پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲
۱۳:۰۰ - ۰۹ آبان ۱۴۰۰ کد مقاله: ۱۴۰۰۰۸۰۰۲۲

مراحل فسخ قرارداد کار چیست؟

خاتمه قرارداد کار,موارد خاتمه قرارداد کار,عوامل خاتمه قرارداد کاربه موجب ماده ۲۱ قانون کار یکی از موارد خاتمه قرارداد کار، استعفای کارگر می باشد
کارفرما وظیفه دارد، در صورت خاتمه قرارداد کار، اعم از کار معین یا مدت موقت، به کارگری که مشغول به کار در طول یکسال یا بیشتر است؛ طبق آخرین حقوق، برای هر سال سابقه به عنوان مزایای پایان کار ، مبلغی معادل یک ماه حقوق را به او بپردازد.

فسخ قرارداد کار

یکی از موارد خاتمه قرارداد کار به موجب ماده ۲۱ قانون کار، استعفای کارگر نام دارد. در صورتی که کارگری بخواهد به همکاری خود با کارفرما خاتمه دهد، بهتر است بعد از انعقاد قرارداد کار و قبل از اتمام کار استعفا دهد. خاتمه قرارداد کار به یک قراردادی کتبی یا شفاهی گفته میشود که کارگر در قبال دریافت حق السعی به موجب آن، کاری را برای کارفرما برای مدت موقت یا غیرموقت انجام می دهد. در هر صورت این قرارداد در مواردی تمام میشود. مثلا اگر برای مدت موقت یا برای انجام کاری معین، قرارداد کار را منعقد کنند؛ هیچ کدام از طرفین این حق را ندارند که به تنهایی قرارداد کار را فسخ کنند، ولی درصورت نقض آئین نامه های انضباطی کارگاه تسط کارگر، بعد از تذکرات کتبی، کارفرما حق فسخ قرارداد کار را دارد.

مراحل فسخ قرارداد کار

با یکی از روشهای زیر می توان نسبت به فسخ قرارداد کار اقدام کرد:

> فوت کارگر:

تمامی مطالبات ناشی از قرارداد کار و دوره اشتغال کارگر را براساس ماده ۲۲ قانون کار به کارگر و در صورت فوت وی در پایان کار به وراث قانونی اش می پردازند. سازمان تامین اجتماعی وظیفه دارد که تا زمان تعيين تکلیف وراث قانونی و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری، به میزان آخرین حقوقی که متوفی دریافت می کرده، به عائله تحت تکفلش به مدت ۳ ماه بطور علی الحساب، حقوق بدهد. طبق ماده ۲۳ قانون کار، کارگر از نظر دریافت حقوق یا مستمری های ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاری، تعلیق، از کار افتادگی کلی و جزئی یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آن ها تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بود.

شرایط خاتمه قرارداد کار,خاتمه قرارداد کار,فسخ قرارداد کارموضوع از کار افتادگی کارگر در میان اسباب خاتمه قرارداد کار قوانین و مقررات فراوانی دارد

> بازنشستگی کارگر:

اگر کارگر به سن بازنشستگی برسد، کارفرما حق فسخ قرارداد فی ما بین را دارد. درواقع فسخ قرارداد کار در چنین شرایطی کاملاً قانونی تلقی میشود. سازمان تامین اجتماعی طبق دستور قانون کار، وظیفه دارد که حقوق بازنشستگی را به کارگر بپردازد.

> از کار افتادگی کلی کارگر:

یک کارگر در برخی اوقات به خاطر مشکلاتی همچون بیماری یا معلولیت و… که در اثر شغلش( انجام موضوع قرارداد کار)، دچار از کار افتادگی کلی یا جزئی شده؛ چنانچه دچار از کار افتادگی دائمی شده باشد، خاتمه قرارداد کار اتفاق می افتد. بنابراین در نظر داشته باشید که این موضوع، آسیبی به کارگر از کار افتاده به خاطر پیروی از مقررات تامین اجتماعی و حمایت های قانونی وارد نمیکند. البته برای این که بتوان از کار افتادگی کارگر به خاطر حرفه اش را اثبات کرد، کار چندان ساده ای نیست. توجه کنید که قوانین و مقررات موضوع از کار افتادگی کارگر در اسباب خاتمه قرارداد کار، متفاوت است.

> اتمام مدت قرارداد کار

قرارداد کار موقت با مدت معین به عنوان یکی دیگر از انواع قرارداد کار به شمار می رود. ماهیت بعضی از کارها بگونه ایست که کارفرما مدت زمان مشخصی را برای آن کار در نظر می گیرد. ولی کارفرما و کارگر هر دو می توانند مدت قرارداد قانون کار را تمدید کنند. البته این نکته را در نظر بگیرید که تمدید قرارداد کاری، صرفا به این معنی نیست که آن کار به یک شغل دائمی تبدیل شود مگر آن که هر دو طرف به صراحت برای دائمی بودن آن توافق کنند. پس از پایان مدت آن، عدم تمدید قرارداد کار هم امکان پذیر است. به این معنی که کارفرما ملزم به تمدید قرارداد نیست و وظایف قانونی طرفین به محض خاتمه قرارداد، تمام می شود.

