تیرک افقی از زمین ۸ فوت (۲٫۴۴ متر) است. تیرهای عمودی و افقی باید در عرض و عمق یكسان بوده و نباید بیش از ۱۲ سانتیمتر باشند.  تور میتواند به تیرهای عمودی و افقی و زمین پشت دروازه متصل شود و برای دروازه بانها فرصت حركت در فضای وسیعی را به وجود آورد. رنگ تیرهای عمودی و افقی دروازه باید سفید باشند. در جلوی هر دروازه و به فاصله ۱۸ یارد (۱۶٫۵ متر) از خط دروازه، محوطه مستطیل شکلی وجود دارد که به محوطه جریمه و محوطه هجده قدم مشهور است، در این محوطه دروازه بان قادر است توپ را با دست لمس کرده و بگیرد و خطای بازیکن های حریف با پنالتی جریمه می شود.

>> محوطه گل در زمین فوتبال:

محوطه دروازه در انتهاى هر نیمه زمین فوتبال به این صورت معین می شود: در جلوی دروازه مستطیلی با عرض ۶ یارد (۵.۵ متر) وجود دارد و  طول آن نیز از طرفین تیرهاى عمودى دروازه به فاصله ۵.۵ متر بلندتر است و بر روى خط عرضی دروازه به طرف گوشه ها رسم می شود. این خط ها به فاصله ۵.۵ متر به طرف داخل زمین بازى كشیده و با خطى که با خط دروازه موازی است، به هم متصل می شوند. محوطه محدود شده بوسیله این خطوط و خط دروازه را، محوطه دروازه یا همان گل می نامند. ضربه های شروع دوباره بازی در موقع خروج توپ از خط عرضی از درون این محوطه زده می شود.

>> محوطه جریمه (ضربه پنالتی) در زمین فوتبال:

محوطه جریمه در انتهای هر نیمه زمین فوتبال به این صورت معین می شود: دو خط به فاصله ۱۶.۵ متر از درون تیرهای دروازه در روی خط دروازه به طرف گوشه ها رسم می شود. این خط ها به فاصله ۱۶.۵ متر به طرف زمین فوتبال كشیده و به وسیله خطی موازی با خط دروازه، متصل می شود. محوطه محدود شده به وسیله این خطوط و خط دروازه را، محوطه جریمه یا ضربه پنالتی می نامند.

>> قوس کرنر در زمین فوتبال:

یك ربع دایره به شعاع ۱ متر از میله پرچم گوشه زمین، در داخل زمین فوتبال رسم می شود.

زمین فوتبال,عکس زمین فوتبال فوتبالیست ها,ابعاد استاندارد زمین فوتبالیک ربع دایره به شعاع ۱ متر از میله پرچم گوشه زمین فوتبال، قوس کرنر رسم شده

>> میله هاى پرچم در زمین فوتبال:

میله پرچمى كه ارتفاع آن كمتر از ۱.۵ متر نیست و نوك تیزى ندارد در گوشه هاى زمین فوتبال نصب می شود. چنین پرچمى را مى توان در دو طرف خط مركزى و به فاصله لااقل ۱ متر در خارج از خط طولى قرار داد.

>> چمن:

چمن مهمترین جزء زمین فوتبال است. بطوریکه یکی از عوامل مهم در پیشرفت فوتبال هر کشور، وجود زمین های چمن مناسب میباشد و یکی از فاکتورهای شناسایی سطح فوتبال یک کشور، وضعیت چمن ورزشگاه های آن کشور می باشد. بازی باید روی چمن طبیعی یا مصنوعی به رنگ سبز انجام گیرد. چمنهای فوتبال بر دو نوع طبیعی و مصنوعی می باشند.

خراب شدن زود هنگام چمن های طبیعی صاحبان باشگاه ها و دست اندرکاران ورزش را بر آن داشته تا جایگزین حقیقی برای چمن طبیعی به لحاظ تحمل بیشتر زمین فوتبال در مقابل تعدد و ترافیک تیم ها، جلوگیری از اتلاف وقت برای بازسازی زمین، قابلیت زمین برای بازی در برف و باران و جلوگیری از گل آلوده شدن سطح چمن، انتخاب نمایند. به همین منظور چمن های مصنوعی را جایگزین چمن های طبیعی کردند. اراضی باید حداقل کیفیت بین المللی تعیین شده به وسیله فیفا را داشته باشد.

>> خط کناری زمین فوتبال:

خط کناری زمین فوتبال، در واقع خطی است که دور تا دور محوطه بازی کشیده شده است. توپی که از این خط رد شود، باید دو مرتبه با یک پرتاب به بازی بارگردد. وجه عرضی این خط، با خط دروازه مشترک است که اگر توپ از این خط عبور کند، با ضربه دروازه یا با کرنر بازی دو مرتبه آغاز می شود.