> اتمام موضوع قرارداد کار:

قرارداد کار معین، یکی از انواع قراردادهای کار به شمار میرود که طبق آن قرارداد، کارگر وظیفه دارد که عملی معین و مشخص را انجام دهد. انجام شدن عمل موردنظر قرارداد، یکی از موارد خاتمه قرارداد کار در این قراردادها محسوب میشود. مثلا اگر کارگر، موظف به رنگ زدن یک اتاق خواب بر طبق قرارداد باشد؛ قرارداد کار او بعد از انجام کامل عملیات رنگ زدن اتاق، خود به خود تمام میشود.

> استعفای کارگر:

حق استعفا، به عنوان یکی از حقوق کارگر در نظر گرفته شده که در حال انجام موضوع قرارداد بر طبق قرارداد کار می باشد. البته این نکته را در نظر بگیرید که ضوابط خاصی برای این استعفا تعیین شده است. کارگری که قصد استعفا دارد، باید بمدت یک ماه پیش از ترک کارش، کارفرما را نسبت به استعفایش مطلع کند تا کارفرما برای ادامه پروژه خود، فرصت جایگزین کردن کارگر را داشته باشد. بدون تردید استعفای کارگر از اسباب ارادی خاتمه قرارداد کار می باشد.

عوامل خاتمه قرارداد کار,فسخ یک طرفه قرارداد کار,موارد فسخ قرارداد کاریکی از موارد خاتمه قرارداد کار ، انجام شدن عمل مورد نظر قرارداد است

شرایط فسخ قرارداد کار

كارگر استعفا دهنده موظف به رعایت شرایط استعفاء میباشد و باید بمدت یکماه پیش از استعفاء به كارش ادامه دهد و در صورت منصرف شدن از استعفاء بمدت حداكثر ۱۵ روز باید كتبا انصرافش را به كارفرما اطلاع دهد تا استعفایش منتفی شود. همچنین وظیفه ی كارگر اینست که رونوشتی از استعفاء و انصراف از استعفاء را تهیه کند و آنرا به شورای اسلامی كارگاه یا نماینده كارگران و یا انجمن صنفی تحویل دهد.( تبصره ماده ۲۱ قانون كار)

كلیه مطالبات ناشی از قرارداد و دوره اشتغال كارگر در پایان كار به او پرداخت می شود و اگر او فوت کرده باشد؛ به ورثه اش می دهند. البته سازمان تامین اجتماعی تا زمان عدم تشخیص وراث قانونی و حقوق، وظیفه دارد که آخرین حقوق متوفی را علی الحساب به مدت سه ماه به عائله تحت تكفلش پرداخت کند.( موضوع ماده ۲۲ قانون كار و تبصره آن)

ضمانت اجرای اخراج غیر قانونی کارگر

کارگر بر اساس ماده ۲۱ قانون کار، اگر به صورت غیر قانونی اخراج شود؛ باید در طول ۳۰ روز به هیئت تشخیص برود( در صورتی که کارگر دلایل موجه داشته باشد) و هر زمان کارفرما قادر به اثبات نپذیرفتن کارگر به دلایل موجه نباشد به تشخیص هیئت مزبور باید کارگر را به کارش برگرداند و حقوق و مزد وی را از تاریخی که به کارگاه مراجعه کرده، بپردازد و اگر توانایی اثبات آن را نداشته باشد، کارفرما باید ۴۵ روز آخرین مزد کارگر را به ازای هر سال سابقه کار به وی بپردازد.

آیا امکان فسخ یک طرفه قرارداد کار برای کارگر وجود دارد؟

کارگران، مجوز فسخ یک طرفه قرارداد کار را دارند که در قالب استعفا میباشد ولی این مورد پیچیدگی هایی دارد و تنها در قرارداد های کار دائم با استناد به بند( و) ماده ۲۱ قانون کار امکان پذیر است. کارگران باید بمدت یک ماه پیش از ترک محیط کار برای استعفای خود به صورت کتبی مراتب استعفایشان را به کارفرما بدهند و قانون کار، یک مدت ۱۵ روزه برایشان درنظر می گیرد که در صورت منصرف شدن از استعفای خود باید به صورت کتبی، تغيير تصمیم خود را به کارفرما اعلام نمایند.

بهتر است بدانید که درصورت غیبت و عدم حضور کارگر در محیط کاری اش، به منزله ی استعفا محسوب میشود ولی کارفرما در چنین شرایطی میتواند یک غیبت غیرموجه برایش در نظر بگیرد. استعفا با ترک غیرموجه محل کار فرق دارد و تفاوتشان اینست که کارگر ممکن است در شرایط ترک محل کار، بعضی از حقوق و سنواتش را دریافت نکند و متضمن ضرر شود.

موارد خاتمه قرارداد کار,نحوه خاتمه قرارداد کار,انواع خاتمه قرارداد کاردر صورت رسیدن سن کارگر به بازنشستگی، کارفرما می‌تواند اقدام به فسخ قرارداد کار نماید

گردآوری: بخش کار و کارگر سرپوش

  • 16
  • 6
۵۰%
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
میثم تمار,زندگینامه میثم تمار,بیوگرافی میثم تمار زندگینامه میثم تمار از یاران باوفای امام علی (ع)

محل زندگی: عراق، کوفه

دلیل شهرت: صحابه امام علی، اما حسن و امام حسین (ع)

لقب: ابوسالم، ابوصالح

شهادت: ۲۲ ذی‌الحجه ۶۰ق، کوفه

محل دفن: مسجد کوفه

آثار: تفسیر قرآن، کتابی در حدیث

ادامه
دمیتری مدودف,بیوگرافی دمیتری مدودف,زندگینامه دمیتری مدودف دمیتری مدودف سیاستمدار روس

تاریخ تولد: ۱۴ سپتامبر ۱۹۶۵ 

محل تولد: سن پترزبورگ

ملیت: روسیه

حرفه: رئیس جمهور و نخست وزیر

حزب سیاسی: حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی (قبل از ۱۹۹۱)، مستقل (۱۹۹۱-۲۰۱۱)، حزب روسیه واحد (از ۲۰۱۲)

ادامه
پاکو خمز,بیوگرافی پاکو خمز,زندگینامه پاکو خمز بیوگرافی و عکس های پاکو خمز همراه با موفقیت های وی

تاریخ تولد: ۱۸ آوریل ۱۹۷۰

محل تولد: لاس پالماس، اسپانیا

حرفه: فوتبالیست، سرمربی 

پست: مدافع میانی

باشگاه کنونی: تراکتور

ادامه
ایگور کاتاتو,زندگینامه ایگور کاتاتو,بیوگرافی ایگور کاتاتو بیوگرافی ایگور کاتاتو برزیلی؛ بازیکن فوتبال اهل برزیل

تاریخ تولد: ۱ ژوئیه ۱۹۹۵

محل تولد: ریو دو ژانیرو، برزیل

حرفه: فوتبالیست

پست: وینگر، هافبک هجومی

باشگاه کنونی: سپاهان اصفهان

قد: ۱ متر ۸۳ سانتی متر

ادامه
حضرت شعیا,زندگینامه حضرت شعیا,بیوگرافی حضرت شعیا حضرت شعیا پیامبر بنی اسرائیل

تاریخ تولد: سده ۸ پیش از میلاد

محل زندگی: بیت المقدس

مدت پیامبری: ۴۰ سال

نسبت:حضرت یعقوب

درگذشت: سده ۷ پیش از میلاد

ستایش شده در: یهودیت، کلیسای کاتولیک، کلیسای ارتدکس شرقی، ارتدوکسی مشرقی، اسلام

ادامه
سارا خادم الشریعه,بیوگرافی سارا خادم الشریعه بیوگرافی سارا سادات خادم الشریعه استاد بزرگ شطرنج

تاریخ تولد: ۲۰ اسفند ۱۳۷۵

محل تولد: تهران

حرفه: شطرنج باز

عناوین: استاد بین‌المللی (۲۰۱۵)، استادبزرگ زنان (۲۰۱۳)، استاد بین‌المللی زنان (۲۰۱۱)، استاد فیده زنان

(۲۰۰۸)

وضعیت تاهل: متاهل 

ادامه
رسول خادم,بیوگرافی رسول خادم,تصاویر رسول خادم رسول خادم ورزشکار و سیاستمدار مردمی

تاریخ تولد: ۲۷ اسفند ۱۳۵۰

محل تولد: مشهد، ایران

حرفه: کشتی گیر، مدیر ورزشی و سیاستمدار

سبک ورزشی: کشتی آزاد

تحصیلات: دکتری جامعه شناسی

ادامه
ژیلا شاهی,بیوگرافی ژیلا شاهی,عکس های ژیلا شاهی بیوگرافی ژیلا شاهی، بازیگر توانمند سینمای ایران (+ تصاویر)

تاریخ تولد: ۲۲ اسفند ۱۳۶۴

محل تولد: اردبیل، ایران

حرفه: بازیگر سینما و تلویزیون

شروع فعالیت: سال ۱۳۸۹ تا کنون

آثار برنده جایزه: قصر شیرین، موقعیت مهدی

ادامه
هجویری,زندگینامه هجویری,بیوگرافی هجویری درباره زندگی هجویری دانشمند بزرگ سده پنجم

لقب: داتا گنج بخش

دوره زندگی: سده پنجم هجری

محل تولد: غزنین

نام اثر: کشف المحجوب

درگذشت: ۴۸۱ و ۵۰۰ هجری قمری

محل دفن: میان دروازه بهاتی لاهور

ادامه
ویژه سرپوش