استاندارد زمین فوتبال,طول و عرض زمین فوتبال,زمین فوتبالخط کناری زمین فوتبال، دور تا دور محوطه بازی کشیده شده است

گردآوری: بخش فوتبال سرپوش

 • 19
 • 2
۵۰%
sarpoosh
با این خبر موافقم با این خبر مخالفم
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
باباطاهر,اشعار باباطاهر,شعرهای باباطاهر زندگی نامه باباطاهر شاعر و دوبیتی سرای اواخر سده چهارم و پنجم

زادگاه: لرستان یا همدان

زاده: ۳۲۶ خورشیدی

پیشه: شاعر، دوبیتی سرا

ملیت: ایرانی

زمینه کاری: شعر، موسیقی

ادامه
لویی پاستور,نظریات لویی پاستور,لوئی پاستور زندگی نامه لویی پاستور دانشمند فرانسوی مشهور (+ تصاویر)

زاده: ۲۷ دسامبر ۱۸۲۲

زادگاه: ایالت دول، ژورا

ملیت: فرانسه

محل تحصیل: اکول نرمال سوپریور، دانشگاه پاریس

فوت: ۲۸ سپتامبر ۱۸۹۵

ادامه
دراگان اسکوچیچ,زندگی نامه دراگان اسکوچیچ,دراگان اسکوچیچ اهل کشور بیوگرافی دراگان اسکوچیچ (+ تصاویر)

زادگاه: رییکا، یوگسلاوی سابق

قد: ۱٫۸۱ متر

زاده: ۳ سپتامبر ۱۹۶۸

پست: هافبک

مدرک تحصیلی: لیسانس حرکت شناسی

پیشه: مربی فوتبال

ادامه
ایلان ماسک,بیوگرافی ایلان ماسک,زندگی نامه ایلان ماسک زندگی نامه ایلان ماسک و کارآفرینی های او (+ تصاویر)

زادگاه: پرتوریا، آفریقای جنوبی

زاده: ۲۸ ژوئن ۱۹۷۱

محل زندگی: لس آنجلس

ملیت: آمریکایی، کانادایی، آفریقای جنوبی

پیشه: مهندس، مخترع، بنیانگذار و کارآفرین

ادامه
محمدحسین کنعانی زادگان,علاقه محمدحسین کنعانی زادگان به پرسپولیس,افتخارات  محمدحسین کنعانی‌زادگان بیوگرافی محمدحسین کنعانی زادگان + تصاویر اینستاگرامی

زادروز: ۳ فروردین ماه ۱۳۷۳

زادگاه: آبادان، ایران

قد: ۱٫۸۸ متر

پست: دفاع وسط / دفاع راست

ملیت: ایرانی

ادامه
جیل بایدن,تصاویر جیل بایدن,بیوگرافی جیل بایدن بیوگرافی جیل بایدن، همسر جو بایدن (+ تصاویر خانوادگی)

زاده: ۵ ژوئن ۱۹۵۱

محل تولد: هامونتن، نیوجرسی

ملیت: ایالات متحده آمریکا 

حزب سیاسی: دموکرات

همسران: بیل استیونسون، جو بایدن

فرزندان: اشلی، بی، هانتر

ادامه
بیدل دهلوی,زندگینامه بیدل دهلوی,بیدل دهلوی زندگی نامه زندگی نامه بیدل دهلوی شاعر پارسی گوی هندی

متولد: ۱۰۵۴ هجری قمری

زادگاه: پتنه هندوستان

فوت: ۴ صفر ۱۱۳۳ (قمری)

آرامگاه: قریهٔ خواجه رواش کابل

پیشه: شاعر

ادامه
پروفسور سمیعی,بیمارستان پروفسور سمیعی در آلمان,پروفسور سمیعی بیوگرافی بیوگرافی پروفسور سمیعی و افتخاراتش (+ تصاویر مجید سمیعی)

زادهٔ: ۲۹ خردادماه ۱۳۱۶

زادگاه: تهران 

محل زندگی: هانوفر، آلمان

ملیت: ایرانی و آلمانی

محل تحصیل: دانشگاه یوهانس گوتنبرگ

پیشه: جراحی مغز و اعصاب

ادامه
هانده دوغان دمیر,بیوگرافی هانده دوغان دمیر,تحصیلات هانده دوغان دمیر بیوگرافی هانده دوغان دمیر، بازیگر جوان ترکیه ای (+ تصاویر)

زاده: ۲۲ نوامبر ۱۹۸۵

زادگاه: آنکارا – ترکیه

قد: ۱۷۰ سانتیمتر 

مدرک: لیسانس رشته جامعه شناسی

شغل: بازیگر

ادامه
زمان پخش مسابقات از تلویزیون
 • چهارشنبه ۵ آذر
  هفته سوم لیگ برتر ایران
  گل گهرسیرجان - فولاد
  ساعت: ۱۶:۱۰
 • هفته سوم لیگ برتر ایران
  استقلال - ماشین‌سازی
  ساعت: ۱۶:۱۵
 • لیگ قهرمانان اروپا
  المپیاکوس - منچسترسیتی
  ساعت: ۲۱:۲۵
 • لیگ قهرمانان اروپا
  لیورپول - آتالانتا
  ساعت: ۲۳:۳۰
 • لیگ قهرمانان اروپا
  اینتر - رئال‌مادرید
  ساعت: ۲۳:۳۰
 • پنجشنبه ۶ آذر
  هفته سوم لیگ برتر ایران
  نفت‌ مسجدسلیمان - پرسپولیس
  ساعت: ۱۶:۳۵
 • جمعه ۷ آذر
  هفته ۱۰ لیگ برتر انگلیس
  کریستال پالاس - نیوکسل
  ساعت: ۲۳:۳۰
ویژه سرپوش